dnes je 1.3.2021

Input:

Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane u daňovníka vymedzeného v § 11 ods. 6 ZDP

30.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.11.7.1.1 Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane u daňovníka vymedzeného v § 11 ods. 6 ZDP

Ing. Marcela Prajová

ZDP v § 11 ods. 6 upravuje uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane u poberateľov starobného dôchodku, vyrovnávacieho príplatku, predčasného starobného dôchodku zo sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia, dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu a výsluhového dôchodku alebo obdobného dôchodku zo zahraničia (ďalej len „dôchodok”).

Ak je daňovník 01. 01. 2019 poberateľom niektorého z vymedzených dôchodkov alebo mu niektorý z týchto dôchodkov bol spätne priznaný k 01. 01. 2019 alebo k začiatku predchádzajúcich zdaňovacích období a úhrnná výška dôchodku vyplateného v roku 2019 je 3 937,35 € (resp. rozdiel sumy 9 064,094 € a ¼ daňovníkom vykázaného základu dane z aktívnych príjmov) a viac, nemá daňovník nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka. Ak je úhrnná výška dôchodku menej ako 3 937,35 € (resp. rozdiel sumy 9 064,094 € a ¼ daňovníkom vykázaného základu dane z aktívnych príjmov) daňovník má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane vo výške rozdielu medzi touto sumou a úhrnnou sumou vyplateného dôchodku.


Daňovníkovi A aj daňovníkovi B bol v priebehu roku 2018 priznaný starobný dôchodok. Výška dôchodku vyplateného v roku 2019 je u oboch daňovníkov rovnaká, a to v sume 3 500,00 €. Obaja daňovníci poberali v priebehu roku 2019 zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti, pričom daňovník A vykázal základ dane v sume 7 000,00 € a daňovník B vo výške 24 000,00 €. NČZD na daňovníka vyčíslia nasledovne:

• daňovník A: 3 937,35 € – 3 500,00 € = 437,35 €

• daňovník B: (9 064,094 € – ¼ x 24 000,00 €) – 3 500,00 € = 3 064,094 € - 3 500,00 € = - 435,906 € → daňovník B nemá nárok na uplatnenie NČZD na daňovníka.


Daňovník, dôchodca, ktorý poberal príjmy zo závislej činnosti, dňa 21. 04. 2019 zomrel. Do úmrtia mu bol vyplatený dôchodok vo výške 1 650,00 € a príjem zo závislej činnosti vo výške 3 400,00 €. Dedič je povinný v lehote do troch mesiacov po smrti daňovníka t. j. do 21. 07.2019 (§ 49 ods. 4 ZDP) podať za zomrelého daňovníka daňové priznanie za zdaňovacie obdobie roku 2019. V daňovom priznaní uplatní nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka vo výške rozdielu medzi sumou 3 937,35 € a sumou vyplateného dôchodku 1 650,00 €, t. j., uplatní nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka vo výške 2 287,35 €.

V prípade, ak je daňovníkovi priznaný dôchodok spätne k začiatku predchádzajúcich zdaňovacích období, nemá daňovník nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti na daňovníka za všetky predchádzajúce zdaňovacie obdobia, k začiatku ktorých bol dôchodok spätne priznaný. Ak bude daňovníkovi v roku 2019 priznaný napr. starobný dôchodok spätne k 02. 01. 2017, daňovník nebude mať nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane za rok 2019, ale ani za rok 2018. Nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka za rok 2017 zostáva

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk