dnes je 24.9.2020

Input:

Účtovné zobrazenie odpisov v JÚ

27.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.5.1.4 Účtovné zobrazenie odpisov v JÚ

Ing. Eva Mihalíková, Ing. Mária Petruščáková

Účtovné odpisy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku sa účtujú v knihách dlhodobého majetku. V rámci uzávierkových účtovných operácií sa zaúčtujú odpisy vypočítané podľa zákona o dani z príjmov (t.j. daňové odpisy) v peňažnom denníku ako výdavky zahrnované do základu dane (ostatné výdavky).

V knihách dlhodobého majetku sa účtuje dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok podľa jednotlivých vecí, súborov vecí a práv vrátane nákladov súvisiacich s jeho obstaraním,

V knihách dlhodobého majetku sa uvádza:

 1. názov alebo popis dlhodobého majetku, prípadne jeho číselné označenie,
 2. názov alebo popis každej jednotlivej oddeliteľnej súčasti dlhodobého majetku,
 3. dátum obstarania a dátum uvedenia do používania,
 4. ocenenie podľa § 25 ZOÚ zákona o účtovníctve, odpisový plán účtovných odpisov, ktorý obsahuje sadzbu odpisov, odpisy a účtovnú zostatkovú cenu,
 5. vstupná cena podľa zákon o dani z príjmov, odpisový plán daňových odpisov, ktorý obsahuje odpisovú skupinu, sadzbu daňových odpisov, daňové odpisy, daňovú zostatkovú cenu,
 6. dátum a spôsob vyradenia.

Z obsahu knihy dlhodobého majetku je zrejmé, že záznam o každom evidovanom predmete alebo práve (pri nehmotnom majetku) bude obsahovať tak hodnoty účtovné, ako aj hodnoty daňové v ocenení, odpisoch a zostatkových cenách. Tieto hodnoty môžu byť podľa rozhodnutia podnikateľa (účtovnej jednotky) totožné v prípade, ak je zhodné účtovné a daňové ocenenie a doba účtovného odpisovania s dobou odpisovania podľa zákona o dani z príjmov.

V knihe dlhodobého majetku sa zapisujú stavy a pohyby tohto majetku, teda prírastky (napr. formou kúpy, vytvorenia vlastnou činnosťou alebo preradením z osobného užívania do podnikania) a úbytky (v dôsledku likvidácie, predaja, darovania, preradenia do osobného užívania, manka, škody).

Táto pomocná účtovná kniha sa vedie:

- na voľných listoch formou kariet dlhodobého hmotného a nehmotného majetku a to podľa jednotlivých druhov majetku (knihu dlhodobého majetku v tomto prípade tvorí súhrn kariet) alebo

 • ako viazaná kniha, kde jedna strana v knihe dlhodobého majetku tvorí jednu kartu dlhodobého majetku.

V. Meško, audítor a daňový poradca eviduje vo svojom obchodnom majetku ako dlhodobý majetok nebytové priestory, ktoré obstaral v roku 2014 za 120 000€, ktoré uhradil sčasti z vlastných zdrojov a sčasti z dlhodobého bankového úveru (s dobou splatnosti 10 rokov). List vlastníctva získal 28.11.2014 a k tomuto dátumu ich zaradil do používania. Vo februári 2014 súčasne obstaral aj koženu sedačku v hodnote 2020 eur.

V roku 2016 kúpil do svojej kancelárie:

 1. nový počítač s multifunkčným zariadením za 1 650 eur – faktúra (č. dokladu DFA 003/11) bola uhradená z bankového účtu 2.2.2016.
 2. softvér za 1 300 eur – faktúra (č.dokladu DFA 005/09) bola uhradená z bankového účtu 13.2.2016.

Časť vnútorného predpisu V. Meška: Za dlhodobý majetok sa považuje hmotný majetok v ocenení vyššom ako 1 700 eur, nehmotný majetok v ocenení vyššom ako 2 400 eur, ak doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok.

Účtovanie: V knihe dlhodobého majetku

 • kožená sedacia súprava v obstarávacej cene 2020 eur

 • budova – nebytové

V peňažnom denníku zaúčtuje:

 • výdaj peňažných prostriedkov z bankového účtu – splátky dlhodobého úveru na obstaranie nebytových priestorov (na základe úverovej zmluvy), pričom splátku istiny ako výdavok nezahrnovaný do základu dane a úrok ako výdavok na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov,

 • výdaj peňažných prostriedkov v hotovosti za sedaciu súpravu a jej prepravu spolu 2020 eur ako výdavok nezahrnovaný do základu dane,

 • výdaj peňažných prostriedkov z bankového účtu za počítač s multifunkčným zariadením 1650 eur ako výdavok na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov (zásoby).

Počítač v knihe dlhodobého majetku neúčtuje.

 • výdaj peňažných prostriedkov z bankového účtu za softvér 1 300 eur a súčasne ako výdavok na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov (ostatné výdavky).

Softvér v knihe dlhodobého majetku neúčtuje.

Knihy dlhodobého majetku

V. Meško, audítor a daňový poradca sa rozhodol pri koženej súprave pre zrýchlené daňové odpisy
Odpisový plán účtovných odpisov– kožená sedacia súprava
Ocenenie 2 020 €
Dátum a spôsob obstarania: r. 2014 - kúpa
Doba používania 6 rokov
Ročný odpis rovnaký ako daňový odpis
Odpisový plán daňových odpisov– kožená sedacia súprava Ocenenie 2 020 €
Odpisová skupina 2.
Metóda odpisovania zrýchlené odpisovanie

Knihy dlhodobého majetku - kožená sedacia súprava karta

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk