dnes je 4.12.2020

Input:

Využívanie stravných poukážok SZČO a ich účtovanie

22.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.7.1.8 Využívanie stravných poukážok SZČO a ich účtovanie

Ing. Jozef Pohlod

V prípade, že SZČO nakupuje stravné poukážky pre vlastnú osobnú spotrebu a pre svojich zamestnancov, z hľadiska daňového je tu rozdielny prístup. Výdavky spojené s obstaraním stravných poukážok pre SZČO, ktorá dosahuje príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP, podľa § 19 ods. 2 písm. p) ZDP zákona č. 595/2003 Z. z., sa považujú za daňové za každý odpracovaný kalendárny deň v kalendárnom roku, najviac v rozsahu a vo výške ustanovenej pre kalendárny deň pre časové pásmo 5 – 12 hodín podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách. Pre rok 2017 je z aktuálneho opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č.309/2016 Z. z. táto čiastka stanovená vo výške 4,50 eura s účinnosťou od 1.12.2016. Uvedený výdavok vždy je potrebné preukázať.

Pokiaľ ide o zamestnancov a zabezpečenie ich stravovania formou stravných poukážok, postupuje a pri daňových výdavkoch podľa ustanovenia § 19 ods. 2 písm. c) ZDP bod 5 zákona o dani z príjmov, pričom sa zákon odvoláva na ustanovenie § 152 ZP Zákonníka práce. Podľa § 152 ods. 3 ZP Zákonníka práce zamestnávateľ prispieva na stravovanie v sume najmenej 55 % z ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa aktuálneho opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, t. j., zo sumy 4,50 predstavuje táto čiastka hodnotu 2,48 eura. Okrem toho zamestnávateľ poskytuje príspevok zo sociálneho fondu. V prípade poskytnutia stravovacej poukážky, hodnota stravovacej poukážky musí predstavovať najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín, t. j., podľa znenia aktuálneho opatrenia, čo je čiastka 3,37 eura.

Účtovanie stravných poukážok v jednoduchom účtovníctve pre osobnú spotrebu SZČO v prípade nákupu na celý rok dopredu:

východzie údaje:

-nákup stravných lístkov 1000 ks a 4,50 s províziou vyčíslenou na faktúre vo výške 50 eur

- zamestnávateľ prispieva na stravnú poukážku 55% , čo predstavuje na 1ks poukážky čiastku 2,48 eur

- zamestnanec uhrádza za 1 ks poukážky 30 %, čo predstavuje čiastku 1,35 eur

- zo sociálneho fondu prispieva na poukážku čiastku 15 %, čo predstavuje čiastku 0,67 eur

1. príjem došlej faktúry – zaevidovanie v knihe došlých faktúr 1000 ks stravných lístkov a 4,50 eura a provízia 50 eur,

2. úhrada došlej faktúry v hotovosti

– 4550 eur zápis v peňažnom denníku, výdaj /bankové účty/ so súčasným zápisom suma 4500 eur príjem /priebežné položky/ a čiastka 50 eur do položky výdaje ovplyvňujúce dane – služby. Zároveň sa zaeviduje príjem stravných poukážok v knihe cenín v čiastke 4500 eur,

3. spotreba stravných poukážok za príslušný mesiac napr. 60 ks a 4,50 eura, spolu 270,00 eur. Výdaj poukážok sa zaúčtuje cez interný doklad v časti priebežné položky – výdaj a zároveň do položky výdaje ovplyvňujúce základ dane – služby. Zároveň v knihe cenín sa zaeviduje výdaj 60 ks poukážok.

4. predaj stravných poukážok zamestnancom na príslušný mesiac 60 ks, zamestnanci uhradia čiastku 81 EUR

5. zamestnávateľ prispeje zo sociálneho fondu spolu na predané lístky zamestnancom čiastku 40,2 eur

6. SZČO použije v príslušnom mesiaci 20 ks stravných poukážok v hodnote 90 eur

Účtovanie stravných poukážok v jednoduchom účtovníctve pre zamestnancov:

1. príjem došlej faktúry

– zaevidovanie v knihe došlých faktúr 1000 ks stravných lístkov a 4,50 eura a provízia 50

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk