dnes je 26.1.2021

Input:

Účtovanie a daňová uznateľnosť

21.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.1.3 Účtovanie a daňová uznateľnosť

Ing. Viera Kaletová, Ing. Peter Horniaček

Účtovanie v priebehu účtovného

Stav a pohyb peňažných prostriedkov v cudzej mene v pokladnici (valutovej pokladnici) a na devízovom účte účtujeme v peňažnom denníku v mene euro a v samostatných knihách „pokladničná kniha”, pre každú jednotlivú cudziu menu a „ účet v banke” samostatne pre každý účet otvorený v príslušnej banke v cudzej mene.

Pohyb peňažných prostriedkov v cudzej mene sa v pokladničnej knihe vedie v eurách aj v cudzej mene.

V knihe účet v banke sa vedie pohyb peňažných prostriedkov v eurách aj v cudzej mene.

Pohyb peňažných prostriedkov medzi valutovou pokladnicou a devízovým účtom účtujeme v účtovnej knihe peňažný denník cez priebežné položky, ktoré neovplyvňujú daňové ani nedaňové príjmy ani výdavky.

V priebehu účtovného obdobia na devízovom účte a vo valutovej pokladnici nevznikajú kurzové rozdiely.    

Pri inkase pohľadávok v cudzej mene na účet v eurách a platbe záväzkov vyjadrených v cudzej mene z účtu v eurách v priebehu účtovného obdobia sa tieto prepočítavajú referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu inkasa pohľadávky alebo platby záväzku.

Pri inkase pohľadávok v cudzej mene z účtu v cudzej mene a platbe záväzkov vyjadrených v cudzej mene z účtu v cudzej mene v priebehu účtovného obdobia sa inkasované a platené sumy cudzej meny prepočítavajú na eurá kurzom príslušnej komerčnej banky, v ktorej má podnikateľ vedený účet v cudzej mene.

V peňažnom denníku sa zaúčtuje suma prijatého inkasa pohľadávok vyjadrených v cudzej mene a suma platby záväzkov vyjadrených v cudzej mene len v eurách. Inkaso pohľadávok a platba záväzkov v cudzej mene sa účtuje v knihe pohľadávok aj v knihe záväzkov v eurách aj v cudzej mene.

Vo všeobecnosti kurzové rozdiely nevznikajú. Pri úhrade záväzkov vznikajú kurzové rozdiely, o ktorých sa účtuje v peňažnom denníku, v rámci uzávierkových účtovných operácií v dvoch prípadoch:

  • podľa § 10 ods. 28 PJÚ pri postupnom platení záväzkov z obstarania dlhodobého majetku vyjadrených pri vzniku v cudzej mene,

  • podľa § 17 ods. 6 PJÚ pri splácaní splátok finančného prenájmu, ak je zmluva o finančnom prenájme vyjadrená v cudzej mene.

Pri účtovaní príjmu do valutovej pokladnice alebo na devízový účet od tretej osoby v peňažnom denníku rozdeľujeme príjem na daňový a nedaňový v súlade so ZDP. Daňovým príjmom je napríklad úhrada zahraničnej faktúry zo dodávku tovaru. Nedaňový príjem je napríklad prijatá splátka pôžičky v cudzej mene.

Výdaj z devízového účtu alebo z valutovej pokladne účtujeme v peňažnom denníku v súlade so ZDP, čo znamená, že vždy skúmame, či ide o výdaj daňový alebo nedaňový. Napríklad záloha na pracovnú cestu zamestnancovi je výdavok daňový, poskytnutá pôžička v cudzej mene je nedaňový výdavok.

Účtovanie na konci účtovného obdobia

Peňažné prostriedky v cudzej mene

Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa peňažné prostriedky v cudzej mene v hotovosti (valutová pokladňa) a na účtoch v cudzej mene (devízový účet) prepočítavajú na euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska (k 31.12.).

Pri tomto prepočte vzniknú rozdiely medzi stavom účtovným a stavom vypočítaným podľa kurzu ECB alebo NBS k 31.12. Vzniknuté rozdiely sa účtujú v peňažnom denníku ako posledné položky pred zaúčtovaním uzávierkových účtovných operácií takto:

  1. kurzová strata ako daňovo uznateľný výdavok v položke prevádzková réžia,
  2. kurzový zisk ako zdaniteľný príjem v položke ostatné zdaniteľné príjmy.

Prepočet cudzej meny na eurá sa vykonáva detailne podľa jednotlivých mien. Ak prepočítaná suma cudzej meny ku dňu, ku ktorému sa

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk