dnes je 26.9.2020

Input:

Uchovávanie a ochrana účtovnej dokumentácie

29.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.1.3 Uchovávanie a ochrana účtovnej dokumentácie

Ing. Júlia Kasalová, CSc.; Ing. Peter Horniaček

Obsah účtovnej dokumentácie definuje zákon o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov v siedmej časti v § 31 až 37 ZoÚ. Podľa tohto predpisu účtovnú dokumentáciu účtovnej jednotky tvorí súhrn všetkých účtovných záznamov, ktoré sa vytvárajú v procese povinného vedenia účtovníctva a zostavovania účtovnej závierky.

Účtovný záznam môže mať pritom písomnú alebo technickú formu (účtovný záznam vykonaný elektronickým, optickým alebo iným spôsobom). Technická forma musí zabezpečovať možnosť prevodu do písomnej formy. Povinnosť zabezpečiť spoľahlivosť prenosu účtovného záznamu tak, aby sa predišlo jeho zneužitiu, poškodeniu, zničeniu alebo jeho prístupu neoprávneným osobám, ustanovuje § 33 ZoÚ. Účtovná jednotka je tiež povinná pred svojim zánikom alebo pred ukončením podnikania alebo inej zárobkovej činnosti, zabezpečiť uchovanie účtovných záznamov.

Lehoty archivácie pre jednotlivé účtovné záznamy zákon o účtovníctve (ZOÚ) ustanovuje v § 35.

Doby archivácie

Prehľad o povinnej dobe úschovy dokumentov uvádzame v nasledujúcej tabuľke.

Vypracovaný v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z., vyhl. MV SR č. 628/2002 Z. z. a podľa Metodického návodu MV SR č. SVS-204-2004/00844 pre SZČO.

Identifikácia SZČO:

      
Obchodné meno:    Ján Murovatý, murár    
Miesto podnikania:     Malacky, Národná 5    
IČO:     xx xxx xxx Začiatok činnosti:     
DIČ:     xxxxxxxxxx     
Predmet činnosti:     murárske práce na základe ŽL    
Daňový režim:     Registrovaný k dani z príjmu (DÚ..........)    
Nie je platiteľom DPH        
Zamestnávateľ:     1 pracovník na základe pracovnej zmluvy    
    1 pracovník na základe DBPŠ    

Skladové priestory v nájme.

Prílohy:

Registratúrny poriadok
Registratúrny plán

Vypracoval:
Dňa:

Evidencia dokumentov

Podnikateľský subjekt eviduje dokumenty podľa vecných skupín – Zoznam vecných skupín registratúrnych záznamov.

1. písomná (doklady, kópie dokladov,
výstupy PC)
Elektronická (v PC, na disketách,
uschované na ZIPP)

Úschova dokumentov

Podnikateľský subjekt uschováva dokumenty, ktoré vznikli počas činnosti podnikateľa vo svojich prevádzkových priestoroch v osobitných zakladačoch, podľa vecných skupín.

Dokumenty uskladňuje v osobitnej miestnosti, do ktorej majú prístup len oprávnené osoby.

Miestnosť je uzatvorená bezpečnostným zámkom a chránená zvukovou signalizáciou.

Podnikateľský subjekt prehlasuje, že pri manipulácii a úschove dokumentov bude postupovať v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. a Vyhlášky MV SR č. 628/2002 Z. z. Bude konať tak, aby zabezpečil ochranu

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk