dnes je 27.2.2024

Input:

Vymedzenie majetku, jeho členenie a oceňovanie

21.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.3.2 Vymedzenie majetku, jeho členenie a oceňovanie

Ing. Júlia Kasalová, Ing. Peter Horniaček

Vymedzenie majetku podnikateľa

Podľa Zákona o účtovníctve majetkom sú tie aktíva účtovnej jednotky, ktoré sú výsledkom minulých udalostí, je takmer isté, že v budúcnosti zvýšia ekonomické úžitky účtovnej jednotky a dajú sa spoľahlivo oceniť, vykazujú sa v účtovnej závierke (vo výkaze o majetku a záväzkov).

Predmetom účtovania je nielen majetok, ku ktorému má účtovná jednotka vlastnícke právo, ale aj majetok, ktorý nevlastní, ale má k nemu užívacie právo, napr. majetok obstaraný formou finančného prenájmu.

Členenie majetku

Zásady pre členenia majetku: Postupy účtovania v § 9 PJÚ uvádzajú členenie majetku z hľadiska časového a vecného.

Z časového hľadiska sa majetok člení na:

  • dlhodobý (doba použiteľnosti alebo splatnosti je dlhšia ako 1 rok),

  • krátkodobý (doba