dnes je 25.9.2020

Input:

Účtovné zobrazenie manka a škody

29.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.4.4 Účtovné zobrazenie manka a škody

Ing. Marcela Prajová

Účtovanie manka na hmotnom majetku

V rámci inventarizácie k 31. 12. 2017 bolo zistené manko na hmotnom majetku, ktorého zostatková cena bola 874,15 €. Zodpovedná osoba nebola zistená. Hmotný majetok bol vyradený z knihy dlhodobého hmotného majetku a zostatková cena ako nedaňový výdavok neovplyvní výšku základu dane. Daňovník zostatkovú cenu nebude účtovať v rámci účtovných uzávierkových operácií.

Dátum   Text   Peňažný denník   Ostatné účtovné knihy   
Peňažné prostriedky   Príjmy   Výdavky   
Príjem   Výdaj   
31.12.2017   Manko na hmotnom majetku               Kniha DHM – 874,15   

Účtovanie manka na zásobách

Pri mimoriadnej inventarizácii v sklade bolo zistené manko na zásobách – materiáli vo výške 1 800,00 €. Daňovník uplatní voči zodpovednému zamestnancovi hmotnú zodpovednosť, ktorá čiastočne kryje výšku škody. Zamestnanec uhradí 15. 10. 2017 náhradu škody vo výške 800,00 €.

Prijatú náhradu škody zahrnie daňovník medzi zdaniteľné príjmy v druhovom členení ostatné príjmy a v rámci účtovných uzávierkových operácií vykoná storno daňových výdavkov vo výške manka presahujúceho prijatú náhradu – teda 1 000,00 €.

Dátum   Text   Peňažný denník   Ostatné účtovné knihy   
Peňažné prostriedky   Príjmy   Výdavky   
Príjem   Výdaj   
30.09. 2017   Manko na zásobách               Kniha zásob – 1 800,00   
01.10. 2017   Uplatnená náhrada voči zodpovednému zamestnancovi               Kniha pohľadávok+ 800,00    
15.10. 2017   Prijatá náhrada od zamestnanca   800,00 (príjem v hotovosti)      800,00Zdaniteľné príjmy - ostatné       Kniha pohľadávok– 800,00   
31.12. 2017   UUO - Manko prevyšujúce prijaté náhrady            – 1 000,00DV – zásoby      

Účtovanie stratného v maloobchode

Daňovník zaoberajúci sa maloobchodnou činnosťou má vypracovanú internú smernicu ekonomického zdôvodnenia nevyhnutnosti stratného a stratné má stanovené vo výške určitého percenta obratu pri tom ktorom druhu tovaru. V rámci inventarizácie zistil manko vo výške 1 670,00 €, pričom smernicou ekonomicky zdôvodnené stratné je 1 490,00 €. V knihe zásob zníži stav zásob vo výške 1 670,00 € a v rámci účtovných uzávierkových operácií vykoná storno daňových výdavkov v druhovom členení zásoby vo výške rozdielu medzi výškou manka (1 670,00 €) a výškou stratného (1 490,00 €), t. j. v sume 180,00 €.

Dátum   Text   Peňažný denník   Ostatné účtovné knihy   
Peňažné prostriedky   Príjmy   Výdavky   
Príjem   Výdaj   
31.12. 2017   Manko na zásobách               Kniha zásob – 1 670,00   
31.12. 2017   UUO - Manko prevyšujúce sumu stratného            – 180,00DV – zásoby      

Účtovanie škody na zásobách, odstrániteľné poškodenia hmotného majetku a

prijatia náhrady od poisťovne

V skladových priestoroch daňovníka vznikol v októbri 2017 požiar a ten zničil zásoby v obstarávacej cene 500,00 € a tiež poškodil chladiarenské zariadenie. Poškodenie chladiarenského zariadenia bolo také, že zariadenie sa dalo opraviť, pričom v októbri 2017 zaplatil daňovník za opravu zariadenia 980,00 €. Chladiarenské zariadenie mal daňovník poistené a poisťovňa mu v januári 2018 uhradila poistnú sumu vo výške 620,00 €.

Zničenie zásob predstavuje škodu, ktorá nie je daňovým výdavkom, a preto daňovník v rámci účtovných uzávierkových operácií vykoná storno daňových výdavkov v druhovom členení zásoby vo výške 500,00 €. Úhradu faktúry od servisu za opravu chladiarenského zariadenia zaúčtuje v plnej výške ako výdavok ovplyvňujúci základ dane v druhovom členení služby, pretože nejde o škodu, ale o opravu obchodného majetku. Prijatú náhradu škody od poisťovne zaúčtuje ako príjem ovplyvňujúci základ dane v druhovom členení ostatné.

Dátum   Text   Peňažný denník   Ostatné účtovné knihy   
Peňažné prostriedky   Príjmy   Výdavky   
Príjem   Výdaj   
ROK 2017   
04.10. 2017   Škoda na zásobách               Kniha zásob – 500,00   
14.10. 2017  Prijatie faktúry za opravu               Kniha záväzkov+ 980,00   
25.10. 2017   Úhrada faktúry za opravu      980,00(účet v banke)      980,00DV – služby   Kniha záväzkov– 980,00   
22.11. 2017   Pohľadávka voči poisťovni               Kniha pohľadávok+ 620,00   
31.12. 2017   UUO – škoda na zásobách            – 500,00DV – zásoby      
ROK 2018   
25.01. 2018   Náhrada škody od poisťovne   620,00(účet v banke)      620,00Zdaniteľné príjmy - ostatné      Kniha pohľadávok– 620,00   

Škoda spôsobená neznámym páchateľom

Neznámy páchateľ odcudzil daňovníkovi automobil, ktorého zostatková cena bola 5 700,00 € a spolu s automobilom aj zásoby – tovar v obstarávacej cene 1 800,00 €. Ku krádeži prišlo 16. 09. 2017. Daňovník mal automobil poistený proti krádeži a poisťovňa mu 07. 12. 2017 vyplatila náhradu škody vo výške 3 000,00 €. Zásoby poistené nemal. V apríli 2018 dostane daňovník potvrdenie od polície, že krádež bola spôsobená neznámym páchateľom.

V roku vzniku škody, t. j. v roku 2017, daňovník nemá potvrdenie od polície, že škoda bola spôsobená neznámym páchateľom, a preto vzniknutá škoda nie je daňovým výdavkom, resp. je daňovým výdavkom len do výšky prijatých náhrad. Znamená to, že v prípade škody na zásobách daňovník v rámci účtovných uzávierkových operácií zníži daňové výdavky v druhovom členení materiál v sume 1 800,00 €. V prípade škody na hmotnom majetku zahrnie zostatkovú cenu ukradnutého automobilu do daňových výdavkov len do výšky prijatej náhrady škody, t. j. sumu 3 000,00 € a náhradu škody v čase prijatia zaúčtuje ako zdaniteľný príjem v druhovom členení ostatné.

V roku 2018, t. j. v roku, v ktorom daňovník prijme potvrdenie od polície, že krádež bola spôsobená neznámym páchateľom, zaúčtuje v rámci účtovných uzávierkových operácií daňovo uznanú škodu na zásobách vo výške 1 800,00 € ako výdavok ovplyvňujúci základ dane v druhovom členení zásoby a škodu na hmotnom majetku, ktorá nebola uznaná v roku 2016 do daňových výdavkov, t. j. škodu presahujúcu prijaté náhrady v sume 2 700,00 € (5 700,00 € - 3 000,00 €) ako výdavok ovplyvňujúci základ dane v druhovom členení ostatné výdavky.

Dátum   Text   Peňažný denník   Ostatné účtovné knihy   
Peňažné prostriedky   Príjmy   Výdavky   
Príjem   Výdaj   
ROK 2017   
16.09. 2017   Škoda na zásobách               Kniha zásob – 1800,00   
16.09. 2017   Vyradenie automobilu               Kniha DHM– 5 700,00   
   Pohľadávka voči poisťovni               Kniha pohľadávok+ 3 000,00   
07.12. 2017   Náhrada od poisťovne   3 000,00(účet v banke)      3 000,00Zdaniteľné príjmy - ostatné      Kniha pohľadávok– 3 000,00    
31.12. 2017   UUO – škoda na zásobách            – 1800,00DV – zásoby      
31.12. 2017   UUO – zostatková cena do výška prijatej náhrady            3 000,00DV – ostatné výdavky      
ROK 2018 Potvrdenie od polície, že krádež bola spôsobená neznámym páchateľom  
31.12. 2018   UUO – škoda na zásobách spôsobená neznámym páchateľom            1 800,00DV – zásoby      
31.12. 2018   UUO – zostatková cena v roku 2016neuplatnená v DV            2 700,00DV – ostatné výdavky      

Účtovanie škody na zásobách a náhrady škody prijatej v nasledujúcom zdaňovacom období

Dňa 21. 11. 2017 boli v dôsledku nesprávnej manipulácie zamestnanca s vysokozdvižným vozíkom zničené zásoby – tovar v cene 1 400,00 €. Daňovník vyvodil hmotnú zodpovednosť voči zodpovednému zamestnancovi a zaviazal ho uhradiť polovicu vzniknutej škody, t. j. 700,00 €. Zamestnanec škodu zaplatil v dvoch splátkach po 350,00 € a to 18. 01. 2018 a 20. 02. 2018.

V roku vzniku škody – v roku 2017daňovník v rámci účtovných uzávierkových operácií zaúčtuje storno daňových výdavkov uplatnených pri obstaraní zásob vo výške 1 400,00 € v druhovom členení zásoby.

V roku prijatia náhrady škody od zamestnanca – v roku 2018 zaúčtuje daňovník prijatú náhradu škody od zamestnanca vo výške 350,00 € dňa 18. 01. 2017 a 350,00 € dňa 20. 02. 2018 ako príjem ovplyvňujúci základ dane v druhovom členení ostatné príjmy. V rámci účtovných uzávierkových operácií zaúčtuje škodu (vylúčenú z daňových výdavkov v roku vzniku škody) vo výške prijatej náhrady, t. j. sumu 700,00 € do daňových výdavkov v druhovom členení zásoby.

Dátum   Text   Peňažný denník   Ostatné účtovné knihy   
Peňažné prostriedky   Príjmy   Výdavky   
Príjem   Výdaj   
ROK 2017   
21.11. 2017   Škoda na zásobách               Kniha zásob – 1 400,00   
www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk