dnes je 13.4.2024

Input:

Účtovanie poplatku za poštový colný servis v jednoduchom účtovníctve v roku 2018

27.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.04.2.3 Účtovanie poplatku za poštový colný servis v jednoduchom účtovníctve v roku 2018

Ing. Jozef Pohlod


Pri doručení tovaru z krajín mimo EÚ v súlade so zákonom č. 199/2004 Z. z. (Colný zákon) tento prechádza colným konaním. Pri splnení zákonných podmienok sa pri prevzatí zásielky v zmysle Rozhodnutia o colnom konaní musí uhradiť clo, DPH z ceny tovaru ako aj poplatok za Poštový colný servis v zmysle Tarify SP, a. s.

Ako sa má zaúčtovať poplatok za Poštový colný servis v jednoduchom účtovníctve? Nie som platcom DPH.

Účtovná jednotka účtujúca v JÚ je povinná pri vedení účtovníctva postupovať podľa Opatrenia MF SR č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre