dnes je 15.8.2020

Input:

Účtovanie v súvislosti s používaním automobilu zahrnutého v obchodnom majetku daňovníka

20.10.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.2.5.2 Účtovanie v súvislosti s používaním automobilu zahrnutého v obchodnom majetku daňovníka

Ing. Marcela Prajová

Daňovník – živnostník v novembri 2016 kúpil a zaradil do obchodného majetku osobný automobil KIA Venga. Kúpna cena automobilu bola 15 130 €. V súvislosti s používaním automobilu v roku 2016 uvedieme len účtovanie v súvislosti s obstaraním a zaradením automobilu a v súvislosti s pohonnými látkami. Hlavnú časť účtovných operácií uvedieme v roku 2017. V roku 2018 ukážeme len účtovanie v súvislosti s predajom a vyradením automobilu.

Kúpa a zaradenie automobilu

ROK 2016

Ako sme uviedli, daňovník nadobudol automobil kúpou v novembri 2016. Predajca vystavil faktúru a daňovník prijatú faktúru zaúčtoval v knihe záväzkov ako záväzok voči predajcovi v sume 15 130 €. Obstaranie vozidla zaúčtoval v knihe dlhodobého hmotného majetku v obstarávacej cene 15 130 €. Úhradu faktúry zaúčtoval v peňažnom denníku ako výdavok neovplyvňujúci základ dane v druhovom členení obstaranie dlhodobého hmotného majetku a zároveň v knihe záväzkov znížil záväzok voči predajcovi.

V rámci účtovných uzávierkových operácií zaúčtuje odpisy automobilu. Daňovník zaradil automobil do I. odpisovej skupiny a bude ho rovnomerne odpisovať. Daňové odpisy sa rovnajú účtovným odpisom a  odpis v prvom roku odpisovania je (15 130 x ¼) : 12 x 2 = 630,42 € ≈ 631 €.

Dátum   Text   Peňažný denník   Ostatné účtovné knihy   
Peňažné prostriedky   Príjmy   Výdavky   
Príjem   Výdaj   
19.11.2016   Faktúra – nákup automobilu               Kniha záväzkov15 130   
20.11.2016   Zaradenie automobilu               KnihaDHM15 130   
26.11.2016   Úhrada faktúry      15 130(účet v banke)      15 130NDV – obstaranieDHM   Kniha záväzkov– 15 130   
31.12. 2016   UUO - odpisy automobilu            631DV – ostatné výdavky   KnihaDHM   

Výdavky na spotrebované pohonné látky

Pri uplatňovaní výdavkov na spotrebované pohonné hmoty postupoval daňovník v roku 2016 v súlade s ust. § 19 ods. 2 písm. l) ZDP bod 1. Pri prepočte výdavkov vychádza so spotreby PHL uvedenej technickom preukaze:

  • v meste – 7,5 l/100 km;

  • mimo mesta – 6,9 l/100 km;

  • priemerná spotreba – 7,2 l/100 km.

Výdavky na spotrebované pohonné hmoty preukazuje dokladom o ich kúpe a knihou jázd. O nákupe pohonných látok účtuje ako o daňovom výdavku – výdavku na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov v druhovom členení zásoby a v rámci účtovných uzávierkových operácií upravuje výšku týchto výdavkov v súlade s ustanoveniami ZDP.

Podľa knihy jázd najazdil v novembri a decembri 2016 598 km, z toho v meste 274 a mimo mesta 324.


Príklad na vyplnenie knihy jázd je uvedený v časti 5.1, a preto v tejto časti vyplnenie knihy jázd neuvádzame.

V priebehu novembra a decembra 2016 nakupoval pohonné látky:

Dňa   Počet litrov   Cena za liter v €   Cena celkom   
19.11. 2016   27   1,217   32,86 €   
03.12. 2016   12   1,260   15,12 €   
21.12. 2016   15   1,284   19,26 €   
Spolu      1,254   67,24 €   

V rámci účtovných uzávierkových operácií vykonal daňovník prepočet spotreby PHL podľa cien platných v čase nákupu a podľa spotreby uvedenej v technickom preukaze. Uvedený prepočet vykonal podľa nasledovného vzorca:

[(spotreba PHL uvedená v technickom preukaze x cena za l x počet najazdených km) : 100] a vyčíslil prepočítanú spotrebu vo výške 52,19 € (7,5 x 1,254 x 274 : 100 + 6,9 x 1,254 x 324 : 100)

V rámci účtovných uzávierkových operácií daňovník porovná sumu výdavkov na PHL zaúčtovaných do daňových výdavkov (67,24 €) so sumou prepočítanej spotreby PHL (52,19 €) a zaúčtuje storno daňových výdavkov v druhovom členení zásoby vo výške 15,05 € (67,24 – 52,19).

Dátum   Text   Peňažný denník   Ostatné účtovné knihy   
Peňažné prostriedky   Príjmy   Výdavky   
Príjem   Výdaj   
19.11.2016   Nákup PHL      32,86(v hotovosti)      32,86DV – zásoby      
03.12.2016   Nákup PHL      15,12(v hotovosti)      15,12DV – zásoby      
21.09.2016   Nákup PHL      19,26(v hotovosti)      19,26DV – zásoby      
31.12.2016   UUO – storno výdavkov na PHL            – 15,05DV – zásoby      

Výdavky na spotrebované pohonné látky

ROK 2017

V roku 2017 sa daňovník rozhodol uplatňovať paušálne výdavky na spotrebované pohonné látky podľa § 19 ods. 2 písm. l) ZDP bod 3.

Stav tachometra 01.01.2017: 778 km.

Stav tachometra 31.12.2017: 7 076 km.

Počet najazdených kilometrov: 6 298.

Nákup PHL daňovník v priebehu zdaňovacieho obdobia účtoval v peňažnom denníku ako výdavky ovplyvňujúce základ dane v druhovom členení zásoby a jednotlivé účtovné operácie dokladuje bločkami o nákupe PHL. V priebehu roku 2017 zaúčtoval do daňových výdavkov celkovo sumu 568,78 €. Výdavky na spotrebované pohonné látky sú primerané počtu najazdených kilometrov a spotrebe vozidla uvedenej v technickom preukaze.

Daňovník používa automobil výlučne na podnikanie, a preto uplatní výdavky na spotrebované pohonné látky vo výške 80 % preukázaného nákupu PHL. Keďže nákup PHL účtoval v priebehu zdaňovacieho obdobia ako výdavky ovplyvňujúce základ dane, v rámci účtovných uzávierkových operácií zaúčtuje storno daňových výdavkov vo výške 20% z preukázaného nákupu PHL, t. j. 113,76 € (20 % zo sumy 568,78 €).

Dátum   Text   Peňažný denník   Ostatné účtovné knihy   
Peňažné prostriedky   Príjmy   Výdavky   
Príjem   Výdaj   
v priebehu roku 2017   Nákup PHL v priebehu roku      568,78      588,78DV – zásoby      
31.12.2017   UUO – storno výdavkov na PHL            – 113,76DV – zásoby      

Daň z motorových vozidiel

25. 01.2017 podal daňovník daňové priznanie k dani z motorových vozidiel a daň vo výške 19,59 € aj zaplatil. Zaplatenú daň zaúčtoval v peňažnom denníku ako výdavok ovplyvňujúci základ dane v druhovom členení ostatné výdavky.

Dátum   Text   Peňažný denník   Ostatné účtovné knihy   
Peňažné prostriedky   Príjmy   Výdavky   
Príjem   Výdaj   
25.01.2017   Daň z motorových vozidiel      19,59(účet v banke)      19,59DV – ostatné výdavky      

Diaľničná známka

17. 01.2017 kúpil daňovník diaľničnú známku. Úhradu zaúčtoval v peňažnom denníku ako výdavok ovplyvňujúci základ dane v druhovom členení zásoby.

Dátum   Text   Peňažný denník   Ostatné účtovné knihy   
Peňažné prostriedky   Príjmy   Výdavky   
Príjem   Výdaj   
17.01.2017   Diaľničná známka      50,00(účet v banke)      50,00DV – zásoby      

Havarijné poistenie

04. 02.2017 daňovník uzatvoril havarijnú poistku a zaplatil havarijné poistenie v sume 358,43 €. Úhradu poistného zaúčtoval ako výdavok ovplyvňujúci základ dane v druhovom členení služby.

Dátum   Text   Peňažný denník   Ostatné účtovné knihy   
Peňažné prostriedky   Príjmy   Výdavky   
Príjem   Výdaj   
04.02.2017   Havarijné poistenie      358,43(v hotovosti)      358,43DV – služby      

Poistná udalosť

11.03.2017 bol daňovník účastníkom dopravnej nehody. Vozidlo bolo poškodené. Poisťovňa vyčíslila škodu na 1 500 €. Daňovník dal automobil do servisu a servis dňa 25. 03.2017 vystavil faktúru na opravu vo výške 1 824,56 €. Daňovník faktúru uhradil 08. 04.2017 a úhradu zaúčtoval ako výdavok ovplyvňujúci základ dane v druhovom členení služby. 03. 05.2017 prijal daňovník úhradu od poisťovne vo výške 1 500 €, ktorú zaúčtoval ako zdaniteľný príjem v druhovom členení ostatné. Keďže v danom prípade bolo poškodenie automobilu opraviteľné, nejde o škodu a výdavky za opravu automobilu sú daňovými výdavkami v plnej výške, nielen do výšky prijatej náhrady.

Dátum   Text   Peňažný denník   Ostatné účtovné knihy   
Peňažné prostriedky   Príjmy   Výdavky   
Príjem   Výdaj   
11.03.2017   Pohľadávka voči poisťovni               Kniha pohľadávok1 500   
25.03.2017   Faktúra za opravu               Kniha záväzkov1 824,56   
08.04.2017   Úhrada faktúry za opravu      1 824,56(účet v banke)      1 824,56DV – služby   Kniha záväzkov– 1 824,56   
03.05.2017   Náhrada od poisťovne   1 500,00(účet v banke)      1 500,00zdaniteľné príjmy - ostatné      Kniha pohľadávok– 1 500   

Montáž klimatizácie

Daňovník si dal namontovať do automobilu klimatizáciu. Servis, ktorý montáž vykonával, vystavil 24. 06.2017 faktúru na sumu 1 548,29 €, ktorú daňovník uhradil 08. 07.2017. Montáž klimatizácie predstavuje modernizáciu automobilu. Keďže výdavok je nižší ako 1 700 €, zaúčtuje daňovník úhradu faktúry do daňových výdavkov v druhovom členení služby. Ak by v priebehu zdaňovacieho obdobia vykonal ďalšiu rekonštrukciu alebo modernizáciu automobilu a výdavky vynaložené na technické zhodnotenie by v úhrne presiahli sumu 1 700 €, musel by daňovník v rámci účtovných uzávierkových operácií vykonať storno daňových výdavkov v celkovej  sume vykonaného technického zhodnotenia a o túto sumu zvýšiť vstupnú cenu automobilu. Keďže daňovník iné technické zhodnotenie okrem montáže klimatizácie na automobile v roku 2017 nevykonal, základ dane v rámci účtovných uzávierkových operácií upravovať nebude.

Dátum   Text   Peňažný denník   Ostatné účtovné knihy   
Peňažné prostriedky   Príjmy   Výdavky   
Príjem   Výdaj   
24.06.2017   Faktúra za montáž klimatizácie               Kniha záväzkov1 548,29   
08.07.2017   Úhrada faktúry za montáž klimatizácie      1 548,29(účet v banke)      1 548,29DV – služby   Kniha záväzkov– 1 548,29   

Zákonné poistenie

13. 12.2017 zaplatil daňovník povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla na rok 2018 vo výške 124 €. Úhradu poistného zaúčtoval ako výdavok ovplyvňujúci základ dane v druhovom členení služby.

Dátum   Text   Peňažný denník   Ostatné účtovné knihy   
Peňažné prostriedky   Príjmy   Výdavky   
Príjem   Výdaj   
13.12.2017   Povinné poistné      124,00(účet v banke)      124,00DV – služby      

Odpisy

V rámci účtovných uzávierkových operácií zaúčtuje daňovník odpisy automobilu. Daňové odpisy sa rovnajú účtovným odpisom a ročný odpis je 15 130 x ¼ = 3 782,5 € ≈ 3 783 €.

Dátum   Text   Peňažný denník   Ostatné účtovné knihy   
Peňažné prostriedky   Príjmy   Výdavky   
Príjem   Výdaj   
31.12.2017   UUO - odpisy automobilu            3 783DV – ostatné výdavky   KnihaDHM   

Rok 2018

Predaj automobilu

14. 04.2018 daňovník automobil predal za cenu 9 200 €. Kupujúcemu vystavil faktúru, ktorú tento uhradil 25. 04.2018. Prijatú platbu zaúčtoval daňovník ako zdaniteľný príjem v druhovom členení ostatné. Nadväzne na ustanovenie § 22 ods. 12 ZDP vyčísli daňovník odpis za rok 2018 vo výške pripadajúcej na počet celých mesiacov, počas ktorých automobil účtoval, t. j. vo výške 946 € (15 130 x ¼ .:12 x 3). Po predaji daňovník automobil vyradil z obchodného majetku, vyradenie zaznamenal v knihe dlhodobého majetku a v rámci účtovných uzávierkových operácií zaúčtoval do výdavkov ovplyvňujúcich základ dane v druhovom členení ostatné výdavky, odpisy, za rok 2018 vo výške 946 €. V súlade s ust. § 19 ods. 3 písm. b) ZDP bod 1 zostatkovú cenu automobilu v sume 9 770 € zahrnie do daňových výdavkov len do výšky príjmu z predaja, t. j. do výšky 9 200 €. Rozdiel medzi zostatkovou cenou a výškou príjmu z predaja automobilu v sume 570 € nie je daňovým výdavkom.

Dátum   Text   Peňažný denník   Ostatné účtovné knihy   
Peňažné prostriedky   Príjmy   Výdavky   
Príjem   Výdaj   
www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk