dnes je 27.9.2020

Input:

Účtovné zobrazenie kurzových rozdielov

21.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.1.4 Účtovné zobrazenie kurzových rozdielov

Ing. Viera Kaletová, Ing. Peter Horniaček

Kurzové rozdiely z prepočtu peňažných prostriedkov v cudzej mene na devízovom účte a vo valutovej pokladnici sa účtujú v peňažnom denníku ako posledné položky pred účtovaním uzávierkových účtovných operácií.

Kurzové rozdiely z postupnej úhrady záväzkov v cudzej mene z obstarania dlhodobého majetku a zo splátok finančného prenájmu vyjadreného v cudzej mene sa účtujú v peňažnom denníku v rámci uzávierkových účtovných operácií.

Kurzový zisk sa v peňažnom denníku zaúčtuje ako príjem zahrňovaný do základu dane v druhovom členení ostatné daňové príjmy. Kurzová strata sa v peňažnom denníku zaúčtuje ako daňový výdavok v druhovom členení prevádzková réžia.

Peňažné prostriedky v cudzej mene sa účtujú v peňažnom denníku v eurách a súčasne sa musia evidovať v pokladničnej knihe vedenej osobitne pre každú príslušnú menu, v ktorej sa účtuje v eurách aj v cudzej mene.

Účtovanie peňažných prostriedkov v cudzej mene valút

Ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu (ktorým je príjem valút alebo výdaj valút) valuty oceňujeme:

1. referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou (ECB) alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu prijatia. Ide o valuty prijaté do pokladne ako príjem v hotovosti, napríklad:

2. kurzom komerčnej banky, ktorý sa používa vtedy, ak účtovná jednotka valuty nakúpila alebo predala príslušnej komerčnej banke.

Podnikateľ K. Olša, ktorý vedie JÚ má veľkoobchod s predajom za hotové (používa elektronickú registračnú pokladnicu) prijal do pokladnice tržbu v sume 10 200 CZK. Nemá zriadený devízový účet v CZK a preto túto tržbu vložil na bežný eurový účet. Kurz komerčnej banky bol 1 € = 25,985 CZK. Komerčná banka pripísala na eurový účet sumu 392,53 € (10 200 / 25,985).

Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, je účtovná jednotka povinná prepočítať zostatok cudzej meny v pokladni

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk