dnes je 31.7.2021

Input:

Účtovné zobrazenie výdavkov zahrňovaných do prevádzkovej réžie

27.5.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.6.2.4 Účtovné zobrazenie výdavkov zahrňovaných do prevádzkovej réžie

Ing. Tatjana Pecháčková

5.6.2.4.1 Účtovanie výdavkov na služby v jednoduchom účtovníctve

Ing. Tatjana Pecháčková, Ing. Ivana Glazelová

V jednoduchom účtovníctve sa výdavky na služby účtujú v peňažnom denníku. Tieto výdavky sa účtujú ako daňovo uznateľné výdavky v položke služby.

Ako služby sa účtujú výdavky, ktoré majú povahu nakupovaných služieb, napríklad spotreba energií, telefónne služby, poštové služby, bankové služby, právne služby, nájomné, opravy a udržiavanie hmotného majetku, výdavky na školenia a odborné semináre, výdavky na cestovné. Ako ostatné výdavky sa účtujú kurzové rozdiely, odpisy dlhodobého majetku, zostatková cena predaného dlhodobého hmotného majetku a tvorba rezerv podľa osobitného predpisu a ďalšie výdavky neuvedené v odseku 6 písm. e) prvom až piatom bode.

Výdavok účtujeme v okamihu zaplatenia, a to bez ohľadu na to, či sú platby za dodávky alebo poskytnuté služby platené preddavkovo, alebo až po ich vyúčtovaní. Napr. stále predavkové platby za energiu, vodné, stočné, plyn a pod.

Celá preddavková platba je v deň zaplatenia daňovým výdavkom. Ak pri vyúčtovaní preddavku dodávateľ vráti preplatok, je tento preplatok zahrňovaný do základu dane a účtovaný ako zdaniteľný príjem.

Jedinou výnimkou je zaplatené nájomné, ktoré sa v daňových výdavkoch uznáva časovo rozlíšené. Časové rozlíšenie nájomného sa upraví v rámci uzávierkových operácií.

Výdavky, ktoré sú daňovo uznateľné, pričom bezprostredne nedochádza k výdaju finančných prostriedkov, sa zúčtujú do daňových výdavkov v rámci uzávierkových operácií v súlade s postupmi účtovania v jednoduchom účtovníctve, v položke ostatné výdavky. Ide napríklad o uplatnenie uskutočnených preukázateľných výdavkov zahrňovaných do daňových výdavkov postupne, napr. odpisy dlhodobého majetku, tvorba zákonných rezerv, zostatková cena predaného dlhodobého majetku atď.

Ak sú výdavky limitované, upravíme ich na správnu výšku v

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk