dnes je 1.3.2021

Input:

Základ dane

30.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.11.5 Základ dane a daňová strata

2.1.2017

5.3.11.5.1 Základ dane

Ing. Marcela Prajová

Vo všeobecnosti platí, že základom dane je v súlade s ust. § 2 písm. j) ZDP rozdiel, o ktorý zdaniteľné príjmy prevyšujú daňové výdavky vymedzené v § 19 ZDP, a to pri rešpektovaní vecnej a časovej súvislosti zdaniteľných príjmov a daňových výdavkov v príslušnom zdaňovacom období, ak ZDP neustanovuje inak.

V súlade s ust. § 4 ods. 1 ZDPsa základ dane fyzickej osoby zistí ako súčet:

• čiastkových základov dane z príjmov podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2 ZDP, ktoré sa znižujú o nezdaniteľné časti základu dane (§ 11 ZDP), a

• čiastkových základov dane z príjmov podľa § 6 ods. 3 a 4 a 8 ZDP.

Príjmy z kapitálového majetku nevstupujú do základu dane vymedzeného v § 4 ods. 1 ZDP, ale tvoria osobitný základ dane z príjmov z kapitálového majetku podľa § 7 ZDP.

V § 51e ZDP vymedzený osobitný základ dane z podielu na zisku (dividendy), vyrovnacieho podielu, podielu na likvidačnom zostatku, podielu na výsledku podnikania vyplácaného tichému spoločníkovi a podielu člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na zisku a na majetku. Do tohto osobitného základu dane sa zahŕňajú príjmy podľa § 3 ods. 1 písm. e) a g) ZDP, okrem príjmov podľa § 3 ods. 1 písm. g) oslobodených od dane podľa § 9 ZDP, ktoré plynú fyzickej osobe z neobmedzenou daňovo povinnosťou [ § 2 písm. d) bod 1 ZDP ] zo zdrojov v zahraničí. Tieto príjmy sú súčasťou osobitného základu pri podaní daňového priznania.

Sadzba dane zo základu dane zisteného podľa § 4 ZDP je v súlade s ust. § 15 písm. a) prvý bod ZDP 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima (pre rok 2019 je to suma 36 256,38 €) vrátane a 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima.

Sadzba dane z osobitného základu dane zisteného podľa § 7 ZDP je v súlade s ust. § 15 písm. a) druhý bod ZDP 19%.

Sadzba dane z osobitného základu dane podľa § 51e ZDP je v súlade s ust. § 15 písm. a) tretí bod ZDP vo výške 7%, ak tieto príjmy plynú zo zdrojov v zahraničí okrem daňovníka nezmluvného štátu podľa § 2 písm. x) ZDP alebo vo výške 35 %, ak plynú zo zdrojov v zahraničí od daňovníka nezmluvného štátu podľa § 2 písm. x) ZDP.


Daňovník dosiahol v priebehu roku 2019 príjmy zo živnosti [ § 6 ods. 1 písm. b) ZDP ], úroky z poskytnutej pôžičky [ § 7

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk