dnes je 16.11.2019
Input:

Tuzemské závislé osoby

7.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.11.6.2.9 Tuzemské závislé osoby

Ing. Marcela Prajová

Pravidlá transferového oceňovania sa týkajú tak zahraničných ako aj tuzemských závislých osôb.

Podľa ust. § 2 písm. n) ZDP je závislou osobou blízka osoba alebo ekonomicky, personálne alebo inak prepojená osoba.

Blízkou osobou je podľa § 116 OZ príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel. Iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu. Stupeň príbuzenstva dvoch osôb sa určuje podľa počtu zrodení, ktorými v priamom rade pochádza jedna od druhej a v pobočnom rade obidve od najbližšieho spoločného predka.

Ekonomickým alebo personálnym prepojením sa rozumie účasť osoby na majetku, kontrole alebo vedení inej osoby alebo vzájomný vzťah medzi osobami, ktoré sú pod kontrolou alebo vedením tej istej osoby, alebo v ktorých má táto osoba priamy alebo nepriamy majetkový podiel, pričom účasťou na

• majetku alebo kontrole sa rozumie viac ako 25 % priamy alebo nepriamy podiel alebo nepriamy odvodený podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach, pričom nepriamy podiel sa vypočíta súčinom percentuálnej výšky priamych podielov vydelených stomi a takto vypočítaný výsledok sa vynásobí stomi a nepriamy odvodený podiel sa vypočíta súčtom nepriamych podielov; nepriamy odvodený podiel sa použije len na výpočet výšky účasti jednej osoby na majetku alebo kontrole inej osoby, ak táto jedna osoba má účasť na majetku alebo kontrole niekoľkých osôb, z ktorých každá má účasť na majetku alebo kontrole tej istej inej osoby; ak výška nepriameho odvodeného podielu presahuje 50 %, všetky osoby, prostredníctvom ktorých sa jeho výška počítala, sú ekonomicky prepojené bez ohľadu na skutočnú výšku ich podielu,

• vedení sa rozumie vzťah členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov alebo ďalších obdobných orgánov právnickej osoby k tejto právnickej osobe.

Iným prepojením sa rozumie právny alebo iný obdobný vzťah vytvorený predovšetkým na účel zníženia základu dane alebo zvýšenia daňovej straty.

Podľa ust. § 2 písm. r) ZDP je zahraničnou závislou osobou vzájomne prepojená tuzemská fyzická osoba alebo tuzemská právnická osoba so zahraničnou fyzickou osobou alebo zahraničnou právnickou osobou spôsobom podľa písmena n) citovaného ustanovenia.

Podľa § 2 písm. ab) ZDP je kontrolovanou transakciou právny vzťah alebo iný obdobný vzťah medzi dvomi alebo viacerými závislými osobami podľa písmen n) a r), pričom aspoň jedna z osôb je daňovník s príjmami podľa § 6 ZDP alebo právnická osoba, ktorá dosahuje zdaniteľný príjem (výnos) z činnosti alebo z nakladania s majetkom, pričom za kontrolovanú transakciu sa nepovažuje prenájom, z ktorého plynú príjmy podľa § 6 ods. 3 ZDP, ak ide o nehnuteľnosť nezaradenú do obchodného majetku podľa písmena m) a nájomcom je fyzická osoba, ktorá túto nehnuteľnosť využíva na osobné účely. Pri posudzovaní kontrolovanej transakcie sa berie do úvay skutočný obsah právneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu.

V súlade s ust. § 17 ods. 5 ZDP povinnosťou závislých osôb podľa § 2 písm. n) a r) ZDP je úprava základu dane o rozdiel, o ktorý sa ceny alebo podmienky v kontrolovaných transakciách líšia od cien alebo podmienok, ktoré by sa použili medzi nezávislými osobami v porovnateľných v porovnateľných transakciách, pričom tento rozdiel znižuje základ dane alebo zvyšuje daňovú stratu. Na zistenie uvedeného rozdielu sa používajú rôzne metódy transferového oceňovania, a to metódy, ktoré vychádzajú:

• z porovnávania ceny (metóda nezávislej trhovej ceny, metóda následného predaja alebo metóda zvýšených nákladov),

• z porovnávania zisku (metóda delenia zisku alebo metóda čistého obchodného rozpätia).

O používanej metóde transferového oceňovania je daňovník povinný viesť osobitnú dokumentáciu. Obsah dokumentácie o používanej metóde transferového oceňovania určuje MF SR v usmernení č. MF/014283/2016-724 o určení obsahu dokumentácie podľa § 18 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „usmernenie MF SR”). V závislosti od toho, aké požiadavky sú kladené na rozsah informácií uvádzaných v dokumentácii o používanej metóde transferového oceňovania, sa rozlišujú tri formy dokumentácie, a to:

• skrátená dokumentácia,

• základná dokumentácia a

• úplná dokumentácia.

Daňovník – fyzická osoba vedie prevažne dokumentáciu v skrátenom rozsahu.

Skrátená dokumentácia obsahuje v súlade s článkom 3 ods. 2 usmernenia MF SR tieto informácie:

• identifikáciu a právnu formu jednotlivých členov skupiny závislých osôb, popis organizačnej a vlastníckej štruktúry skupiny závislých osôb,

• zoznam kontrolovaných transakcií, popis jednotlivých kontrolovaných transakcií daňovníka, ktorý zahŕňa identifikáciu zmluvných strán kontrolovanej transakcie, peňažné vyjadrenie hodnoty transakcie, a ďalšie informácie o kontrolovanej transakcii (obchodné podmienky a iné skutočnosti ovplyvňujúce kontrolované transakcie),

• informácie o peňažnom plnení a nepeňažnom plnení, ktoré bolo za daňovníka poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancovi alebo zdravotníckemu pracovníkovo od zahraničnej závislej osoby, ak ich príjemcovia sú daňovníkmi s neobmedzenou daňovou povinnosťou na území Slovenskej republiky, okrem týchto plnení vyplácaných za klinické skúšanie.

Zmluvná strana obchodnej transakcie medzi závislými osobami, ktorá zisťuje základ dane podľa § 17 až § 29 ZDP, je povinná viesť dokumentáciu ku kontrolovaným transakciám (t. j. transakciám medzi závislými osobami) v rozsahu určenom usmernením MF SR bez ohľadu na to, či dochádza u nej k úprave základu dane podľa § 17 ods. 5 ZDP alebo nie. Dokumentácia sa vedie len pre kontrolované transakcie.

Ak sa jedná o transakcie medzi závislými osobami, ktoré nezisťujú základ dane podľa § 17 až 29 ZDP a tieto transakcie sa týkajú napr. poskytovania pôžičiek za zvýhodnených podmienok, predaja nehnuteľností, predaja majetku nezaradeného do obchodného majetku a príjmy plynúce z týchto transakcií spadajú do rozsahu príjmov uvedených v § 7 a § 8 ZDP, nejde o kontrolované transakcie a neuplatňuje sa pri nich postup podľa § 17 ods. 5 ZDP.

Ak sa ale jedná o transakciu medzi závislými osobami, keď na jednej strane transakcie vystupuje fyzická osoba – nepodnikateľ a na druhej strane transakcie právnická osoba resp. fyzická osoba, s príjmami podľa § 6 ZDP, ide o kontrolovanú transakciu a vtedy je potrebné na túto transakciu uplatniť ustanovenie § 17 ods. 5 ZDP a upraviť základ dane o rozdiel, ktorý by mohol znížiť základ dane resp. zvýšiť daňovú stratu. Uvedenú úpravu základu dane je potrebné uplatniť u tej zmluvnej strany, ktorá zisťuje základ dane podľa § 17 až § 29 ZDP. Rovnako je potrebné, aby uvedený daňovník (t.j. zmluvná strana transakcie, ktorá zisťuje základ dane podľa § 17 až § 29 ZDP) viedol dokumentáciu v súlade s usmernením MF SR.

Ak sú ceny, za ktoré sa uskutočňujú kontrolované transakcie medzi závislými osobami, odlišné v porovnaní s cenami používanými v porovnateľných transakciách medzi nezávislými osobami, je povinnosťou závislej osoby zvýšiť o tento rozdiel základ dane z príjmov, resp. znížiť o tento rozdiel daňovú stratu. Jednostranná úprava základu dane len u jednej zo závislých osôb zúčastnených na transakcii by mohla spôsobiť, že časť celkového zisku oboch závislých osôb spolu by mohla byť zdanená dvakrát. Aby k tomu nedošlo, je podľa § 17 ods. 6 ZDP právom druhej závislej osoby zúčastnenej na transakcii vykonať korešpondujúcu úpravu základu dane, ktorej výsledkom môže byť zníženie jej základu dane z príjmov. Zároveň je daňovník v súlade s § 17 ods. 6 ZDP v lehote na podanie daňového priznania alebo dodatočného daňového priznania povinný predložiť správcovi dane oznámenie o takto vykonanej úprave základu dane. Vzor oznámenia určilo Finančné riaditeľstvo SR a je uverejnený na webovom sídle finančnej správy.

Ust. § 18 ods. 4 ZDP umožňuje závislým osobám požiadať správcu dane o odsúhlasenie použitia metódy transferového oceňovania správcom dane. Daňovník si tak môže ešte pred uskutočnením kontrolovanej transakcie overiť, či je ním používaná metóda transferového oceňovania správna.

Ekonomické, personálne alebo iné prepojenie podľa § 2 písm. n) ZDP vyznačuje daňovník – fyzická osoba na riadku 13 daňového priznania typ B. Riadok 13 zaškrtáva daňovník, ktorý je prepojenou osobou podľa § 2 písm. n) ZDP,

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk