dnes je 26.9.2020

Input:

Vymedzenie majetku, jeho členenie a oceňovanie

21.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.3.2 Vymedzenie majetku, jeho členenie a oceňovanie

Ing. Júlia Kasalová, Ing. Peter Horniaček

Vymedzenie majetku podnikateľa

Podľa Zákona o účtovníctve majetkom sú tie aktíva účtovnej jednotky, ktoré sú výsledkom minulých udalostí, je takmer isté, že v budúcnosti zvýšia ekonomické úžitky účtovnej jednotky a dajú sa spoľahlivo oceniť, vykazujú sa v účtovnej závierke (vo výkaze o majetku a záväzkov).

Predmetom účtovania je nielen majetok, ku ktorému má účtovná jednotka vlastnícke právo, ale aj majetok, ktorý nevlastní, ale má k nemu užívacie právo, napr. majetok obstaraný formou finančného prenájmu.

Členenie majetku

Zásady pre členenia majetku: Postupy účtovania v § 9 PJÚ uvádzajú členenie majetku z hľadiska časového a vecného.

Z časového hľadiska sa majetok člení na:

 • dlhodobý (doba použiteľnosti alebo splatnosti je dlhšia ako 1 rok),

 • krátkodobý (doba použiteľnosti alebo splatnosti je najviac 1 rok).

Členenie krátkodobého majetku:

1. Nehmotný majetok (software),

2. Hmotný majetok (zásoby: materiál, tovar, nedokončená výroba, výrobky),

3. Finančný majetok,

4. Pohľadávky (s dobou splatnosti do 1 roka).

Členenie dlhodobého majetku:

 • dlhodobý nehmotný majetok,

 • dlhodobý hmotný majetok,

 • dlhodobý finančný majetok (cenné papiere a podiely na základnom imaní, termínované vklady s dobou splatnosti dlhšou ako 1 rok, účtovnou jednotkou poskytnuté pôžičky s dobou splatnosti dlhšou ako 1 rok, umelecké diela a pozemky obstarané za účelom dlhodobého uloženia voľných finančných prostriedkov).

Majetok dlhodobý ďalej členíme na:

1. odpisovaný (hmotný a nehmotný majetok),

2. neodpisovaný (dlhodobý majetok vylúčený z odpisovania, napr. umelecké diela).

Odpisovaním sa na účely ZDP rozumie postupné zahrňovanie odpisov z hmotného a nehmotného majetku do daňovo uznateľných výdavkov.
Odpisovanie z hľadiska účtovníctva predstavuje trvalé zníženie hodnoty dlhodobého majetku.

Dlhodobý nehmotný majetok tvorí majetok ocenený vstupnou cenou vyššou ako 2 400 eur, konkrétne ide o:

 • práva priemyselného vlastníctva,

 • autorské práva, vrátane počítačových programov a databáz,

 • projekty, výrobné a technologické postupy.

Dlhodobý nehmotný majetok tvorí aj majetok charakteru technického zhodnotenia plne odpísaného nehmotného majetku, v ocenení vyššom ako 1 700 eur.

Dlhodobý hmotný majetok tvoria veci s ocenením vstupnou cenou vyššou ako 1 700 eur. Zahŕňa:

 • samostatné hnuteľné veci, prípadne súbory hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie,

 • budovy a iné stavby,

 • pestovateľské celky trvalých porastov,

 • zvieratá,

 • iný majetok.

Iným majetkom na účely ZDP sú:

 • otvárky nových lomov, skládok odpadov – ak sa nezahrňujú do vstupnej ceny alebo zostatkovej ceny hmotného majetku,

 • technické kultivácie,

 • technické zhodnotenie kultúrnej pamiatky (nad 1 700 eur),

 • technické zhodnotenie prenajatého majetku,

 • technické zhodnotenie plne odpísaného majetku,

 • technické zhodnotenie hmotného majetku obstaraného formou finančného prenájmu (lízingu).

Na účely účtovania sa za dlhodobý

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk