dnes je 29.5.2024

Input:

Účtovné zobrazenie výdavkov zahrňovaných do prevádzkovej réžie

27.5.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.6.2.4 Účtovné zobrazenie výdavkov zahrňovaných do prevádzkovej réžie

Ing. Tatjana Pecháčková

5.6.2.4.1 Účtovanie výdavkov na služby v jednoduchom účtovníctve

Ing. Tatjana Pecháčková, Ing. Ivana Glazelová

V jednoduchom účtovníctve sa výdavky na služby účtujú v peňažnom denníku. Tieto výdavky sa účtujú ako daňovo uznateľné výdavky v položke služby.

Ako služby sa účtujú výdavky, ktoré majú povahu nakupovaných služieb, napríklad spotreba energií, telefónne služby, poštové služby, bankové služby, právne služby, nájomné, opravy a udržiavanie hmotného majetku, výdavky na školenia a odborné semináre, výdavky na cestovné. Ako ostatné výdavky sa účtujú kurzové rozdiely, odpisy dlhodobého majetku, zostatková cena predaného dlhodobého hmotného majetku a tvorba rezerv podľa osobitného predpisu a ďalšie výdavky neuvedené v odseku 6 písm. e) prvom až piatom bode.

Výdavok