dnes je 30.9.2020

Input:

Všeobecná charakteristika cestovných náhrad

26.7.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.1.2 Všeobecná charakteristika cestovných náhrad

Ing. Dagmar Piršelová; Ing. Viera Mezeiová

Cestovné náhrady sa poskytujú zamestnancom fyzickej (FO) alebo právnickej osoby alebo si ich uplatňujú samotní podnikatelia FO na úhradu svojich skutočne vynaložených alebo zvýšených výdavkov spojených s výkonom práce na inom mieste, ako je miesto výkonu podnikateľskej činnosti.

Niektoré náhrady sú poskytované, resp. sa uhrádzajú v skutočne preukázateľnej výške (napr. za ubytovanie, za spotrebované pohonné látky podľa platných cien atď.) alebo len čiastočne nahrádzajú zvýšené výdavky (napr. stravné).

Zo zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v zn.n.p. (ZDP) vyplýva, ktoré výdavky a v akej výške možno zahrnúť do daňových výdavkov podnikateľa, pričom nie je u podnikateľa a jeho zamestnancov postup vždy z daňového hľadiska rovnaký.

Tzv. dobrovoľné platby (napr. vyššie stravné), vyplatené zamestnancom tvoria od roku 2016 (§ 19 ods. 1 ZDP) daňovo uznateľné výdavky vtedy, ak:

  • ide o zdaniteľný príjem zo závislej činnosti (nadnárokové cestovné náhrady poskytované zamestnancom sú vždy zdaniteľným príjmom),

  • ich poskytovanie má zamestnanec zakotvené v pracovnej zmluve alebo sú zakotvené v kolektívnej zmluve.

Vreckové pri zahraničnej pracovnej ceste poskytované podľa § 14 zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v zn.n.p. (zákon o CN). Vreckové sa poskytuje už len dobrovoľne, a to vo výške do 40% stravného poskytovaného v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničnej pracovnej ceste a je pre zamestnanca vždy zdaniteľným príjmom.

U podnikateľa vreckové pri zahraničnej pracovnej ceste nie je možné daňovo uznať vôbec.

Podnikateľ FO

Za podnikateľa na daňové účely (a na účely cestovných náhrad) považujeme fyzickú osobu, resp. daňovníka, s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti – príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP.

Sledovanie cestovných náhrad je pre podnikateľa dôležité, pokiaľ ide o jeho osobu len v prípade, ak si na daňové účely uplatňuje výdavky v skutočnej a preukázateľnej výške o ktoré si zníži zdaniteľné príjmy na účely výpočtu základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov. Ak si výdavky uplatňuje v paušálnej výške (percentom z príjmov), tak to nemá praktický význam, pretože konkrétnu výšku výdavkov nie je

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk