dnes je 26.1.2021

Input:

Výpočet dane z príjmov fyzických osôb

9.7.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.7 Výpočet dane z príjmov fyzických osôb

Ing. Jana Kušnírová PhD.; Ing. Viera Mezeiová

Daň z príjmov fyzických osôb sa vypočíta zo základu dane vynásobením sadzbou dane 19 %, alebo 25% podľa § 15 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p. (ZDP). Základ dane sa zistí ako súčet:

1.čiastkových základov dane z príjmov podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2 ZDP, ktoré sa znižujú o nezdaniteľné časti základu dane,

2. čiastkového základu dane z príjmov podľa § 6 ods. 3 a 4 ZDP a

3. čiastkového základu dane z príjmov podľa § 8 ZDP.


Od roku 2016 sú príjmy z kapitálového majetku (§ 7 ZDP), z ktorých sa daň nevyberá zrážkou, zdaňované spôsobom osobitného ZD sadzbou 19 %. Bol zmenený aj názov ustanovenia: „Osobitný základ dane z kapitálového majetku”. To znamená, že ZD z príjmov z kapitálového majetku sa do celkového ZD daňovníka nezahrnuje (tieto príjmy sa zdaňujú osobitne sadzbou 19 %), aj keď nejde o príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou.

O daňovú stratu sa znižuje základ dane (čiastkový základ dane) zistený z príjmov § 6 ods. 1 a 2 počas tyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, a to počnúc zdaňovacím obdobím bezprostredne nasledujúcim po zdaňovacom období, za ktoré bola táto daňová strata vykázaná. Ku dňu vstupu daňovníka do likvidácie alebo vyhlásenia konkurzu nárok na odpočet daňovej straty odo dňa vstupu do likvidácie alebo vyhlásenia konkurzu zaniká. Ak je zdaňovacie obdobie kratšie ako rok, daňovník môže uplatniť celý ročný odpočet daňovej straty (§ 30 ods. 1 ZDP).


Daňovník vykázal za rok 2014 daňovú stratu z príjmov podľa § 6 ods. 1 ZDP vo výške 2 000 eur. Bude si ju môcť umoriť v rokoch 2015 - 2018 vo výške 500 eur, ak vykáže základ dane z týchto príjmov. Ak tento daňovník v rokoch 2015 - 2018 nevykáže základ dane, resp. ho vykáže v nižšej sume ako je 500 eur (2 000: 4 = 500), stratí v príslušnom zdaňovacom období nárok na jej uplatnenie v celej výške alebo v rozdiele, o ktorý je základ dane nižší ako príslušná časť straty pripadajúca na toto zdaňovacie obdobie, ktorú si môže daňovník uplatniť.


Daňovník dosiahol ZD z príjmov zo závislej činnosti vo výške 5 000 eur. Súčasne dosiahol stratu z príjmov z podnikania vo výške 2 000 eur. Vzhľadom na to, že ZDP pri výpočte ZD neumožňuje vykázanú stratu z podnikania odpočítať zo ZD z príjmov zo závislej činnosti, daňovník si v tomto zdaňovacom období nemôže vykázanú stratu z podnikania „vyrovnať” so základom dane s príjmov zo závislej činnosti.


2015: Daňovník SZČO dosiahol v roku 2015 príjmy vo výške 20 000 €. Povinné poistné na zdravotné a na sociálne poistenie zaplatil v sume 2 000 €. Uplatňuje paušálne výdavky vo výške 40 % (najviac však v sume 5 040 €). 20 000 x 40% = 8 000, avšak výdavky si môže daňovo uplatniť len do výšky 5 040 €. Je slobodný, bezdetný. Preddavky na daň neplatil, dobrovoľné poistné na II. ani na III. pilier tiež nie.

ZD: 20 000 – 5 040 – 2 000 = 12 960

ZD – NČZD D = 12 960 – 3 803,33 = 9 156,67 (ide o aktívne príjmy, môže uplatniť NČZD D)

Daň: 1 739,7673 ~ 1739,76 (§ 47 ZDP: daň sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol)

2018: Daňovník SZČO dosiahol za rok 2018 príjmy vo výške 20 000 €. Povinné poistné na zdravotné a na sociálne poistenie zaplatil v sume 2 000 €. Uplatňuje paušálne výdavky vo výške 60 %, najviac však v sume 20 000 € ročne. 20 000 x 60% = 12 000 €. Je

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk