dnes je 7.4.2020
Input:

Všeobecná charakteristika technického zhodnotenia

17.7.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.8.1.2 Všeobecná charakteristika technického zhodnotenia

prof. Ing. Anna Baštincová CSc., Ing. Ján Mintál

Technickým zhodnotením rozumieme výdavky na dokončené nadstavby, prístavby a stavebné úpravy, rekonštrukcie a modernizácie prevyšujúce pri jednotlivom hmotnom majetku a nehmotnom majetku hodnotu 1 700 € v úhrne za zdaňovacie obdobie. Ak napr. na jednom strojnom zariadení sú vykonané dve modernizácie v jednom účtovnom období a súčet hodnôt oboch prekročí zákonom stanovenú hranicu, podnikateľ je povinný o oboch účtovať ako o technickom zhodnotení, teda o obe zvýšiť v závislosti od používaného spôsobu odpisovania majetku vstupnú cenu, resp. zostatkovú cenu majetku, na ktorom boli modernizácie realizované.

Pre úplnosť uvádzame prehľad vývoja vstupných cien odpisovaného majetku a jeho technického zhodnotenia od r. 2003 (v rokoch 2003–2008 v Sk, od roku 2009 v €):

Rekonštrukcia

Rekonštrukciou sú také zásahy do hmotného majetku, ktoré majú za následok zmenu jeho účelu použitia, kvalitatívnu zmenu jeho výkonnosti alebo technických parametrov. Za zmenu technických parametrov nemožno považovať zámenu použitého materiálu pri dodržaní porovnateľných vlastností.

Modernizácia

Modernizáciou sa rozumie rozšírenie vybavenosti alebo použiteľnosti hmotného majetku a nehmotného majetku o také súčasti, ktoré pôvodný majetok neobsahoval, pričom tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto majetku. Za neoddeliteľnú súčasť majetku sa považujú samostatné veci, ktoré sú určené na spoločné použitie s hlavnou vecou a spolu s ňou tvoria jeden majetkový celok.

Pre správne posúdenie technického zhodnotenia je potrebné prihliadať na zákon č. 50/1976 Zb.Stavebný zákon v znení neskorších predpisov. V zásade najmä u nehnuteľností sú technickým zhodnotením také úpravy na nehnuteľnostiach, ktoré podliehajú povinnosti na vydanie stavebného povolenia orgánom príslušným na jeho vydanie. Ak sa teda jedná o technické úpravy, ktoré znamenajú len výmenu časti existujúceho hmotného či nehmotného majetku za identické, resp. také, ktoré sú ponúkané na trhu v súčasnosti, nejedná sa o technické zhodnotenie, ale o opravu. Avšak podstatné zmeny technických parametrov, kvality či výkonnosti, ako aj účelu použitia majetku je technickým zhodnotením. Napr. prestavba skladu na obchodné priestory, prestavba kancelárie na sociálne zariadenie a pod. znamená značnú kvalitatívnu zmenu a zmenu účelu použitia majetku, teda technické zhodnotenie s prihliadnutím na cenu jeho obstarania.

Spoľahlivé rozlíšenie technického zhodnotenia od opráv hmotného a nehmotného majetku má podstatný vplyv na účtovanie o majetku podnikateľa. Pri nesprávnom posúdení technického zhodnotenia ako opravy, nebude správcom dane uznaná ako daňový výdavok.

Technické zhodnotenie ako položka zvyšujúca vstupnú cenu

Technické zhodnotenie majetku, ktorý nie je vylúčený z odpisovania, môže mať na účtovné i daňové účely rôzne dôsledky.

  1. Technické zhodnotenie ako položka zvyšujúca vstupnú cenu hmotného alebo nehmotného majetku.


Podnikateľ I. Malý kúpil do novootváranej predajne obchodné zariadenie ako jeden komplex (súbor predmetov) v septembri 2016 v hodnote 5 320 €, v novembri 2016 objednal zabudovanie osvetlenia do časti zariadenia v hodnote 1 900 €, ktoré dodávateľ zrealizuje v septembri 2017. V septembri 2017 podnikateľ skompletizuje celé zariadenie a sprevádzkuje predajňu so zariadením.

Podnikateľ I. Malý odpisuje svoj majetok podľa internej smernice po jeho zaradení do používania počnúc rokom 2017 z obstarávacej ceny 7 220 € podľa príslušného spôsobu odpisovania. Technické zhodnotenie sa stáva súčasťou vstupnej ceny v prvom roku odpisovania i napriek tomu, že bolo obstarané v roku nasledujúcom po roku, v ktorom bol obstaraný dlhodobý majetok zhodnotený technickým zhodnotením. Touto smernicou nie je dotknutá povinnosť podnikateľa pre daňové účely nepredlžovať dobu odpisovania majetku v porovnaní s dobou odpisovania, akú ustanovuje zákon o dani z príjmu. Nejedná sa totiž o majetok obstaraný v dobe dlhšej pred začatím podnikania, ktorý je do podnikania vložený alebo ktorý by podnikateľ na daňové účely dobrovoľne neuplatnil vo svojich výdavkoch. Jedná sa o takú úpravu postupu odpisovania v internej smernici, ktorá priamo nadväzuje na zákon o účtovníctve, odpisovanie dlhodobého majetku fiktívne nepredlžuje, len odráža skutočné uplatnenie daňových výdavkov v časovej kontinuite s dosahovaním príjmov.

Technické zhodnotenie už odpisovaného majetku

Technické zhodnotenie je položkou zvyšujúcou obstarávaciu cenu hmotného alebo nehmotného majetku už odpisovaného, ak podnikateľ používa rovnomernú formu odpisovania majetku. V tomto prípade sa hodnota technického zhodnotenia stáva súčasťou obstarávacej ceny majetku ako základne pre výpočet odpisov.


Podnikateľ M. Hrubý zmodernizoval strojné zariadenie, zaradené do 1. odpisovej skupiny, v treťom roku jeho odpisovania. Strojné zariadenie obstaral v januári roku 2015 za 12 800 € na modernizáciu tohto zariadenia v roku 2017 vynaložil sumu 1 800 €.

Podnikateľ uplatnil odpisy zo vstupnej ceny (podľa platných daňových predpisov) takto:

  • v prvom roku odpisovania vo výške 12 800 € : 48 x 12, t.j. 3 200 €,

  • v druhom roku odpisovania vo výške 1/4 z 12 800 €, t.j. 3 200 €.

  • v treťom roku odpisovania (v roku 2017) zvýši pôvodnú vstupnú cenu zariadenia o výdavky vynaložené na jeho modernizáciu v sume 1 800 €. Zvýšená vstupná cena zariadenia bude predstavovať 14 600 €. – v treťom roku odpisovania vo výške 1/4 zo zvýšenej vstupnej ceny 14 600 €, t.j. 3650 €,

  • v štvrtom roku odpisovania vo výške 1/4 zo zvýšenej vstupnej ceny 14 600 €, t.j. 3650 €,

  • piatom roku odpisovania vo výške 1/4 zo zvýšenej vstupnej ceny, maximálne do výšky vstupnej ceny, t.j. 900 €.

Technické zhodnotenie zvyšujúce zostatkovú cenu

  1. Technické zhodnotenie je položkou zvyšujúcou zostatkovú cenu hmotného alebo nehmotného majetku už odpisovaného ak podnikateľ používa zrýchlenú formu odpisov.

V uvedenej súvislosti je dôležité poznamenať, že zrýchlené odpisovanie môže daňovník uplatniť iba pri hmotnom majetku zaradenom v 2. a 3. odpisovej skupine. 

Technické zhodnotenie pri použití zrýchleného spôsobu odpisovania na účely výpočtu ročnej výšky odpisu a priradenia ročného koeficientu zvyšuje zostatkovú cenu. Toto však neplatí, ak bolo technické zhodnotenie vykonané v prvom roku odpisovania.

Pri zrýchlenom odpisovaní hmotného majetku po vykonaní technického zhodnotenia sa odpisy určujú :

  • v roku zvýšenia zostatkovej ceny ako podiel dvojnásobku tejto ceny hmotného majetku a priradeného koeficientu pre zrýchlené odpisovanie platného pre zvýšenú zostatkovú cenu,

  • v ďalších rokoch odpisovania ako podiel dvojnásobku zostatkovej ceny majetku a rozdielu medzi priradeným koeficientom pre zrýchlené odpisovanie platným pre zvýšenú ZC a počtom rokov, počas ktorých sa majetok odpisoval zo zvýšenej zostatkovej ceny.

Napokon platí, že ak počas doby odpisovania hmotného majetku bolo vykonané technické zhodnotenie, neuplatnená pomerná časť z ročného odpisu z 1. roku odpisovania zvyšuje zostatkovú cenu tohto majetku v roku vykonania technického zhodnotenia.

Podnikateľ zaradil hmotný majetok do užívania v júni 2015 v obstarávacej cene 20 000 eur, hmotný majetok je zaradený v 2. odpisovej skupine, technické zhodnotenie bude vykonané v treťom roku odpisovania (máj 2017) v sume 2 000 eur. Podnikateľ uplatňuje zrýchlené odpisovanie.

Ak bol hmotný majetok zaradený do užívania v júni 2015, do základu dane bolo možné zahrnúť odpis za mesiace jún 2015 až december 2015, tzn. 7/12 ročného odpisu. Alikvotná časť odpisu sa vypočíta ako podiel vstupnej ceny a priradeného koeficientu pre zrýchlené odpisovanie hmotného majetku platného v prvom roku odpisovania v závislosti od počtu mesiacov, v ktorých sa o majetku účtuje.

Zostatková cena v 1. roku odpisovania na účely výpočtu odpisov v ďalších rokoch odpisovania sa  vypočíta ako vstupná cena – výška ročného odpisu (pomerná časť odpisu uplatnená v 1. roku odpisovania + pomerná časť odpisu neuplatnená v 1.

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk