dnes je 21.6.2021

Input:

Transferové oceňovanie a SZČO

24.6.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.8.3.2 Transferové oceňovanie a SZČO

Ing. Alena Zábojová

Kto je to závislá osoba?

Závislou osobou je podľa § 2 písm. n) zákona 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZDP):

 • blízka osoba,

 • ekonomicky alebo personálne prepojená osoba, alebo

 • inak prepojená osoba.

Závislou osobou je blízka osoba alebo ekonomicky, personálne alebo inak prepojená osoba.

Blízke osoby sú podľa § 116 a § 117 Občianskeho zákonníka príbuzní v priamom rade (napr. rodičia a deti, starí rodičia a vnuci), súrodenec a manžel; iné osoby v rodinnom alebo obdobnom pomere (napr. druh, družka, švagor) sa považujú za blízke osoby vtedy, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu. Stupeň príbuzenstva dvoch osôb sa určuje podľa počtu zrodení, ktorými v priamom rade pochádza jedna od druhej a v pobočnom rade obidve od najbližšieho spoločného predka.

Ekonomické alebo personálne prepojenie je definované v ustanovení § 2 písm. o ZDP ako účasť osoby na majetku, kontrole alebo vedení inej osoby alebo vzájomný vzťah medzi osobami, ktoré sú pod kontrolou alebo vedením tej istej osoby (fyzickej alebo právnickej) alebo v ktorých má táto osoba priamy alebo nepriamy majetkový podiel. Vždy sa posudzuje obojsmerný vzťah.

Účasťou na majetku alebo kontrole sa rozumie viac ako 25% priamy alebo nepriamy podiel alebo nepriamy odvodený podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach, pričom nepriamy podiel sa vypočíta súčinom percentuálnej výšky priamych podielov vydelených 100 a takto vypočítaný výsledok sa vynásobí 100 a nepriamy odvodený podiel sa vypočíta súčtom nepriamych podielov. Priamy podiel znamená viac ako 25% podiel na ZI alebo na hlasovacích právach inej právnickej osoby. Nepriamy odvodený podiel sa použije len na výpočet výšky účasti jednej osoby na majetku alebo kontrole inej osoby, ak táto jedna osoba má účasť na majetku alebo kontrole niekoľkých osôb, z ktorých každá má účasť na majetku alebo kontrole tej istej inej osoby. Ak výška nepriameho odvodeného podielu presahuje 50%, všetky osoby, prostredníctvom ktorých  jeho výška počítala, sú ekonomicky prepojené bez ohľadu na skutočnú výšku ich podielu.

Účasťou na vedení sa rozumie vzťah členov štatutárnych orgánov alebo členov dozorných orgánov obchodnej spoločnosti alebo družstva k tejto obchodnej spoločnosti alebo družstvu.

Iné prepojenie je podľa ustanovenia § 2 písm. p) ZDP obchodný vzťah vytvorený len na účel zníženia základu dane alebo zvýšenia daňovej straty.

Ktoré fyzické osoby sú povinné upravovať základ dane?

Vyššie spomínané ustanovenie § 17 ods. 5 ZDP, ktoré sa týka úpravy základu dane, sa v prípade fyzických osôb vzťahuje na fyzické osoby – podnikateľov (zisťujú základ dane podľa § 17 až § 29 ZDP):

 • fyzickú osobu s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP, čiže ide o príjmy z podnikania z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva, príjmy zo živnosti, príjmy z podnikania vykonávaného podľa osobitných predpisov (napr. audítori, daňoví poradcovia, súkromní veterinári, notári a pod.), príjmy spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti a komplementárov komanditnej spoločnosti. Ďalej sú to príjmy z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu, príjmy znalcov a tlmočníkov, sprostredkovateľov podľa osobitných predpisov, príjmy z činnosti športovca alebo športového odborníka atď.

 • fyzickú osobu s príjmami podľa § 6 ods. 3 ZDP – z prenájmu nehnuteľností vrátane príjmov z prenájmu hnuteľných vecí, ktoré sa prenajímajú ako príslušenstvo nehnuteľnosti.

 • fyzickú osobu s príjmami podľa § 6 ods. 4 ZDP – príjmy z použitia diela a z použitia umeleckého výkonu.

Ktoré fyzické osoby nie sú povinné upravovať základ dane?

Vyššie spomínané ustanovenie § 17 ods. 5 ZDP, ktoré sa týka úpravy základu dane sa v prípade fyzických osôb nevzťahuje na dole uvedené fyzické osoby:

 • fyzickú osobu, ktorá zisťuje základ dane podľa § 7 ZDP – ide o príjmy z kapitálového majetku (ak nejde o príjmy podľa § 6 ods. 1 písm. d) ZDP), t. j. napr. z úrokov a ostatné výnosy z cenných papierov, úroky, výhry a iné výnosy z vkladov na vkladných knižkách, na vkladovom účte apod., dávky z doplnkového dôchodkového sporenia, plnenie z poistenia pre prípad dožitia určitého veku atď.

 • fyzickú osobu, ktorá zisťuje základ dane podľa § 8 ZDP – najmä príjmy z príležitostných činností, z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti, z predaja hnuteľných vecí, z prevodu opcií a cenných papierov, výhry z verejných súťaží, kompenzačné platby, náhrada nemajetkovej ujmy, príjmy za výkup odpadu, príjmy na základe zmluvy o sponzorstve v športe atď.

Aké metódy sa používajú na zistenie rozdielu podľa § 17 ods. 5 ZDP?

Na zistenie zdaniteľného rozdielu podľa § 17 ods. 5 ZDP sa používajú v prípade vzťahov závislých osôb metódy uvedené v § 18 ZDP, a sú to jednak metódy vychádzajúce z porovnávania ceny, metódy vychádzajúce z porovnávania zisku, vzájomná kombinácia predošlých metód, prípadne iná metóda priamo neuvedená v zákone, ak jej použitie je v súlade s princípom nezávislého vzťahu.

Metódy, ktoré vychádzajú z porovnávania ceny sú:

 • Metóda nezávislej trhovej ceny – porovnáva sa cena prevodu majetku alebo služby dohodnutá medzi závislými osobami s porovnateľnou nezávislou trhovou cenou dohodnutou medzi nezávislými osobami, porovnáva sa najskôr interná nezávislá cena, ak neexistuje, potom externá nezávislá cena.

 • Metóda následného predaja – cena prevodu majetku nakúpeného závislou osobou sa prepočíta na nezávislú trhovú cenu z ceny, za ktorú závislá osoba majetok opätovne predáva nezávislej osobe, zníženej o obvyklú výšku obchodného rozpätia (predajnú maržu) pokrývajúcu predajné a ostatné náklady distribúcie produktu a primeraný zisk, spolu tzv. hrubé ziskové rozpätie.

 • Metóda zvýšených nákladov – nezávislá trhová cena sa vypočíta zo skutočných priamych a nepriamych nákladov majetku alebo služby prevádzanej medzi závislými osobami, zvýšených o sumu cenovej prirážky uplatňovanej tým istým dodávateľom vo vzťahu k nezávislým osobám alebo o sumu cenovej prirážky, ktorú by uplatňovala nezávislá osoba v porovnateľnom obchode za porovnateľných podmienok.

Metódy, ktoré vychádzajú z porovnávania zisku sú:

 • Metóda delenia zisku – vychádza z takého delenia predpokladaného zisku dosiahnutého závislými osobami, aké by očakávali nezávislé osoby pri spoločnom podnikaní pri dodržaní princípu nezávislého vzťahu.

 • Metóda čistého obchodného rozpätia – zisťuje výšku ziskovej prirážky z obchodného vzťahu medzi závislými osobami vo vzťahu k nákladom, tržbám alebo inej základni, ktorú porovnáva so ziskovou prirážkou používanou vo vzťahu k nezávislým osobám.

Akú dokumentáciu o transferom oceňovaní vedú fyzické osoby?

O použitej metóde je daňovník povinný viesť dokumentáciu, ktorej obsah určilo Ministerstvo financií SR Usmernením. Toto usmernenie nadväzuje na § 18 ods. 1 ZDP a pri tuzemských závislých osobách sa použije za zdaňovacie obdobia začínajúce najskôr 1. 1. 2015.

Zmluvná strana obchodnej transakcie medzi závislými osobami, ktorá zisťuje základ dane podľa § 17 až § 29 ZDP, je povinná viesť dokumentáciu ku kontrolovaným transakciám (t. j. transakciám medzi závislými osobami) v rozsahu určenom usmernením bez ohľadu na to, či dochádza u nej k úprave základu dane podľa § 17 ods. 5 ZDP alebo nedochádza. Dokumentácia sa vedie len pre kontrolované transakcie.

Dokumentácia má za účel zdokumentovať proces stanovovania ceny vzájomných obchodných vzťahov daňovníka vrátane cien za poskytnuté služby, pôžičky a úvery (kontrolované transakcie) a iné skutočnosti, ktoré majú na oceňovanie týchto transakcií vplyv. Dokumentácia predstavuje súhrn informácií, údajov a skutočností, ktoré preukazujú a vysvetľujú spôsob tvorby ceny daňovníka v kontrolovanej transakcii. V zmysle usmernenia fyzické osoby vedú skrátenú dokumentáciu o transferovom oceňovaní.

Čo obsahuje skrátená dokumentácia pre fyzické osoby?

Skrátená dokumentácia o transferovom oceňovaní obsahuje nasledovné informácie:

Identifikáciu a právnu formu jednotlivých členov skupiny, popis organizačnej a vlastníckej štruktúry skupiny.

Zoznam kontrolovaných transakcií, popis jednotlivých kontrolovaných transakcií daňovníka, ktorými sú identifikácia zmluvných strán kontrolovanej transakcie, peňažné vyjadrenie hodnoty transakcie a ďalšie informácie o kontrolovanej transakcii (obchodné podmienky a iné skutočnosti ovplyvňujúce kontrolované transakcie).

Informácie o peňažnom plnení a nepeňažnom plnení, ktoré bolo poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancovi alebo zdravotníckemu pracovníkovi od zahraničnej závislej osoby, ak ich príjemcovia sú daňovníkmi s neobmedzenou daňovou povinnosťou na území SR.

Čo je ešte potrebné vedieť o dokumentácii k transferovému oceňovaniu?

Povinnosť viesť

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk