dnes je 19.1.2021

Input:

Úroky z omeškania

21.7.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.8.2.3 Úroky z omeškania

Ing. Viera Kaletová, Ing. Ján Mintál

Úroky z omeškania je povinný platiť dlžník ak je v omeškaní s plnením peňažného záväzku. Právo na úrok z omeškania vzniká veriteľovi na základe ustanovení obchodného alebo občianského práva bez ohľadu na skutočnosti, ktoré omeškanie spôsobili (napr. § 367 OZ, § 517 OZ).

Veriteľ si môže alebo nemusí uplatniť úroky z omeškania. Ak veriteľ požaduje úroky z omeškania dlžníkovi vzniká povinnosť ich zaplatiť, a to dňom, v ktorom dlžník nezaplatil dohodnutú finančnú čiastku a končí dňom ich riadneho zaplatenia. Podľa § 339 ods. 2 ObchZ sa peňažný záväzok platený prostredníctvom banky považuje za zaplatený pripísaním peňažnej sumy na účet veriteľa v jeho banke. Ak sa platí prostredníctvom pošty, je splnený vyplatením sumy veriteľovi.

Ak výška úrokov z omeškania nebola dohodnutá, dlžník je povinný platiť úroky z omeškania v sadzbe, ktorá je ustanovená v Nariadení vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka. Podľa tohto právneho predpisu sa sadzba úrokov z omeškania rovná základnej úrokovej sadzbe Európskej centrálnej banky platnej k prvému dňu príslušného kalendárneho polroka omeškania zvýšenej o osem percentuálnych bodov, pričom takto

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk