dnes je 10.8.2020

Input:

Účtovanie a daňová uznateľnosť pohľadávok z obchodného styku

16.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.6.1.5.1 Účtovanie a daňová uznateľnosť pohľadávok z obchodného styku

Prof. Ing. Anna Baštincová Csc., Ing. Ivana Glazelová

Pohľadávkami z obchodného styku rozumieme také pohľadávky, ktoré vznikajú z dodávok výrobkov, tovarov, prác a služieb, ktoré sú predmetom činnosti podnikateľa FO ako účtovnej jednotky. Takéto pohľadávky sú dokladované zvyčajne faktúrami alebo daňovými dokladmi, ak je podnikateľ platiteľom DPH. Ich úhrady sú u podnikateľa daňovými príjmami v okamihu zaplatenia. Medzi pohľadávky z obchodného styku sa zaraďujú aj pohľadávky z uznaných reklamácií voči dodávateľom a preddavky vopred poskytnuté dodávateľom pred splnením dodávok.

Od okamihu vzniku do doby zaplatenia sú pohľadávky evidované v knihe pohľadávok. Až do doby zaplatenia je dôležitá ich každoročná inventarizácia, v rámci ktorej treba odsúhlasiť s odberateľom trvanie pohľadávky a finančnú čiastku.

Zdaniteľný príjem v jednoduchom účtovníctve vzniká až pri úhrade pohľadávky, t.j. prijatím peňažných prostriedkov na bežný účet alebo do pokladnice. Zdaniteľný príjem vzniká aj vecným uspokojením pohľadávok, prípadne ich zánikom postúpením alebo zápočtom.

Pohľadávky u platiteľa DPH

Platiteľ DPH zaeviduje v knihe pohľadávok celkovú fakturovanú sumu vrátane DPH. Súčasne zaeviduje vystavenú faktúru aj v osobitnej evidencii DPH, v ktorej platiteľ DPH eviduje všetky vystavené a prijaté faktúry. Povinnosť viesť osobitné záznamy o prijatých a dodaných tovaroch a službách ukladá platiteľovi § 70 zákona o DPH (vedenie záznamov).

Príjem z úhrady pohľadávky sa v peňažnom denníku účtuje v dvoch položkách. Suma dodávky bez DPH sa zaúčtuje ako zdaniteľný príjem v položke podľa druhu príjmu a suma zaplatenej DPH sa zaúčtuje ako nedaňový

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk