dnes je 28.10.2020

Input:

Vznik daňovej povinnosti

28.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.7.4.4 Vznik daňovej povinnosti

Ing. Anna Jurišová; Ing. Peter Horniaček

Určenie vzniku daňovej povinnosti je dôležité predovšetkým z dôvodu vysporiadania dane v zákonom stanovenej lehote. Vznik daňovej povinnosti rozlišuje ZDPH v nadväznosti na jednotlivé typy zdaniteľných obchodov.

Pri dodaní tovaru vzniká daňová povinnosť dňom dodania tovaru, pričom deň dodania tovaru je deň, kedy kupujúci nadobudne právo nakladať s tovarom ako vlastník.

Pri dodaní nehnuteľnosti vzniká daňová povinnosť dňom odovzdania nehnuteľnosti, ak je skorší ako deň zápisu do katastra, pri dodaní stavby vzniká daňová povinnosť v deň odovzdania stavby.

Daňová povinnosť pri dodaní služby vzniká dňom jej dodania, v praxi ho môžeme určiť ako deň, kedy je poskytnutie služby ukončené. Ak sa služba poskytuje čiastkovo alebo opakovane, považuje sa za dodanú najneskôr posledným dňom obdobia, na ktoré sa platba za opakovane dodávanú službu vzťahuje.


Platiteľ dane A uzatvoril zmluvu o poskytovaní bezpečnostných služieb s platiteľom dane B. Zmluvne boli dohodnuté mesačné platby, vždy do 15. dňa po uplynutí kalendárneho mesiaca, služby sa začali poskytovať od 01. 01. Táto opakovane poskytovaná služba je prvýkrát dodaná najneskôr 31. 01. a následne posledný deň každého kalendárneho mesiaca.


Platiteľ dane pri opakovanom dodávaní služby, napr. v štvrťročných lehotách, môže zvoliť deň dodania ktorýkoľvek deň obdobia, týmto dňom mu vzniká daňová povinnosť a odberateľovi právo na odpočítanie dane.

V prípade, že je dohodnutá platba za obdobie dlhšie ako 12 kalendárnych mesiacov, považuje sa služba za dodanú:

  • najneskôr posledným dňom 12. mesiaca, pri dodaní služby v tuzemsku, bez ohľadu na to, či príjemca plnenie zaplatí,

  • posledným dňom každého kalendárneho roku, až kým sa dodanie služby neskončí, pri dodaní služby s miestom dodania podľa § 15 ods. 1, pri ktorej je povinný platiť daň príjemca služby.


Platiteľ dane uzatvoril nájomnú zmluvu na prenájom nehnuteľnosti s nájomcom, platiteľom dane. Nehnuteľnosť bola prenajatá na obdobie 5 rokov, od 01. 02. 2019 do 31. 01. 2024. Prvá platba za nájom bola dohodnutá po dvoch rokoch, t. j. 31. 01. 2021, a potom vždy ku koncu januára príslušného kalendárneho roku. Prvá platba je dohodnutá za obdobie dlhšie ako 12 kalendárnych mesiacov (od 1. 2. 2019 − 31. 1. 2021), preto prenajímateľovi vzniká daňová povinnosť posledným dňom 12. kalendárneho mesiaca, t. j. 31. 01. 2020 a následne posledný deň januára každého kalendárneho roku do skončenia nájmu.

Daňová povinnosť vzniká platiteľovi aj dňom prijatia platby, ak je platba prijatá pred dodaním tovaru alebo služby (§ 19 ods. 4 ZDPH). Základným predpokladom vzniku daňovej povinnosti z prijatého preddavku je, aby v momente jeho zaplatenia boli tovary a služby presne určené, t. j., aby pri zaplatení preddavku odberateľom bolo zrejmé, na aký konkrétny tovar alebo službu bol preddavok zaplatený (rozsudok C- 419/02). Poskytnutím napr. finančnej zábezpeky za účelom eliminácie rizika daňová povinnosť nevzniká, rovnako sa posudzuje aj paušálne odškodnenie za nesplnenie záväzku zákazníkom, ktoré však priamo nesúvisí so žiadnou odplatne poskytnutou službou (rozsudok C- 277/05).

Ak prijímateľ služby zaplatí dodávateľovi služby - zahraničnej osobe z IČŠ alebo z tretieho štátu pred skutočným poskytnutím služby preddavok, vzniká prijímateľovi služby daňová povinnosť dňom, kedy jeho dodávateľ prijal platbu (§ 19 ods. 4 ZDPH), a to v rozsahu prijatej platby. Ak prijímateľ služby nevie určiť, kedy dodávateľ - zahraničná osoba prijala platbu, je možné považovať za deň vzniku daňovej povinnosť deň, keď prijímateľ služby zaplatil preddavok na službu. Daň vypočíta podľa vzorca: suma platby × 20 % sadzba dane.


Tuzemský podnikateľ, zdaniteľná osoba, ktorá nie je registrovaná pre daň, si objednala u podnikateľa vo Švajčiarsku, ktorý nie je registrovaný pre daň v tuzemsku, projektové práce na výstavbu nehnuteľnosti v SR v sume 8 000 eur bez DPH. Miestom dodania služby je tuzemsko. Podľa zmluvne dohodnutých podmienok zaplatil slovenský podnikateľ dňa 2. 5., pred začatím prác preddavok v sume 2 000 eur prevodom z účtu v banke. Slovenskému podnikateľovi vzniká daňová povinnosť (§ 69 ods. 2 ZDPH) dňom prijatia platby. Deň prijatia platby u švajčiarskeho podnikateľa nevie tuzemský podnikateľ určiť, vznik daňovej povinnosti určí ako deň, kedy za službu zaplatil, t. j. 2. 5. Slovenský podnikateľ podá podľa § 78 ods. 3ZDPHdaňové priznanie do 25 dní po skončení kalendárneho mesiaca máj a v tej istej lehote zaplatí daň v sume 400 eur (2000 × 20 %). Dňom dodania služby vzniká slovenskému podnikateľovi povinnosť platiť daň z prijatej služby len v rozsahu, v akom má zaplatiť za službu po odpočítaní preddavkovej platby.

V prípade dodania tovaru na základe komisionárskej zmluvy vzniká komitentovi daňová povinnosť v ten istý deň, kedy vzniká daňová povinnosť

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk