dnes je 19.1.2021

Input:

Účtovanie finančného lízingu v JÚ

6.7.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.2.6.2 Účtovanie finančného lízingu v JÚ

Ing. Božena Ninčáková; Ing. Viera Kaletová; Ing. Ján Mintál

Ako už bolo spomenuté v predchádzajúcej kapitole v prípade lízingu v jednoduchom účtovníctve je nevyhnutné účtovne zaevidovať tieto skutočnosti: 

 1. do knihy záväzkov a do knihy dlhodobého majetku zaevidovať majetok v hodnote istiny u nájomcu a to v deň prevzatia predmetu lízingu (náklady súvisiace s obstaraním predmetu finančného prenájmu sú pritom súčasťou ocenenia majetku), 
 2. v rámci knihy záväzkov zaevidovať hodnotu finančného úroku v deň jeho splatnosti,
 3. ak je poistné súčasťou splátkového kalendára potom v rámci knihy záväzkov zaevidovať jeho hodnotu v deň jeho splatnosti, 
 4. v rámci peňažného denníka je nevyhnutné zaúčtovať reálne splátky istiny, úroku, DPH prípadne poistného, ak je súčasťou splátkového kalendára,
 5. pri uzávierkových účtovných operáciách v rámci peňažného denníka sa zaúčtuje odpis predmetu lízingu.

Nevyhnutné je tiež pripomenúť, že v zmysle § 25 ods. 6 ZDP platí, že pri obstaraní hmotného majetku formou finančného prenájmu súčasťou obstarávacej ceny u daňovníka, ktorý obstaráva hmotný majetok formou finančného prenájmu nie je daň z pridanej hodnoty.


Doba trvania finančného lízingu: 36 mesiacov 
Obstarávacia cena:                                   20 000 € + DPH 4 000 € 
Kúpna cena po skončení prenájmu:         500 € + DPH 100 € 
Poplatok za uzatvorenie lízingovej zmluvy (LZ):     150 € + DPH 30 € 
Dátum prevzatia:                                       3. Apríla 2017 
Prvá zvýšená splátka:                                4 166,67 € + DPH 833,33 € 
Mesačná splátka:                                      500 €.

Splátkový kalendár je nasledovný:

Dátum splatnosti   Mesačná časť istiny   Finančný náklad (úrok)   Základ dane spolu   DPH   Poistné   Mesačná splátka   
3.4. 2017   4 166,67      4 166,67   833,33      5 000   
3.4. 2017   280   136,67   416,67   83,33   16,80   516,80   
3.4. 2017         150   30      180   
3.5. 2017   285   131,67   416,67   83,33   16,80   516,80   
3.6. 2017   290   126,67   416,67   83,33   16,80   516,80   
3.7. 2017   295   121,67   416,67   83,33   16,80   516,80   
3.8. 2017   300   116,67   416,67   83,33   16,80   516,80   

Účtovanie v deň prevzatia majetku a v deň splatnosti prvej zvýšenej splátky a prvej splátky

V knihe záväzkov zaúčtuje daňovník:

 • vznik záväzku voči prenajímateľovi z finančného prenájmu v ocenení rovnajúcom sa výške istiny – 20 650 eur (celková cena vozidla bez DPH 20 000 eur + 500 eur kúpna cena) zvýšenej o spracovateľský poplatok vo výške 150 eur (bez DPH) spolu záväzok 20 650 eur

 • vznik záväzku voči prenajímateľovi vo výške DPH uvedenej pri prvej splátke v splátkovom kalendári – 946,66 eur (833,33 eur + 83,33 eur + 30 eur)

 • vznik záväzku vo výške splatnej sumy poistenia – 16,80 eur

V peňažnom denníku daňovník zaúčtuje v deň úhrady prvej zvýšenej splátky, prvej splátky a spracovateľského poplatku:

 • peňažné prostriedky – výdaj vo výške 5 696,80 € (5 000 + 516,80 + 180)

 • Výdavky ovplyvňujúce základ dane vo výške 963,46 eur = 833,33 eur (DPH) + 83,33 eur (DPH) + 30 eur (DPH) + 16,80 eur (poistné)

Výdavky neovplyvňujúce základ dane: 4 733,34 = 5 696,80 – 963,46

V knihe záväzkov daňovník zaúčtuje v deň úhrady prvej zvýšenej splátky, prvej splátky a spracovateľského poplatku:

 • zníženie záväzku z finančného prenájmu o 4 733,34 eur,

 • úhrada záväzku vo výške DPH 946,66 eur,

 • úhrada záväzku poistného 16,80 eur,

V knihe dlhodobého majetku daňovník podnikateľ zaeviduje všetky náležitosti, ktoré vyžaduje § 6 ods. 6 postupov účtovania v JÚ.

Odpisový plán účtovných odpisov:

Rok / počet mesiacov   Vstupná cena   Výpočet   Účtovné odpisy   Účtovná zostatková cena   
2017 / 9   20 650 eur   20 650 / 36 x 9   5 166 eur   15 484 eur   
2018 / 12   20 650 eur   20 650 / 36 x 12   6 888 eur   8 596 eur   
2019 / 12   20 650 eur   20 650 / 36 x 12   6 888 eur   1 708 eur   
2020 / 3   20 650 eur   20 650 / 36 x 3   1 708 eur   0 eur   

S účinnosťou od 1.januára 2015 došlo k zrušeniu lízingového odpisovania  a tým k zjednoteniu spôsobu odpisovania hmotného majetku obstaraného formou finančného prenájmu s ostatnými formami obstarania hmotného majetku. Podľa § 26 ods. 8 ZDP hmotný majetok obstaraný formou finančného prenájmu okrem pozemkov sa odpisuje počas doby odpisovania v príslušnej odpisovej skupine, a to metódou rovnomerného alebo zrýchleného spôsobu odpisovania. Tento majetok sa na daňové účely odpisuje do výšky vstupnej ceny ustanovenej podľa § 25 ZDP, ktorou je obstarávacia cena vymedzená zákonom o účtovníctve, pričom sa zohľadní  postup podľa § 17 ods. 34 ZDP u osobných automobilov so vstupnou cenou 48 000 eur a viac. Súčasťou obstarávacej  ceny nie je daň z pridanej hodnoty ( § 25 ods. 6 ZDP ).

Odpisový plán daňových odpisov:

Rok / počet mesiacov   Vstupná cena   Výpočet   Daňové odpisy   Daňová zostatková cena   
2017 / 9   20 650 eur   20 650 / 48 x 9   3 872 eur   16 778 eur   
2018 / 12   20 650 eur   20 650 / 4   5 163 eur   11 615 eur   
2019 / 12   20 650 eur   20 650 / 4   5 163 eur   6 452 eur   
2020 / 12   20 650 eur   20 650 / 4   5 163 eur   1 289 eur   
2021 / 3  20 650 eur   1 289 eur  0 eur  

Účtovanie jednotlivých splátok v rokoch 2017 až 2020

V knihe záväzkov v deň splatnosti jednotlivých splátok daňovník zaúčtuje:

 • vznik záväzku vo výške splatného finančného nákladu (úroku) podľa splátkového kalendára;

 • vznik záväzku vo výške DPH podľa splátkového kalendára;

 • vznik záväzku vo výške splatnej sumy poistného.

V peňažnom denníku v deň úhrady jednotlivých splátok daňovník zaúčtuje:

 • finančné prostriedky – výdaj vo výške splátky

 • výdavky neovplyvňujúce základ dane vo výške rozdielu medzi sumou mesačnej splátky a finančného nákladu (úroku), DPH a poistného;

 • výdavky ovplyvňujúce základ dane

  • v druhovom členení medzi „ostatné výdavky” vo výške DPH,

  • v druhovom členení medzi „služby” vo výške finančného nákladu (úroku) a poistného.

 • zníženie záväzku z finančného prenájmu o sumu časti mesačnej istiny (zostatok záväzku je vo výške rozdielu medzi zostatkom záväzku z predchádzajúceho mesiaca a sumou časti mesačnej istiny);

 • zníženie záväzku vo výške splatného finančného nákladu v sume podľa splátkového kalendára;

 • zníženie záväzku DPH;

 • zníženie záväzku poistného.

 • V

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk