dnes je 25.10.2020

Input:

Uplatnenie metódy vyňatia príjmu a započítania dane na konkrétnych príkladoch a zostavenie daňového priznania

21.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.5.3.3 Uplatnenie metódy vyňatia príjmu a započítania dane na konkrétnych príkladoch a zostavenie daňového priznania

Ing. Ida Gelatová, Ing. Ľudmila Hámošová, Ing. Viera Mezeiová

Fyzická osoba (FO), ktorá poberala v príslušnom zdaňovacom období príjmy zo zdrojov v zahraničí, bez ohľadu na to, či išlo o príjmy zo závislej činnosti, z podnikania, z inej SZČ, z prenájmu, príjmy z kapitálového majetku alebo ostatné príjmy, vyhodnotí najskôr každý príjem podľa slovenského zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v zn.n.p. (ZDP), či nie je príjmom vylúčeným z predmetu dane. Ak je konkrétny príjem predmetom dane, posúdi, či príjem nie je príjmom oslobodeným podľa ZDP alebo medzinárodnej zmluvy. Ak výsledkom posúdenia príjmu je záver, že príjem nie je vylúčený z predmetu dane a nie je ani príjmom oslobodeným, príjem je zdaniteľným príjmom.

Povinnosť podať daňové priznanie

Povinnosť podať priznanie k dani z príjmov FO sa odvíja následne od výšky úhrnu zdaniteľných príjmov, či presiahla sumu na podanie priznania za konkrétny rok alebo nie, resp. ak daňovník vykáže daňovú stratu za podmienok ustanovených v ZDP, povinnosť podať priznanie je vždy, bez ohľadu na výšku príjmu.

Daňové priznanie k dani z príjmov FO je povinný podať daňovník, ak za zdaňovacie obdobie dosiahol zdaniteľné príjmy presahujúce 50 % sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka (NČZDd), ustanovenej pre príslušné zdaňovacie obdobie. Do tejto sumy sa nezahŕňajú príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, ak vybratím dane zrážkou je splnená daňová povinnosť (§ 43 ods. 6 ZDP) alebo daňovník neuplatní postup podľa § 43 ods. 7 ZDP, t. j. v prípadoch, v ktorých to ZDP umožňuje, nebude si uplatňovať nárok na vrátenie dane alebo časti dane z príjmov, z ktorých daň bola vybraná zrážkou.

Daňové priznanie za zdaňovacie obdobie je povinný podať aj daňovník, ktorý dosiahol zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti presahujúce 50 % sumy NČZDd, ak napríklad:

  • plynú od zamestnávateľa, ktorý nie je platiteľom dane a ani zahraničným platiteľom dane podľa § 48 ZDP,

  • plynú zo zdrojov v zahraničí okrem prípadov, keď daňovník nie je povinný podať daňové priznanie.

Ďalšie podmienky sú uvedené v § 32 ZDP.

Ak daňovníkovi plynuli príjmy zo zdrojov v zahraničí, kde je zdaňovacie obdobie iné ako v SR, a v lehote na podanie daňového priznania nemá daňovník doklad o zaplatení dane od správcu dane v zahraničí, potom uvedie v daňovom priznaní predpokladanú výšku príjmov plynúcich zo zdrojov v zahraničí a daň pripadajúcu na tieto príjmy za zdaňovacie obdobie, za ktoré podáva daňové priznanie.

Potvrdenie o zaplatení dane v zahraničí

Ak mal daňovník príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu nehnuteľností, z kapitálového majetku (aj úrokový príjem podľa smernice) alebo ostatné príjmy zo zdrojov v zahraničí, tieto skutočnosti uvádza v príslušnom oddiele daňového priznania k dani z príjmov FO s označením „Miesto pre osobitné záznamy daňovníka” v členení:

  • kód štátu,

  • druh príjmu,

  • príjmy,

  • výdavky, z toho výdavky (na povinné zahraničné poistenie preukázateľne zaplatené z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP).

Číselný kód štátu sa uvádza podľa vyhlášky Štatistického úradu SR č. 112/2012 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistický číselník krajín v znení vyhlášky č. 108/2014 Z. z.

Druh a výška príjmov dosiahnutých zo zdrojov v zahraničí sa vypíše jednotlivo pre každý druh príjmov podľa § 5 až 8 ZDP. Ak má daňovník viac druhov príjmov dosiahnutých v zahraničí podľa § 5 až 8 ZDP, uvedú sa v tabuľke najskôr príjmy podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2 ZDP, pričom ďalšie druhy príjmov sa rozpíšu v mieste na osobitné záznamy pod tabuľkou.

Započítanie dane zaplatenej v zahraničí je podmienené preukázaním skutočnosti, že daň bola v zahraničí zaplatená a preukázaním výšky zaplatenej dane. ZDP však spôsob a formu preukazovania presne nevymedzuje, preto je na rozhodnutí daňovníka, akým spôsobom tieto skutočnosti preukáže. Akceptuje sa platný daňový zákon v zahraničí a postup pri zdaňovaní konkrétnych príjmov v zmluvných štátoch.

Potvrdenie o zaplatení dane v zahraničí ale nie je povinnou prílohou daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby.

Štátnym jazykom na území SR

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk