dnes je 23.4.2021

Input:

Účtovanie postúpenia finančného lízingu

13.7.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.2.6.4 Účtovanie postúpenia finančného lízingu

Ing. Ján Mintál

Počnúc rokom 2015 sa majetok obstaraný formou finančného prenájmu odpisuje ako majetok obstaraný z vlastných prostriedkov, resp. na úver v súlade so znením § 26 ods. 8 a 9 ZDP. Postup platný od 1.januára 2015 sa v zmysle § 52zd ods. 1 ZDP vzťahuje aj na zmluvy o finančnom prenájme uzavreté od 1.1.2004 do 31.12.2014.

Od 1.januára 2015 sa pri postúpení zmluvy o finančnom prenájme na nového nájomcu postupuje ako pri kúpe a predaji hmotného majetku a nehmotného majetku bez ohľadu na skutočnosť, či dôjde alebo nedôjde k porušeniu podmienok finančného prenájmu. Pôvodný nájomca zostatkovú cenu zahrnie do základu dane podľa § 19 ods. 3 písm. b) ZDP, pričom zostatková cena taxatívne vymedzeného majetku sa uzná do daňových výdavkov len do výšky príjmov (výnosov) z predaja zahrnutých do základu dane.

Odstupné dohodnuté pri postúpení zmluvy o finančnom prenájme je u pôvodného nájomcu zdaniteľným príjmom.

Ak dôjde k postúpeniu zmluvy o finančnom prenájme, ktorej predmetom je nehnuteľnosť zaradená v odpisovej skupine 6, daňovým výdavkom u pôvodného nájomcu je zostatková cena do výšky odstupného a záväzku z nesplatenej istiny voči lízingovej spoločnosti.

Pri postúpení nájomnej zmluvy postupuje nový nájomca, na ktorého bol postúpený predmet finančného prenájmu, rovnako ako pri kúpe, tzn. doba trvania nájmu hmotného majetku obstaraného formou finančného prenájmu musí byť minimálne 60 % doby odpisovania majetku. U nového nájomcu predstavuje obstarávacia cena zostatok istiny prevzatej od pôvodného nájomcu + odstupné. Predmet finančného prenájmu zaradí ako novoobstaraný majetok a odpisuje ho počas doby odpisovania ustanovenej pre príslušnú odpisovú skupinu podľa § 26 ZDP.

Podľa § 19 ods. 3

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk