dnes je 4.8.2020

Input:

Účtovné zobrazenie záväzkov a ich daňová uznateľnosť

19.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.9.1.3 Účtovné zobrazenie záväzkov a ich daňová uznateľnosť

Prof. Ing. Anna Baštincová Csc., Ing. Ivana Glazelová

V jednoduchom účtovníctve je oddelené účtovanie o peňažných prostriedkoch od evidencie majetku a záväzkov. Záväzky v účtovníctve znamenajú, že vlastné imanie podnikateľa je nižšie než obchodný majetok podnikateľa. Podľa§ 2 písm. m) zákona o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov (ďalej len ZDP) obchodným majetkom podnikateľa je súhrn majetkových hodnôt, a to vecí, pohľadávok a iných práv a peniazmi oceniteľných iných hodnôt, ktoré sú vo vlastníctve fyzickej osoby, ktorá má príjmy podľa § 6 ZDP a ktoré sa využívajú na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov, o ktorých táto fyzická osoba účtuje.

Ak odpočítame od obchodného majetku záväzky podnikateľa, ktoré mu vznikli v súvislosti s podnikaním alebo inou samostatnou zárobkovou činnosťou, rozdiel predstavuje čisté obchodné imanie, nazývané aj vlastné imanie podnikateľa, ktoré sa prezentuje v účtovnej závierke ako rozdielová veličina vo výkaze o majetku a záväzkoch. Z uvedeného pohľadu vyjadrujú záväzky sumu obchodného majetku, ktorá patrí veriteľom.

Kniha záväzkov

O záväzkoch účtujeme v jednoduchom účtovníctve v knihe záväzkov, ktorá môže mať rôznu formu. Môže to byť predtlačená viazaná kniha z predajne tlačív alebo obyčajný zošit, prípadne plní túto úlohu evidencia v počítači, resp. výstupné zostavy z počítača. Pri vedení knihy záväzkov je dôležitý obsah, aby boli zaevidované všetky záväzky.

Podľa § 15 ods. 4 ZoÚ kniha záväzkov obsahuje najmä údaje o:

 1. veriteľoch,
 2. výške záväzku v peňažnom vyjadrení,
 3. prijatých preddavkoch,
 4. prijatých úveroch,
 5. záväzkoch dane z príjmov,
 6. záväzkoch nepriamych daní,
 7. záväzkoch voči Sociálnej poisťovni a príslušnej zdravotnej poisťovni.

Identifikácia záväzkov

Záväzky evidované podľa jednotlivých veriteľov v knihe záväzkov by mali byť usporiadané tak, aby pri každom záväzku bolo zaznamenané:

 • číslo záväzku podľa čísla dokladu, ktorým je záväzok dokladovaný (závisí od spôsobu označovania dokladov v účtovnej jednotke),

 • názov veriteľa, jeho sídlo, adresa, banka veriteľa a zúčtovacie symboly potrebné pri bezhotovostnej platbe záväzku,

 • cena vrátane DPH,

 • cena bez DPH a DPH,

 • dátum splatnosti,

 • dátum úhrady.

Dokumentácia vzniku záväzkov

Záväzky vznikajú v okamihu prevzatia dodávok tovarov, prác a služieb, prípadne prijatím iného zmluvného plnenia alebo rozhodnutím súdu, ktorým je podnikateľ zaviazaný niečo splniť. Pri úveroch a pôžičkách fyzickým prevzatím peňazí. Pri penále a sankčných úrokoch doručením platobného výmeru. Dokladom pre účtovanie o záväzkoch sú doklady o vyúčtovaní dodávok, najčastejšie došlé faktúry, ale môžu to byť aj iné listiny. V záujme dobrých obchodných vzťahov je vhodné, ak si zmluvné strany dohodnú spôsob preukazovania uskutočnených dodávok. Napr. pri dodávke tovaru prijímateľ podpíše dodací list, pri dodávkach služieb odberateľ podpíše preberací protokol a pod.

U platiteľov DPH je prijatie dodávok prijatým zdaniteľným obchodom a musí byť preukázané dokladom o uskutočnenom zdaniteľnom obchode, ktorým je faktúra. Vymedzenie faktúry, jej obsah, lehoty na vyhotovenie a osoby povinné vyhotoviť faktúru je upravené § 71 až § 76 ZDPH.

Faktúra podľa § 72 ZDPH musí byť vyhotovená do 15 dní:

a) odo dňa dodania tovaru alebo služby,

b) odo dňa prijatia platby pred dodaním tovaru alebo služby, alebo do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bola platba prijatá.

c) od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bol dodaný tovar oslobodený od dane podľa § 43 ZDPH,

d) od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bola dodaná služba alebo prijatá platba pred dodaním služby s miestom dodania podľa § 15 ods. 1 ZDPH v inom členskom štáte.

e) od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom nastala skutočnosť rozhodná pre vykonanie opravy základu dane podľa § 25 ods. 1 ZDPH.

Peňažné plnenie záväzku

Peňažné plnenie je najčastejším spôsobom vysporiadania záväzkov medzi podnikateľmi. Peňažná úhrada sa zaeviduje do peňažného denníka ako výdavok celkom a následne v členení podľa druhu výdavku. Do knihy záväzkov sa zaeviduje dátum úhrady a finančná čiastka, ktorá bola zaplatená. Ak je záväzok zaplatený čiastočne, vyznačí sa táto skutočnosť do knihy záväzkov s poznámkou čiastočná úhrada. Pri účtovaní výdavku v peňažnom denníku je potrebné rozlišovať:

 1. platby záväzkov, ktoré sú daňovo uznateľnými výdavkami napríklad nákup tovaru, materiálu, služieb, výplata miezd, platby sociálneho a zdravotného poistenia za pracovníkov, za podnikateľa, platba dane zo závislej činnosti a pod.
 2. platby záväzkov, ktoré nie sú daňovo uznateľnými výdavkami, napríklad splátky úveru, úrok z úveru na obstaranie dlhodobého majetku, ak sa účtovná jednotka rozhodla zaradiť tento úrok do obstarávacej ceny nadobúdaného dlhodobého majetku, platby preddavkov na daň z príjmov, DPH na vstupe u platiteľa tejto dane, sankcie z titulu porušenia daňových a colných predpisov, prípadne iných
www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk