dnes je 22.2.2024

Input:

Tuzemské závislé osoby

30.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.11.6.2.9 Tuzemské závislé osoby

Ing. Marcela Prajová

Pravidlá transferového oceňovania sa týkajú tak zahraničných ako aj tuzemských závislých osôb.

Podľa ust. § 2 písm. n) ZDP je závislou osobou blízka osoba alebo ekonomicky, personálne alebo inak prepojená osoba.

Blízkou osobou je podľa § 116 OZ Občianskeho zákonníka príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel. Iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu. Stupeň príbuzenstva dvoch osôb sa určuje podľa počtu zrodení, ktorými v priamom rade pochádza jedna od druhej a v pobočnom rade obidve od najbližšieho spoločného predka.

Ekonomickým prepojením alebo personálnym prepojením sa rozumie účasť osoby na majetku, kontrole alebo vedení inej osoby alebo subjektu alebo vzájomný vzťah medzi osobami alebo subjektmi, ktoré sú pod kontrolou