dnes je 22.2.2024

Input:

Úroky z odkladu platenia dane a cla

24.7.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.8.2.4 Úroky z odkladu platenia dane a cla

Ing. Viera Kaletová, Ing. Ján Mintál

Odklad plaatenia dane

Odklad platenia dane môže povoliť správca dane na žiadosť daňového subjektu podľa podmienok ustanovených v § 57 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Odklad platenia cla

Colný orgán môže povoliť odklad platenia cla podľa podmienok uvedených v colnom zákone (tzv. pozhovenie s clom a povolenie splátok).

Úrok z odloženej sumy

Za dobu povoleného odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach zaplatí daňový subjekt úrok zo sumy odkladu dane alebo zo sumy povolenej splátky. Pri výpočte úroku sa použije trojnásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej v deň, ktorý nasleduje po dni splatnosti dane; ak trojnásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky nedosiahne 10 %, pri výpočte