dnes je 25.9.2020

Input:

Všeobecná charakteristika manka a škody

13.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.4.2 Všeobecná charakteristika manka a škody

Ing. Marcela Prajová

Obchodný majetok

V súvislosti so vznikom manka a škody je potrebné definovať pojem obchodný majetok fyzickej osoby, ktorým je v súlade s ustanovením § 2 písm. m) ZDP súhrn majetkových hodnôt – vecí, pohľadávok a iných práv a peniazmi oceniteľných iných hodnôt, ktoré sú vo vlastníctve fyzickej osoby s príjmami podľa § 6 ZDP (t. j. s príjmami z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti, prenájmu a použitia diela a použitia umeleckého výkonu). Fyzická osoba ich musí využívať na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti, alebo z prenájmu, alebo použitia diela a použitia umeleckého výkonu a o týchto hodnotách účtuje alebo účtovala, eviduje alebo evidovala v evidencii podľa § 6 ods. 11 ZDP. Obchodným majetkom je aj majetok obstarávaný formou finančného prenájmu, ak daňovník o tomto finančnom prenájme účtuje (účtoval) alebo ho eviduje (evidoval) v evidencii podľa § 6 ods. 11 ZDP a využíva ho na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov z podnikania, inej samostatnej činnosti, prenájmu a z použitia diela a použitia umeleckého výkonu.

V súvislosti s mankom a škodou, ktorá môže vzniknúť na obchodnom majetku podnikateľa a jej prípadným zmiernením prijatými náhradami je potrebné aplikovať najmä ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej „ZoÚ”) a ZDP.

Manká a škody z účtovného hľadiska

Definícia manka a škody je uvedená v zákone o účtovníctve.

Manko je definované v § 30 ods. 5 písm. a) ZoÚ a je to inventarizačný rozdiel, pri ktorom je zistený skutočný stav majetku nižší ako stav v účtovníctve a nemožno ho preukázať účtovným záznamom. V prípade peňažných prostriedkov a cenín sa tento nižší skutočný stav oproti stavu v účtovníctve označuje ako schodok.

Pojem škody je definovaný v § 26 ods. 6 ZoÚ. Škodou na majetku sa rozumie neodstrániteľné poškodenie, zničenie, odcudzenie alebo strata majetku. Inventarizáciou zistené odcudzenie alebo zistená strata majetku je manko.

V súvislosti s mankami a škodami a ich účtovaním je potrebné upozorniť na ust. § 8 ods. 4 písm. a) bod 1d. opatrenia MF SR č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov (ďalej len „postupy účtovania”), podľa ktorého sa pri uzavretí účtovných kníh v peňažnom denníku účtujú účtovné uzávierkové operácie tak, že sa znížia výdavky o sumy, ktoré sa nezahrňujú do základu dane z príjmov do položky výdavkov celkom a výdavkov podľa ich druhového členenia, ak takéto členenie vyplýva z vnútorného predpisu účtovnej jednotky.

Manká a škody z daňového hľadiska

Pri vyčíslení základu dane daňovníka – fyzickej osoby v súvislosti s mankami a škodami je potrebné na jednej strane skúmať zahrnutie manka a škody do daňových výdavkov a na druhej strane zahrnutie náhrady prijatej v súvislosti so škodovou udalosťou alebo vznikom manka do zdaniteľných príjmov.

Pri posudzovaní manka a škody ako daňového výdavku je potrebné vychádzať zo znenia jednotlivých ustanovení, a to z ustanovenia § 19 ods. 3 písm. d) ZDP,§ 19 ods. 3 písm. g) ZDP a § 21 ods. 2 písm. e) ZDP.

V súvislosti so vznikom manka a škody a jeho vplyvom na základ dane daňovníka – fyzickej osoby je potrebné posudzovať aj spôsob zdanenia resp. nezdanenia prípadných prijatých náhrad. Podľa ustanovenia § 9 ods. 2

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk