dnes je 27.9.2023

Input:

Tuzemské závislé osoby

25.10.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.11.6.2.10 Tuzemské závislé osoby

Ing. Marcela Prajová

Povinnosť transferového oceňovania sa vzťahuje tak na zahraničné závislé osoby ako aj na tuzemské závislé osoby.

Podľa ust. § 2 písm. n) ZDP je závislou osobou blízka osoba alebo ekonomicky, personálne alebo inak prepojená osoba.

Blízkou osobou je podľa § 116 OZ Občianskeho zákonníka príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel. Iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu. Stupeň príbuzenstva dvoch osôb sa určuje podľa počtu zrodení, ktorými v priamom rade pochádza jedna od druhej a v pobočnom rade obidve od najbližšieho spoločného predka.

Ekonomickým alebo personálnym prepojením sa rozumie účasť osoby na majetku, kontrole alebo vedení inej osoby alebo vzájomný vzťah medzi osobami, ktoré sú pod kontrolou alebo vedením tej istej