dnes je 15.8.2020

Input:

Tuzemské závislé osoby

30.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.11.6.2.9 Tuzemské závislé osoby

Ing. Marcela Prajová

Pravidlá transferového oceňovania sa týkajú tak zahraničných ako aj tuzemských závislých osôb.

Podľa ust. § 2 písm. n) ZDP je závislou osobou blízka osoba alebo ekonomicky, personálne alebo inak prepojená osoba.

Blízkou osobou je podľa § 116 OZ Občianskeho zákonníka príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel. Iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu. Stupeň príbuzenstva dvoch osôb sa určuje podľa počtu zrodení, ktorými v priamom rade pochádza jedna od druhej a v pobočnom rade obidve od najbližšieho spoločného predka.

Ekonomickým prepojením alebo personálnym prepojením sa rozumie účasť osoby na majetku, kontrole alebo vedení inej osoby alebo subjektu alebo vzájomný vzťah medzi osobami alebo subjektmi, ktoré sú pod kontrolou alebo vedením tej istej osoby, jej blízkej osoby alebo subjektu alebo v ktorých má táto osoba, jej blízka osoba alebo subjekt priamy alebo nepriamy majetkový podiel, pričom účasťou na:

• majetku alebo kontrole sa rozumie viac ako 25 % priamy alebo nepriamy podiel alebo nepriamy odvodený podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach, pričom nepriamy podiel sa vypočíta súčinom percentuálnej výšky priamych podielov vydelených stom a takto vypočítaný výsledok sa vynásobí stom a nepriamy odvodený podiel sa vypočíta súčtom nepriamych podielov; nepriamy odvodený podiel sa použije len na výpočet výšky účasti jednej osoby alebo subjektu na majetku alebo kontrole inej osoby alebo subjektu, ak táto jedna osoba alebo subjekt má účasť na majetku alebo kontrole niekoľkých osôb alebo subjektov, z ktorých každá má účasť na majetku alebo kontrole tej istej inej osoby alebo subjektu; ak výška nepriameho odvodeného podielu presahuje 50 %, všetky osoby alebo subjekty, prostredníctvom ktorých sa jeho výška počítala, sú ekonomicky prepojené, nehľadiac na skutočnú výšku ich podielu,

• vedení sa rozumie vzťah členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov alebo ďalších obdobných orgánov právnickej osoby alebo subjektu k tejto právnickej osobe alebo k subjektu.

Iným prepojením sa rozumie právny alebo iný obdobný vzťah vytvorený predovšetkým na účel zníženia základu dane alebo zvýšenia daňovej straty.

Podľa ust. § 2 písm. r) ZDP je zahraničnou závislou osobou vzájomne prepojená tuzemská fyzická osoba alebo tuzemská právnická osoba so zahraničnou fyzickou osobou alebo zahraničnou právnickou osobou spôsobom podľa písmena n) citovaného ustanovenia.

Podľa § 2 písm. ab) ZDP je kontrolovanou transakciou právny vzťah alebo iný obdobný vzťah medzi dvomi alebo viacerými závislými osobami podľa písmen n) a r), pričom aspoň jedna z osôb je daňovník s príjmami podľa § 6 ZDP alebo právnická osoba, ktorá dosahuje zdaniteľný príjem (výnos) z činnosti alebo z nakladania s majetkom, pričom za kontrolovanú transakciu sa nepovažuje prenájom, z ktorého plynú príjmy podľa § 6 ods. 3 ZDP, ak ide o nehnuteľnosť nezaradenú do obchodného majetku podľa písmena m) a nájomcom je fyzická osoba, ktorá túto nehnuteľnosť využíva na osobné účely. Pri posudzovaní kontrolovanej transakcie sa berie do úvahy skutočný obsah právneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu.

V súlade s ust. § 17 ods. 5 ZDP povinnosťou závislých osôb podľa § 2 písm. n) a r) ZDP je úprava základu dane o rozdiel, o ktorý sa ceny alebo podmienky v kontrolovaných transakciách líšia od cien alebo podmienok, ktoré by sa použili medzi nezávislými osobami v porovnateľných v porovnateľných transakciách, pričom tento rozdiel znižuje základ dane alebo zvyšuje daňovú stratu. Na zistenie uvedeného rozdielu sa používajú rôzne metódy transferového oceňovania, a to metódy, ktoré vychádzajú:

• z porovnávania ceny (metóda nezávislej trhovej ceny, metóda následného predaja alebo metóda zvýšených nákladov),

• z porovnávania zisku (metóda delenia zisku alebo metóda čistého obchodného rozpätia).

O používanej metóde transferového oceňovania je daňovník povinný viesť osobitnú dokumentáciu. Obsah dokumentácie o používanej metóde transferového oceňovania určuje MF SR v usmernení č. MF/019153/2018-724 o určení obsahu dokumentácie podľa § 18 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „usmernenie MF SR”). V závislosti od toho, aké požiadavky sú kladené na rozsah informácií uvádzaných v dokumentácii o používanej metóde transferového oceňovania, sa rozlišujú tri formy dokumentácie, a to:

• skrátená dokumentácia,

• základná dokumentácia a

• úplná dokumentácia.

Skrátená dokumentácia sa v súlade s článkom 3 bod 3 písm. b) usmernenia MF SR vedie o významných kontrolovaných transakciách daňovníka fyzickej osoby, ktorá zisťuje základ dane alebo daňovú stratu podľa § 17 ZDP. Významnou transakciou sa na účely usmernenia MF SR rozumie transakcia, ktorá spĺňa charakteristiky významnosti podľa § 17 ods. 9 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (Ďalej len „zákon o účtovníctve”) alebo nariadenia Komisie (ES) č. 1126/2008. Podľa § 17 ods. 9 ZoÚ zákona o účtovníctve sa informácia považuje za významnú, ak by jej neuvedenie v účtovnej závierke alebo jej chybné uvedenie v účtovnej závierke mohlo ovplyvniť úsudok alebo rozhodovanie používateľa.

Skrátená dokumentácia obsahuje v súlade s článkom 6 usmernenia MF SR informácie v štruktúre podľa prílohy usmernenia MF SR.:

V prípade kontrolovaných transakcií, pri ktorých sa nevypracováva dokumentácia podľa článku 3 bod 3 písm. b) usmernenia MF SR, je v súlade s článkom 3 bod 4 usmernenia MF SR povinnosť podľa § 18 ods. 1 ZDP splnená podaním riadne vyplneného daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb za príslušné zdaňovacie obdobie. V opačnom prípade daňovník pripraví skrátenú dokumentáciu o týchto transakciách podľa článku 6 usmernenia MF SR.

V súlade s článkom 3 bod 5 usmernenia MF SR daňovník nepripravuje dokumentáciu v súvislosti s transakciami, ktoré nemajú vplyv na základ dane z príjmov tohto daňovníka.

Ak sú ceny, za ktoré sa uskutočňujú kontrolované transakcie medzi závislými osobami, odlišné v porovnaní s cenami používanými v porovnateľných transakciách medzi nezávislými osobami, je povinnosťou závislej osoby zvýšiť o tento rozdiel základ dane z príjmov, resp. znížiť o tento rozdiel daňovú stratu. Jednostranná úprava základu dane len u jednej zo závislých osôb zúčastnených na transakcii by mohla spôsobiť, že časť celkového zisku oboch závislých osôb spolu by mohla byť zdanená dvakrát. Aby k tomu nedošlo, je podľa § 17 ods. 6 ZDP právom druhej závislej osoby zúčastnenej na transakcii vykonať korešpondujúcu úpravu základu dane, ktorej výsledkom môže byť zníženie jej základu dane z príjmov. Zároveň je daňovník v súlade s § 17 ods. 6 ZDP v lehote na podanie daňového priznania alebo dodatočného daňového priznania povinný predložiť správcovi dane oznámenie o takto vykonanej úprave základu dane. Vzor oznámenia určilo Finančné riaditeľstvo SR a je uverejnený na webovom sídle finančnej správy.

Ust. § 18 ods. 4 ZDP umožňuje závislým osobám požiadať správcu dane o odsúhlasenie použitia metódy transferového oceňovania správcom dane. Daňovník si tak môže ešte pred uskutočnením kontrolovanej transakcie overiť, či je ním používaná metóda transferového oceňovania správna.

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk