dnes je 1.3.2021

Input:

Účtovanie predčasného odkúpenia finančného lízingu

10.7.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.2.6.3 Účtovanie predčasného odkúpenia finančného lízingu

Ing. Ján Mintál


Podnikateľ Peter na základe zmluvy o finančnom prenájme v septembri 2013 obstaral technologickú linku zaradenú v druhej odpisovej skupine. Dohodnutá doba prenájmu bola 48 mesiacov. Podnikateľ uplatňoval lízingové odpisy z istiny 46 128 eur, t. j. 961 eur mesačne. K 27.aprílu 2017 došlo k predčasnému ukončeniu nájomnej zmluvy z dôvodu odkúpenia technologickej linky pred uplynutím dohodnutej doby nájmu za sumu 11 500 eur. Účtovné odpisy boli účtované vo výške daňových odpisov.

Vychádzajúc z ustanovenia § 2 písm. s) ZDP účinného od 1.januára 2015 pre finančný prenájom zostáva v platnosti podmienka minimálnej doby trvania nájmu najmenej 60 % doby odpisovania podľa § 26 ods. 1 ZDP.
V súvislosti s predmetnou problematikou je potrebné pripomenúť, že v zmysle prechodného ustanovenia § 52zd ods. 1 ZDP pri nájomných zmluvách s dojednaným právom kúpy prenajatej veci uzatvorených do 31.12.2014, nájomca k 1.januáru 2015 zaradí predmet finančného prenájmu do príslušnej odpisovej skupiny a pokračuje v jeho odpisovaní spôsobom podľa § 27 alebo § 28 ZDP.
Keďže sa zjednotili podmienky odpisovania hmotného majetku od 1.januára 2015 bez ohľadu na formu obstarania hmotného majetku, predčasné odkúpenie predmetu finančného prenájmu po 1.januári 2015 sa neposudzuje ako porušenie podmienok zmluvy o finančnom prenájme, tzn. základ dane sa z uvedeného dôvodu neupravuje.
Ak teda v priebehu roka 2017 došlo k odkúpeniu technologickej linky pred uplynutím dohodnutej doby nájmu za určitú sumu, ktorá predstavuje určitú formu platby navyše, t.j. kompenzáciu, resp. sankciu za nezaplatené úroky, ktoré už lízingová spoločnosť nemôže od nájomcu žiadať z

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk