dnes je 30.9.2020

Input:

Vznik a zánik záväzkov

12.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.9.1.2 Vznik a zánik záväzkov

Prof. Ing. Anna Baštincová Csc., Ing. Ivana Glazelová

Záväzky u podnikateľov vznikajú najčastejšie zo zmluvných vzťahov za prijaté dodávky tovarov, prác, služieb. Môžu vzniknúť z neplnenia zmlúv (úroky z omeškania, zmluvné pokuty za omeškané dodávky), v dôsledku škôd spôsobených iným subjektom, z neoprávneného majetkového prospechu a pod. Záväzkom je aj vopred prijatý preddavok (záloha) na budúce dodávky.

Záväzkami sú aj prijaté bankové úvery, pôžičky, finančné výpomoci a z nich plynúce úroky. Ďalší okruh záväzkov u podnikateľov tvoria záväzky z titulu priamych daní a nepriamych daní, ktorých je účtovná jednotka platiteľom (DPH, spotrebné dane, daň zo závislej činnosti, zrážkové dane), sankčné úroky za neplnenie daňových povinnosti.

U podnikateľov, ktorí majú zamestnancov, vzniká pomerne rozsiahly a právne samostatne upravený okruh záväzkov z titulu pracovnoprávnych vzťahov.

Medzi podnikateľmi ide najčastejšie o finančné záväzky, charakteru niečo splniť, niečo dať. Napríklad podnikateľ je povinný podľa zmluvy dodať tovar, odberateľ je povinný za prevzatý tovar zaplatiť. Zamestnanec vykonáva pre podnikateľa prácu, a podnikateľ je povinný mu za to platiť mzdu.

Zánik záväzkov

Záväzok zaniká, ak je zaplatený riadne a včas. Maximálne lehoty splatnosti peňažného záväzku, ktorú si dodávateľ s odberateľom môžu zmluvne dohodnúť stanovuje § 340 Obchodného zákonníka. Všeobecná lehota splatnosti peňažných záväzkov dlžníka z dodania tovaru alebo poskytnutia služby, ktorú si podnikatelia medzi sebou môžu zmluvne dohodnúť je maximálne 60 dní od:

  • doručenia faktúry, príp. iného dokladu, ktorým veriteľ požaduje splnenie záväzku,

  • dňa splnenia záväzku veriteľom, podľa toho, ktorý z týchto dní nastal neskôr,

  • odo dňa uskutočnenia prehliadky diela.


Zmluvne určená lehota na splnenie peňažného záväzku dlžníka z dodania tovaru alebo poskytnutia služby nesmie presiahnuť 60 dní odo dňa doručenia faktúry alebo inej výzvy veriteľa podobnej povahy, ktorou požaduje splnenie peňažného záväzku (ďalej len „doklad”), alebo 60 dní odo dňa, keď veriteľ plnil, podľa toho, ktorý z týchto dní nastal neskôr. To neplatí, ak sa strany o dlhšej lehote splatnosti výslovne dohodnú a takáto dohoda nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu pre veriteľa podľa § 369d Obchodného zákonníka. Ustanovenia prvej a druhej vety sa nepoužijú, ak osobitný zákon ustanovuje kratšiu lehotu splatnosti.

Dokladom sa rozumie faktúra alebo iná výzva veriteľa podobnej povahy, ktorou požaduje splnenie peňažného záväzku (napr. výzva na plnenie, ak veriteľ nemá zákonnú povinnosť vystaviť faktúru).

Prehliadkou sa rozumie preverenie zo strany dlžníka, či veriteľ plnil riadne, t. j. či plnenie bolo

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk