dnes je 27.9.2020

Input:

Vyradenie automobilu u SZČO

3.7.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.2.6 Vyradenie automobilu u SZČO

Ing. Ján Mintál

Dôvodom vyradenia automobilu z obchodného majetku samostatne zárobkovo činnej osoby (ďalej iba „SZČO”) je v praxi najčastejšie jeho predaj, vznik škody či jeho preradenie do osobného majetku. Samozrejme, že SZČO môže automobil aj darovať.

Predaj automobilu

Pri predaji osobného automobilu, ktorý je súčasťou obchodného majetku SZČO, nie je možné v zmysle ustanovenia § 19 ods. 3 písm. b) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v z.n.p. (ďalej iba „zákon o dani z príjmov”) daňovo uplatniť jeho daňovú zostatkovú cenu v plnej výške – t.j. bez obmedzenia vzhľadom k predajnej cene. Daňovým výdavkom je totiž na základe spomínaného ustanovenia zostatková cena alebo pomerná časť zostatkovej ceny hmotného majetku a nehmotného majetku pri jeho vyradení predajom okrem zostatkovej ceny osobných automobilov zatriedených do kódu Klasifikácie produktov 29.10.2.


Podnikateľ obstaral kúpou v apríli 2015 osobné motorové vozidlo v hodnote 24 000 eur. Automobil v tomto kalendárnom mesiaci aj zaradil do používania. Výdavky na toto vozidlo uplatňoval v roku 2015 aj v roku 2016 vo výške 80% v zmysle § 19 ods. 2 písm. t) ZDP. Akú zostatkovú cenu si bude môcť zahrnúť do daňových výdavkov pri jeho predaji v septembri 2017 za cenu 13 500 eur?

Zostatkovú cenu vozidla na účely dane z príjmov podnikateľ vypočíta ako rozdiel medzi vstupnou cenou vozidla a celkovou výškou odpisov z tohto majetku zahrnutých do daňových výdavkov, pričom v zdaňovacom období, v ktorom dochádza k predaju motorového vozidla, si daňovník môže v kontexte s druhou vetou ustanovenia § 22 ods. 12 ZDP uplatniť odpis vo výške pripadajúcej na počet celých mesiacov, počas ktorých daňovník majetok účtoval alebo evidoval podľa § 6 ods. 11 ZDP.

Rok Vstupná cena Ročný odpis 80% z roč. odpisu Zostatková cena 
2015 24 000 4 500 (za 9 mesiacov) 3 600 19 500 
2016 24 000 6 000 4 800 13 500 
2017 24 000 4 000 (za 8 mesiacov) 3 200 9 500 

Podnikateľ si pri predaji osobného automobilu v septembri 2017 uplatní daňovú zostatkovú cenu v sume 9 500 eur. Ak by však dosiahol príjem z predaja automobilu napr. iba 9 000 eur, do daňových výdavkov by si mohol uplatniť zostatkovú cenu osobného automobilu iba vo výške 9 000 eur, nakoľko pri osobných automobiloch sa môže zostatková cena automobilu zahrnúť do daňových výdavkov iba do výšky príjmov z jeho predaja.

Ako príjem z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti sa posudzuje aj príjem z akéhokoľvek nakladania s obchodným majetkom daňovníka, to znamená, že príjem z predaného automobilu je príjmom zdaniteľným v zmysle § 6 ods. 5 písm. a)ZDP a SZČO ho musí priznať v daňovom priznaní.

Preradenie automobilu do osobného užívania

Zostatková cena hmotného majetku a nehmotného majetku pri jeho preradení z obchodného majetku do osobného užívania podnikateľa – fyzickej osoby nie je uznaným daňovým výdavkom. Uvedené konštatovanie vyplýva v zmysle ustanovenia § 21 ods. 2 písm. f)ZDP.


SZČO účtujúca v sústave JÚ plánuje previesť osobné motorové vozidlo z majetku firmy do súkromného vlastníctva. Ako je to potrebné účtovne vykonať a aký to bude mať dopad na daň z príjmov?

Základnou povinnosťou SZČO, ako daňovníka - fyzickej osoby - pri preradení obchodného majetku do osobného užívania bude zaevidovanie takéhoto vyradenia dlhodobého hmotného majetku z obchodného majetku v knihe dlhodobého majetku, a to predovšetkým dátum a spôsob vyradenia pri predpokladanej dovtedajšej úplnej a správnej evidencii tohto majetku v súlade s postupmi účtovania v sústave JÚ. Účtovným dokladom pre podloženie tohto zápisu bude protokol o vyradení majetku z účtovnej evidencie a o jeho preradení do osobného užívania.

Preradenie majetku z podnikania do osobného užívania nemá vplyv na daňovú povinnosť podnikateľa - fyzickej osoby. Daňová zostatková cena nie je uznaným daňovým výdavkom.

Vyradenie automobilu v dôsledku škody

Pri vyradení automobilu z obchodného majetku SZČO v dôsledku škody je jeho daňová zostatková cena uznaným daňovým výdavkom, avšak len do výšky prijatých náhrad zahrnovaných do základu dane vrátane prípadných prijatých úhrad z predaja automobilu s výnimkou prípadov, ak ide o škodu na automobile nezavinenú daňovníkom – t.j. vzniknutú v dôsledku živelnej pohromy alebo spôsobenú neznámym páchateľom v zdaňovacom období, v ktorom bola táto skutočnosť potvrdená políciou (viď v § 19 ods. 3 písm. g)ZDP. Je teda zrejmé, že daňová zostatková cena automobilu vyradeného z obchodného majetku SZČO v dôsledku nezavinenej škody je uznaným daňovým výdavkom v plnej výške.


Podnikateľ má v majetku automobil, s ktorým havaroval, pričom ho natoľko poškodil, že automobil je neopraviteľný (totálna škoda) a musí ho vyradiť z evidencie (zostatková cena 5 000 eur).

Za predpokladu, že sa jedná o

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk