dnes je 29.3.2023

Input:

Úroky - právna úprava

19.7.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.8.2.1 Úroky - právna úprava

Ing. Viera Kaletová

Úrok je cena za požičanie peňazí. Toto platí najmä pri úrokoch z úverov a pôžičiek a podobných finančných výpomociach. Úrok môže vzniknúť aj z titulu neoprávneného používania cudzích peňazí, ak sa nezaplatí načas faktúra, nesplatí sa v dohodnutom termíne pôžička, úver, z odkladu platenia dane alebo cla a pod.

Úroky ako účtovné a daňové výdavky upravuje:

  • zákon o dani z príjmov v § 2 písm. i) ZDP, § 19 ods. 2 písm. h) ZDP, § 19 ods. 3 písm. o) a písm. s) ZDP, § 21 ods. 2 písm. a) a m) ZDP,

  • zákon o účtovníctve v § 25ZoÚ,

  • postupy účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva