dnes je 30.9.2020

Input:

Vedenie záznamov (evidencie) na účely dane

10.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.7.4.8.1 Vedenie záznamov (evidencie) na účely dane

Ing. Anna Jurišová; Ing. Peter Horniaček

Na účely správneho určenia dane je platiteľ dane povinný viesť podrobné záznamy podľa jednotlivých zdaňovacích období:

 • dodaných tovaroch a službách,

 • prijatých tovaroch a službách,

pričom osobitne vedie záznam:

 • dodaní tovarov a služieb do IČŠ,

 • nadobudnutí tovaru z IČŠ,

 • prijatí služieb z IČŠ,

 • dovoze tovaru.

Na účely odpočítania je platiteľ dane povinný viesť záznamy v členení na:

 • tovary a služby s možnosťou odpočítania dane,

 • tovary a služby bez možnosti odpočítania dane,

 • tovary a služby s možnosťou pomerného odpočítania dane.

Platiteľ dane je povinný viesť aj záznamy o platbách:

 • prijatých pred dodaním tovarov a služieb,

 • poskytnutých pred dodaním tovarov a služieb.

Platiteľ dane je povinný uviesť vo svojich záznamoch vedených podľa § 70zdaňovacie obdobiev ktorom odpočítal daň vzťahujúcu sa ku konkrétnemu prijatému zdaniteľnému obchodu.

Osoba registrovaná pre daň podľa § 7 alebo § 7a ZDPH je povinná viesť záznamy o:

 • nadobudnutých tovaroch z IČŠ,

 • dodaných službách s miestom dodania v IČŠ podľa § 15 ods. 1,

 • prijatých službách, pri ktorých je povinná platiť daň podľa § 69 ods. 3.

Platiteľ je povinný podľa § 70 ods. 6 − 8 ZDPH viesť podrobné záznamy podľa jednotlivých zdaňovacích období o pozemnom motorovom vozidle, ktoré bolo:

 • kúpené v IČŠ od zdaniteľnej osoby identifikovanej pre DPH v IČŠ,

 • vedené v evidencii vozidiel v inom členskom štáte (povinnosť sa týka aj nových dopravných prostriedkov, ktoré boli vedené v evidencii v IČŠ),

 • kúpené za účelom ďalšieho predaja.

Povinnosť vedenia záznamov má aj platiteľ dane, ktorý kúpi motorové vozidlo za účelom jeho ďalšieho predaja príležitostne. Evidenciu ojazdených motorových vozidiel vedie platiteľ dane v členení podľa § 70 ods. 6 ZDPH. Jedným z povinných údajov evidencie je údaj o daňovom režime, v akom platiteľ dane ojazdené motorové vozidlo kúpil, ktorý je predávajúci z iného členského štátu povinný uviesť vo faktúre. Tento údaj je dôležitý z hľadiska uplatnenia daňového režimu v tuzemsku pri nadobudnutí aj následnom predaji vozidla. Ak platiteľ dane kúpil ojazdený automobil:

 • v režime oslobodenia od dane, zdaní v tuzemsku nadobudnutie tovaru, podľa § 49 − 51 ZDPH má právo na odpočítanie dane a predaj motorového vozidla v tuzemsku je povinný zdaniť (daň odvedie z predajnej ceny); v danom prípade platiteľ pri predaji nemôže uplatniť osobitnú úpravu zdaňovania z dôvodu, že na predchádzajúcom stupni (pri nadobudnutí) bola odpočítaná daň,

 • v režime oslobodenia od dane, napr. z dôvodu, že predávajúci v inom členskom štáte nemal právo na odpočítanie dane (obdoba § 42 ZDPH); v tuzemsku je potom nadobudnutie ojazdeného automobilu oslobodené od dane podľa § 44 ZDPH (platiteľ dane neuplatní v tuzemsku tzv. samozdanenie), pri predaji automobilu v tuzemsku môže platiteľ dane uplatniť osobitnú úpravu zdaňovania podľa § 66 ZDPH, príp. sa môže rozhodnúť pri dodaní ojazdených motorových vozidiel použiť bežný režim dane (§ 66 ods. 11 ZDPH),

 • od obchodníka, ktorý pri predaji uplatnil osobitnú úpravu zdaňovania (autobazár);

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk