dnes je 15.8.2020

Input:

Výška podielu na základnom imaní a majetkové práva spoločníka

7.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.5.3.1 Výška podielu na základnom imaní a majetkové práva spoločníka

Ing. Monika Ziškayová, JUDr. Zuzana Nevolná, PhD.

Každý spoločník spoločnosti s ručením obmedzeným je povinný vložiť do spoločnosti vklad (minimálna výška vkladu spoločníka je 750 eur). Vklad sa stáva majetkom spoločnosti a spoločník nemá nárok na jeho vrátenie. Dňom vzniku spoločnosti spoločník na základe svojho vloženého vkladu nadobúda obchodný podiel. Obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti. Ak spoločenská zmluva neurčuje inak, jeho výška sa určuje podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti. Spoločenská zmluva môže napríklad určiť, že obchodné podiely sú rovnaké, aj keď vklady sú rôzne, prípadne určiť akékoľvek iné pravidlo.

Obchodný podiel má svoju kvalitatívnu stránku, obsahom ktorej sú práva a povinnosti spoločníka vyjadrujúce jeho právne postavenie vo vnútri spoločnosti, a kvantitatívnu stránku, pod ktorou treba rozumieť výšku obchodného podielu a s tým súvisiaci rozsah účasti spoločníka na majetku spoločnosti. V tejto súvislosti sa stretávame s pojmami podiel na zisku, vyrovnací podiel a podiel na likvidačnom zostatku (tieto patria medzi základné majetkové práva spoločníka).

Právo na podiel zo zisku vzniká spoločníkovi v prípade, ak valné zhromaždenie rozhodlo o tom, že zisk, prípadne jeho časť sa použije na rozdelenie medzi spoločníkov. Veľkosť sumy, ktorá môže byť ako zisk medzi spoločníkov rozdelená, obmedzuje Obchodný zákonník kogentnými ustanoveniami, ktoré chránia najmä veriteľov spoločnosti. Spoločnosť nesmie napríklad vyplatiť podiel zo zisku, pokiaľ by to bolo na úkor základného imania, rezervného fondu alebo prostriedkov, ktorými má byť rezervný fond v danom roku doplnený. Spoločnosť môže vyplácať podiel zo zisku, len ak tým s prihliadnutím na všetky okolnosti nespôsobí svoj úpadok.

Na základe ustanovenia § 123 ods. 1 ObchZ Obchodného zákonníka, ak spoločenská zmluva neurčuje inak, spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom.

V prípade, že účasť spoločníka v spoločnosti zanikne počas trvania spoločnosti (napríklad je zo spoločnosti vylúčený), vzniká mu právo na vyplatenie vyrovnacieho podielu. Ako už bolo vyššie uvedené, spoločnosť nesmie vrátiť spoločníkom ich vklady. V prípade, keď účasť spoločníka v spoločnosti zanikne a spoločnosť trvá ďalej, vzniká spoločníkovi iba nárok na vyplatenie vyrovnacieho podielu. Tento môže byť vyšší alebo nižší ako vklad spoločníka, čo závisí najmä od výsledkov hospodárenia spoločnosti. Ak spoločenská zmluva neurčuje inak, výška vyrovnacieho podielu sa

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk