dnes je 22.2.2024

Input:

Účtovanie ostatných výdavkov v jednoduchom účtovníctve

4.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.6.2.4.3 Účtovanie ostatných výdavkov v jednoduchom účtovníctve

Ing. Tatjana Pecháčková, Ing. Ivana Glazelová

Ostatné výdavky účtované pred uzávierkovými účtovnými operáciami

Ako ostatné výdavky sa účtujú kurzové rozdiely, odpisy dlhodobého majetku, zostatková cena predaného dlhodobého hmotného majetku a tvorba rezerv podľa osobitného predpisu a ďalšie výdavky neuvedené v § 4 odseku 6 písm. e) prvom až piatom bode postupov účtovania.

Pred účtovaním uzavierkových účtovných operácii sa v peňažnom denníku v položke ostatné výdavky účtujú kurzové straty pri prepočte cudzej meny v hotovosti alebo na účtoch v bankách na menu euro podľa § 21 postupov účtovania.

Ostatné výdavky účtované v rámci uzávierkových účtovných operácií

Daňovým výdavkom podľa § 19 ods. 3 písm. a) sú aj odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku vypočítané podľa ustanovení § 22 až § 29