dnes je 23.4.2021

Input:

Účtovanie ostatných výdavkov v jednoduchom účtovníctve

4.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.6.2.4.3 Účtovanie ostatných výdavkov v jednoduchom účtovníctve

Ing. Tatjana Pecháčková, Ing. Ivana Glazelová

Ostatné výdavky účtované pred uzávierkovými účtovnými operáciami

Ako ostatné výdavky sa účtujú kurzové rozdiely, odpisy dlhodobého majetku, zostatková cena predaného dlhodobého hmotného majetku a tvorba rezerv podľa osobitného predpisu a ďalšie výdavky neuvedené v § 4 odseku 6 písm. e) prvom až piatom bode postupov účtovania.

Pred účtovaním uzavierkových účtovných operácii sa v peňažnom denníku v položke ostatné výdavky účtujú kurzové straty pri prepočte cudzej meny v hotovosti alebo na účtoch v bankách na menu euro podľa § 21 postupov účtovania.

Ostatné výdavky účtované v rámci uzávierkových účtovných operácií

Daňovým výdavkom podľa § 19 ods. 3 písm. a) sú aj odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku vypočítané podľa ustanovení § 22 až § 29 zákona č. 595/2003 Z. z.

Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku obstaraného finančným prenájmom

Odpisovaním sa na účely zákona o dani z príjmov rozumie postupné zahrňovanie odpisov z hmotného majetku a nehmotného majetku do daňových výdavkov, ktorý je účtovaný alebo evidovaný podľa § 6 ods. 11 ZDP a je používaný na zabezpečenie zdaniteľných príjmov.

Postup pri odpisovaní dlhodobého hmotného majetku je určený v § 26 až § 28 a nehmotného majetku uvedeného v § 22 v odseku 8 ZDP, ak nejde o hmotný majetok a nehmotný majetok vylúčený z odpisovania podľa § 23.

Podľa § 24 ods. 1 ZDP, hmotný majetok a nehmotný majetok odpisuje daňovník, ktorý má k tomuto majetku vlastnícke právo. Hmotný majetok a nehmotný majetok odpisuje aj daňovník, ktorý nemá vlastnícke právo k tomuto majetku, ak účtuje alebo vedie evidenciu podľa § 6 ods. 11 o:

a) hmotnom majetku pri prevode vlastníckeho práva z dôvodu zabezpečenia záväzku prevodom práva na veriteľa, ak sa pôvodný vlastník (dlžník) písomne dohodne s veriteľom na výpožičke tohto majetku počas trvania zabezpečenia záväzku,

b) dlhodobom hmotnom hnuteľnom majetku, ku ktorému vlastnícke právo prechádza na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny a do nadobudnutia vlastníckeho práva majetok kupujúci užíva,

c) nehnuteľnej veci obstaranej na základe zmluvy, pri ktorej sa vlastnícke právo nadobúda povolením vkladu do katastra nehnuteľností, ak do nadobudnutia vlastníckeho práva nehnuteľnosť užíva,

d) hmotnom majetku prenajatom formou finančného prenájmu,

e) hmotnom majetku a nehmotnom majetku štátu, obce alebo vyššieho územného celku, ktorý bol zverený do správy rozpočtovej organizácie, príspevkovej organizácie alebo inej právnickej osobe.

Zostatková cena vyradeného dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

Podľa § 19 ods. 3 ZDP, daňovými výdavkami sú aj

a) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku (§ 22 až 29), okrem hmotného majetku poskytnutého na prenájom, pri ktorom sa do daňových výdavkov prenajímateľa zahrnujú odpisy najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy príjmov (výnosov) z prenájmu tohto majetku prislúchajúcich na príslušné zdaňovacie obdobie, a ak je hmotný majetok poskytnutý na prenájom iba z časti alebo len časť zdaňovacieho obdobia, výška odpisov zahrnovaných do daňových výdavkov prenajímateľa sa určí podľa rozsahu a doby prenájmu tohto majetku; neuplatnená časť ročného odpisu prenajatého hmotného majetku sa uplatní počnúc rokom nasledujúcim po uplynutí doby odpisovania hmotného majetku podľa § 26 ods. 1 vo výške ročného odpisu vypočítaného ako pomer vstupnej ceny hmotného majetku a doby odpisovania ustanovenej pre príslušnú odpisovú skupinu v § 26 ods. 1, a ak je hmotný majetok poskytnutý na prenájom, do výšky príjmov z prenájmu,

b) zostatková cena (§ 25 ods. 3) alebo pomerná časť zostatkovej ceny hmotného majetku a nehmotného majetku pri jeho vyradení

1. predajom okrem zostatkovej ceny osobných automobilov zatriedených do kódu Klasifikácie produktov 29.10.2, motorových vozidiel na jazdu na snehu a podobných vozidiel s motorom zatriedených do kódu Klasifikácie produktov 29.10.52, rekreačných a športových člnov zatriedených do kódu Klasifikácie produktov 30.12, lodí a plavidiel zatriedených do kódu Klasifikácie produktov 30.11, lietadiel a kozmických lodí a podobných zariadení zatriedených do kódu Klasifikácie produktov 30.3, motocyklov a ich modifikácií zatriedených do kódu Klasifikácie produktov 30.91, bicyklov a iných kolesových vozidiel bez motora zatriedených do kódu Klasifikácie produktov 30.92.1 a budov a stavieb zaradených do odpisovej skupiny 6 okrem technického zhodnotenia vykonaného nájomcom na budove a stavbe zaradenej v tejto odpisovej skupine, ktorá sa zahrnuje do výšky príjmov (výnosov) z predaja zahrnutých do základu dane,

2. likvidáciou, pričom zostatková cena likvidovaného stavebného objektu alebo jeho časti v súvislosti s výstavbou nového stavebného objektu alebo technickým zhodnotením stavby sa zahrnie do obstarávacej ceny,

Rezervy

Tvorba a čerpanie rezerv sa účtuje v rámci uzávierkových operácií v položke ostatné výdavky. Čerpanie rezerv sa účtuje ako storno výdavkov.

Rezervy sú definované ako záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou. Záväzok je existujúca povinnosť účtovnej jednotky vyplývajúca z minulých udalostí, od vysporiadania ktorého sa očakáva, že v budúcnosti pravdepodobne spôsobí úbytok zdrojov, ktoré prinášajú účtovnej jednotke ekonomický úžitok.

Rezervy sa odlišujú od bežných záväzkov tým, že existuje neistota jednak v období, ako aj vo výške týchto budúcich výdavkov. Ak nie je známa výška záväzku pre účely rezervy, ocení sa odhadom v sume dostatočnej na splnenie existujúcej povinnosti, ku dňu, ku ktorému

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk