dnes je 25.2.2021

Input:

Účtovanie o majetku v JÚ a jeho prezentácia v účtovnej závierke

21.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.3.3 Účtovanie o majetku v JÚ a jeho prezentácia v účtovnej závierke

Ing. Júlia Kasalová, Ing. Peter Horniaček

Podľa ZOÚ v sústave jednoduchého účtovníctva môže účtovať:

 • podnikateľ podľa§ 37 OZ,

 • fyzická osoba, ktorá podniká alebo vykonáva inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazuje svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane (okrem osôb, ktoré vedú daňovú evidenciu podľa § 14 a § 15 ZDP,

 • občianske združenia za podmienok definovaných v§ 9 ods. 2 písm. c) zákona č. 431/2002 Z.z. (200 000 eur limit príjmov a ak nepodnikajú),

 • cirkev, náboženské spoločnosti a inštitúcie, ak nepodnikajú,

Účtovné knihy v JÚ

Pri vedení JÚZOÚ ustanovuje tieto účtovné knihy: peňažný denník, kniha pohľadávok, kniha záväzkov a pomocné knihy, ak je ich vedenie potrebné na preukázanie a vykazovanie predmetu účtovníctva v účtovnej závierke, napr. pomocná kniha o zložkách majetku, o záväzkoch z pracovnoprávnych vzťahov. Podrobnejšie náplň účtovných kníh upravujú Postupy účtovania v JÚ.

Majetok v účtovných knihách preukazuje:

1. stav majetku na začiatku účtovného obdobia,

2. prírastok a úbytok majetku účtovaný priebežne počas účtovného obdobia,

3. zostatok majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (31.12.).

Peňažný denník

V účtovnej knihe Peňažný denník sa účtuje:

 • pri obstaraní majetku – výdavok peňažných prostriedkov,

 • pri predaji majetku – príjem peňažných prostriedkov.

Kniha pohľadávok

V knihe pohľadávok sa účtujú:

 • pohľadávky z obchodných vzťahov za splnené dodávky tovaru a služieb voči odberateľom,

 • pohľadávky z finančných vzťahov (poskytnutá pôžička),

 • pohľadávky voči zamestnancom,

 • pohľadávky z poskytnutých preddavkov.

Kniha záväzkov

V knihe záväzkov sa účtujú:

 • záväzky z obchodných vzťahov za nakúpené dodávky materiálu, tovaru, služieb voči dodávateľovi,

 • záväzky z prijatých preddavkov, pôžičiek a úverov,

 • záväzky voči zamestnancom,

 • záväzky voči daňovým úradom, sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam.

Pomocné knihy

V pomocných knihách sa účtuje:

 • dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok v knihe dlhodobého nehmotného a hmotného majetku,

 • finančný majetok v knihe dlhodobého finančného majetku (finančný majetok podľa časového hľadiska, druhu meny a emitentov),

 • ceniny – v knihe cenín,

 • peňažné prostriedky v hotovosti v pokladničnej knihe (peňažné prostriedky v hotovosti podľa jednotlivých mien). V pokladničnej knihe otvorenej pre určitú cudziu menu sa účtuje súčasne v cudzej mene aj v eurách,

 • peňažné prostriedky na účtoch v bankách sa účtujú v knihe účet v banke (stav a pohyb peňažných prostriedkov na bankovom účte),

 • rezervy v knihe rezerv (súvislosť s ustanoveniami ZDP).

V knihách dlhodobého nehmotného a hmotného majetku sa účtuje o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku podľa jednotlivých vecí, súborov a práv, vrátane nákladov súvisiacich s jeho obstaraním.

V knihách dlhodobého nehmotného a hmotného majetku sa uvádzajú aj zľavy z ceny, ak boli poskytnuté pred zaradením dlhodobého majetku do používania.

V týchto knihách sa účtuje o majetku bez ohľadu na spôsob nadobudnutia majetku (kúpa – dodávateľsky, vlastnou činnosťou, bezodplatne – dar, majetok preradený z osobného užívania podnikateľa do podnikania).

V týchto knihách sa účtuje ako nadobudnutie, tak aj vyradenie príslušného majetku.

V knihe zásob sa účtuje podľa jednotlivých produktov alebo ich skupín podľa potrieb účtovnej jednotky v jednotkách množstva a v peňažných

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk