dnes je 28.9.2020

Input:

Úpravy základu dane pri príjmoch z prenájmu nehnuteľnosti

21.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.6.3.3 Úpravy základu dane pri príjmoch z prenájmu nehnuteľnosti

Ing. Ida Gelatová, Ing. Peter Horniaček

Pre správne zdanenie príjmov fyzickej osoby z prenájmu nehnuteľností je potrebné vyčísliť základ dane podľa ustanovení § 17 až 29 ZDP, čo znamená, že súčasťou základu dane (čiastkového základu dane) podľa § 6 ods. 3 a 4 ZDP nie je len rozdiel zdaniteľných príjmov z prenájmu nehnuteľností a daňových výdavkov súvisiacich s dosahovaním, zabezpečením a udržaním týchto príjmov, ale v niektorých prípadoch je potrebné tento základ dane upraviť (zvýšiť alebo znížiť). Niektoré úpravy sa týkajú len daňovníkov, ktorí majú príjmy z podnikania a z inej SZČ, ale sú úpravy základu dane, podľa ktorých musí postupovať aj daňovník s príjmami z prenájmu nehnuteľností. Z tohto dôvodu je potrebné vždy starostlivo vyhodnotiť, koho sa prípadná úprava dotýka. Príklady povinnej úpravy základu dane pri príjmoch z prenájmu podľa § 6 ods. 3 ZDP:

Postúpenie pohľadávky pri príjmoch z prenájmu nehnuteľností

Súčasťou základu dane daňovníka s príjmami z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti ale i s príjmami z prenájmu nehnuteľností, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo ktorý vedie evidenciu podľa § 6 ods. 11 ZDP je podľa § 17 ods. 12 písm. a) ZDP pri postúpení pohľadávky menovitá hodnota tejto pohľadávky, a to aj v prípade, ak ide o pohľadávku, ktorú daňovník postúpil za cenu nižšiu, ako je jej menovitá hodnota.

V evidencii pri príjmoch z prenájmu nehnuteľností evidoval daňovník neuhradenú pohľadávku vo výške 5 244,64 €, ktorá vznikla v roku 2013. Z dôvodu neúspešného vymáhania tejto pohľadávky sa rozhodol postúpiť túto pohľadávku, čo aj uskutočnil v roku 2016 za dohodnutú cenu 2 987,45 €, úhrada prebehla na účet v roku 2017. Pohľadávku vyradil z evidencie. Kedy mal zdaniť týchto 2 987,45 €, v roku 2016 alebo tak má urobiť za rok 2017?

Základ dane mal upraviť podľa §17 ods. 12 písm. a) ZDP (zvýšiť príjmy) za zdaňovacie obdobie roka 2016, čiže za rok, v ktorom postúpil pohľadávky, bez ohľadu na skutočnosť, že príjem z jej postúpenia mal až v nasledujúcom roku, pričom základ dane mal zvýšiť nie o sumu2 987,45 €, za ktorú postúpil pohľadávku, ale o menovitú hodnotu postúpenej pohľadávky, t. j. o sumu5 244,64 €.

Pri vyradení pohľadávky, ktorá vznikla pri prenájme nehnuteľnosti, z evidencie alebo účtovníctva prenajímateľa z iného dôvodu, ako je postúpenie pohľadávky, je daňovník povinný zvýšiť základ dane v súlade so znením § 17 ods. 12 písm. b) ZDP.

Skončenie prenájmu

Základ dane v zdaňovacom období, v ktorom dochádza k skončeniu podnikania daňovníka alebo k skončeniu inej samostatnej zárobkovej činnosti, alebo prenájmu (§ 6 ods. 3 ZDP), upraví daňovník podľa toho, či si uplatňoval daňové výdavky v preukázateľnej výške, a to na základe evidencie podľa § 6 ods. 11 ZDP alebo ak účtoval v sústave jednoduchého alebo podvojného účtovníctva. Postup je uvedený v § 17 ods. 8 písm. a) až c)ZDP.

Prenajímateľ, ktorý viedol evidenciu pri príjmoch z

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk