dnes je 4.12.2023

Input:

Účtovanie predčasného odkúpenia finančného lízingu

10.7.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.2.6.3 Účtovanie predčasného odkúpenia finančného lízingu

Ing. Ján Mintál


Podnikateľ Peter na základe zmluvy o finančnom prenájme v septembri 2013 obstaral technologickú linku zaradenú v druhej odpisovej skupine. Dohodnutá doba prenájmu bola 48 mesiacov. Podnikateľ uplatňoval lízingové odpisy z istiny 46 128 eur, t. j. 961 eur mesačne. K 27.aprílu 2017 došlo k predčasnému ukončeniu nájomnej zmluvy z dôvodu odkúpenia technologickej linky pred uplynutím dohodnutej doby nájmu za sumu 11 500 eur. Účtovné odpisy boli účtované vo výške daňových odpisov.

Vychádzajúc z ustanovenia § 2 písm. s) ZDP účinného od 1.januára 2015 pre finančný prenájom zostáva v platnosti podmienka minimálnej doby trvania nájmu najmenej 60 % doby odpisovania podľa § 26 ods. 1 ZDP.
V súvislosti s predmetnou problematikou je potrebné pripomenúť, že v zmysle prechodného ustanovenia § 52zd ods. 1 ZDP pri nájomných