dnes je 28.10.2020

Input:

Účtovanie v súvislosti s používaním automobilu nezahrnutého v obchodnom majetku daňovníka

13.10.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.2.5.1 Účtovanie v súvislosti s používaním automobilu nezahrnutého v obchodnom majetku daňovníka

Ing. Marcela Prajová

V tejto časti si uvedieme praktické príklady účtovania v súvislosti s používaním automobilu v rámci podnikateľskej činnosti daňovníka v priebehu zdaňovacieho obdobia. Uvedieme situácie, ktoré v súvislosti s používaním vozidla môžu vzniknúť tak v prípade automobilu nezahrnutého do obchodného majetku ako aj v prípade automobilu zahrnutého do obchodného majetku.

Daňovník podniká v oblasti maloobchodu a v súvislosti s výkonom činnosti na inom mieste, ako je táto pravidelne vykonávaná, používa osobný automobil OpelCorsa, ktorý obstaral v roku 2016 kúpou a nevložil do obchodného majetku. Automobil vlastní v bezpodielovom vlastníctve so svojou manželkou. V technickom preukaze vozidla je ako držiteľ uvedená manželka. Manželka nie je podnikateľka. V technickom preukaze automobilu je uvedená spotreba pohonných látok:

  • v meste – 7,3 l/100 km;

  • mimo mesta – 6,6 l/100 km;

  • priemerná spotreba – 6,95 l/100 km.

V súvislosti s používaním vozidla nevloženého do obchodného majetku na podnikanie vynaložil daňovník v roku 2017 nasledovné výdavky:

Daň z motorových vozidiel

Daňovník automobil využíva v súvislosti s podnikaním a v súlade s ust.  2 zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z motorových vozidiel”) je tento automobil predmetom dane z motorových vozidiel. Hoci v technickom preukaze vozidla je uvedená ako držiteľka manželka, táto vozidlo na podnikanie nevyužíva a v súlade s ust. § 3 písm. d) zákona č. 361/2014 Z. z. je daňovníkom dane z motorových vozidiel manžel. Daň z motorových vozidiel sa platí na základe podaného daňového priznania, ktoré sa podáva za zdaňovacie obdobie do 31.januára po jeho uplynutí.

23. 01. 2017 podal daňovník daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2016 a daň vo výške 117,57 € aj zaplatil. Zaplatenú daň zaúčtoval v peňažnom denníku ako výdavok ovplyvňujúci základ dane v druhovom členení ostané výdavky.

Dátum   Text   Peňažný denník   Ostatné účtovné knihy   
Peňažné prostriedky   Príjmy   Výdavky   
Príjem   Výdaj   
23.01. 2017    Daň z motorových vozidiel      117,57      117,57DV – ostatné výdavky      

Výdavky na spotrebované pohonné látky a základná kilometrová náhrada


Účtovanie výdavkov na spotrebované pohonné látky a základnú kilometrovú náhradu nebudeme uvádzať za celé zdaňovacie obdobie, ale len ilustračne v jednom mesiaci – v apríli 2017.

Daňovník vedie evidenciu jázd vozidla a v mesiaci apríl 2017 v evidencii uviedol:

EVIDENCIA PREVÁDZKY VOZIDLA   
Meno podnikateľa:   Ján Prievozný               
Rok:   2017                           
Typ vozidla   Opel Corsa                           
SPZ   TT 111 AA                           
Dátum   Cieľ cesty odkiaľ - kam   Hodina   Kilometre   Nákup PHL v litroch   Účel cesty/ poznámka   
odchodu   príchodu   stav počítadla   ubehnuté km   
Prenos   101015               
04.04.   Trnava - Senica   7:05   8:15   101059   44   18,52   nákup tovaru   
    Senica - Trnava   11:40   13:00   101103   44           
11.04.   Trnava - Bratislava   8:20   9:00   101151   48   21,15   rokovanie -obchodní partneri   
    Bratislava - mesto           101170   19           
    Bratislava - Trnava   15:10   16:00   101219   49           
    súkromne           101403   184           
21.04.   Trnava - Galanta   9:20   9:50   101430   27   15,47   nákup tovaru   
    Galanta - Trnava   11:05   11:30   101457   27           
    súkromne           101516   59           
26.04.   Trnava - Piešťany    8:10    8:45   101549   33   19,52   nákup tovaru   
    Piešťany - Trnava   10:20     11:00   101582   33           

V priebehu mesiaca apríl 2017 nakúpil pohonné látky:

Dátum   Počet litrov   Cena za liter v €   Cena celkom v €   
04.02.   18,52   1,297  24,02  
11.02.   21,15   1,299  27,47  
22.02.   15,47   1,302  20,14  
26.02.   19,52   1,304  25,42  

Nákup pohonných látok deklaruje bločkami o ich nákupe, avšak o nákupe PHL neúčtuje vo svojom účtovníctve a do daňových výdavkov zahŕňa  prepočítanú spotrebu PHL a základnú kilometrovú náhradu vo výške 0,183 € za každý najazdený kilometer podľa § 7 ZCN.

V mesiaci apríl 2017 najazdil daňovník v súvislosti s výkonom činnosti na inom mieste ako je táto pravidelne vykonávaná324 km. Priemerná cena benzínu deklarovaná bločkami o ich nákupe bola 1,503 1,301 €/l. Daňovník vyčísli náhradu za spotrebované pohonné látky a základnú kilometrovú náhradu:

najazdené kilometre x priemerná spotreba na x cena benzínu za liter : 100 +

najazdené kilometre x základná kilometrová náhrada =

324 x 6,95 l/100 km x 1,301 €/l : 100 + 324x 0,183 €/km =

29,30 € + 59,29 € = 88,59 €

Vzhľadom na skutočnosť, že si daňovník cestovné náhrady v priebehu roku nevypláva, zahrnie sumu 88,59 € do daňových výdavkov až v rámci uzávierkových účtovných operácií a to v druhovom členení ostatné výdavky.

Dátum   Text   Peňažný denník   Ostatné účtovné knihy   
Peňažné prostriedky   Príjmy   Výdavky   
Príjem   Výdaj   
31.12 2017   UUO - Km náhrada a náhrada za PHL –apríl 2017            88,59 DV – ostatné výdavky      

Parkovné

V súvislosti s výkonom činnosti na inom mieste ako je táto pravidelne vykonávaná, zaplatil daňovník 18.05.2017 parkovné na parkovisku v Bratislave vo výške 15 €. Uvedenú sumu zaúčtuje daňovník v peňažnom denníku ako výdavok ovplyvňujúci základ dane v druhovom členení služby.

Dátum   Text   Peňažný denník   Ostatné účtovné knihy   
Peňažné prostriedky   Príjmy   Výdavky   
Príjem   Výdaj   
18.05.2017   Parkovné            15,00DV – služby      

Zákonná poistka

05. 09. 2017 zaplatil daňovník z podnikateľského účtu povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla vo výške

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk