dnes je 27.2.2024

Input:

Všeobecná charakteristika a daňová uznateľnosť lízingu (prenájmu)

17.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.2.2 Všeobecná charakteristika a daňová uznateľnosť lízingu (prenájmu)

Ing. Božena Ninčáková; Ing. Viera Kaletová; Ing. Ján Mintál, Ing. Peter Horniaček

V praxi sa spravidla stretávame s dvoma formami lízingu a to s lízingom operatívnym a finančným.

Operatívny lízing

Pri operatívnom lízingu dá prenajímateľ predmet prenájmu na určitú dobu do užívania inému právnemu subjektu – nájomcovi. Po skončení nájomnej zmluvy je predmet prenájmu odovzdaný späť prenajímateľovi a tento ho môže prenajať ďalšej osobe. Vlastnícke právo sa nemení, predmet prenájmu zostáva vo vlastníctve prenajímateľa. Operatívny lízing sa od finančného lízingu líši tým, že úmyslom zmluvných strán pri uzatváraní nájomnej zmluvy nie je prechod vlastníckeho práva. Treba však upozorniť, že prechod vlastníckeho práva nie je vylúčený.

Finančný