dnes je 8.6.2023

Input:

Úroky z úveru a pôžičiek

8.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.8.2.2 Úroky z úveru a pôžičiek

Ing. Viera Kaletová, Ing. Ivana Glazelová

Zmluvou o úvere (§ 497 OZ a násl. Obchodného zákonníka) sa veriteľ zaväzuje, že na požiadanie dlžníka poskytne v jeho prospech peňažné prostriedky do určitej dohodnutej sumy a dlžník sa zaväzuje poskytnuté peňažné prostriedky vrátiť a zaplatiť úrok. Úver je možno dohodnúť medzi podnikateľmi navzájom alebo medzi podnikateľom a peňažným ústavom.

Podľa Občianského zákonníka (§ 657 OZ a násl.) je možné získať finančné prostriedky na základe zmluvy o pôžičke, podľa ktorej veriteľ prenecháva dlžníkovi veci určené podľa druhu, najmä peniaze a dlžník sa zaväzuje tieto veci vrátiť. Ako odmenu možno dohodnúť úrok. Úrokové sadzby pre poskytovanie úverov majú jednotlivé banky stanovené rôzne. Ak si požičiavajú peniaze podnikatelia navzájom, môžu si percento úroku dohodnúť alebo vychádzať z úrokových sadzieb bánk.

Úroky z

Najnovšie články
viac článkov