dnes je 27.9.2020

Input:

Účtovanie výdavkov na služby v jednoduchom účtovníctve

1.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.6.2.4 Účtovné zobrazenie výdavkov zahrňovaných do prevádzkovej réžie

Ing. Tatjana Pecháčková

5.6.2.4.1 Účtovanie výdavkov na služby v jednoduchom účtovníctve

Ing. Tatjana Pecháčková, Ing. Ivana Glazelová

V jednoduchom účtovníctve sa výdavky na služby účtujú v peňažnom denníku. Tieto výdavky sa účtujú ako daňovo uznateľné výdavky v položke služby.

Ako služby sa účtujú výdavky, ktoré majú povahu nakupovaných služieb, napríklad spotreba energií, telefónne služby, poštové služby, bankové služby, právne služby, nájomné, opravy a udržiavanie hmotného majetku, výdavky na školenia a odborné semináre, výdavky na cestovné. Ako ostatné výdavky sa účtujú kurzové rozdiely, odpisy dlhodobého majetku, zostatková cena predaného dlhodobého hmotného majetku a tvorba rezerv podľa osobitného predpisu a ďalšie výdavky neuvedené v odseku 6 písm. e) prvom až piatom bode.

Výdavok účtujeme v okamihu zaplatenia, a to bez ohľadu na to, či sú platby za dodávky alebo poskytnuté služby platené preddavkovo, alebo až po ich vyúčtovaní. Napr. stále predavkové platby za energiu, vodné, stočné, plyn a pod.

Celá preddavková platba je v deň zaplatenia daňovým výdavkom. Ak pri vyúčtovaní preddavku dodávateľ vráti preplatok, je tento preplatok zahrňovaný do základu dane a účtovaný ako zdaniteľný príjem.

Jedinou výnimkou je zaplatené nájomné, ktoré sa v daňových výdavkoch uznáva časovo rozlíšené. Časové rozlíšenie nájomného sa upraví v rámci uzávierkových operácií.

Výdavky, ktoré sú daňovo uznateľné, pričom bezprostredne nedochádza k výdaju finančných prostriedkov, sa zúčtujú do daňových výdavkov v rámci uzávierkových operácií v súlade s postupmi účtovania v jednoduchom účtovníctve, v položke ostatné výdavky. Ide napríklad o uplatnenie uskutočnených preukázateľných výdavkov zahrňovaných do daňových výdavkov postupne, napr. odpisy dlhodobého majetku, tvorba zákonných rezerv, zostatková cena predaného dlhodobého majetku atď.

Ak sú výdavky

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk