dnes je 28.9.2023

Input:

Stravovanie podnikateľa a jeho zamestnancov - právna úprava

12.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.7.1.1 Stravovanie podnikateľa a jeho zamestnancov - právna úprava

Ing. Veléria Jarinkovičová; Ing. Viera Mezeiová

Zákonník práce ukladá v § 152 ZP zamestnávateľovi povinnosť zabezpečovať svojim zamestnancom za ustanovených podmienok stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti.

Zamestnávateľ prispieva na stravovanie vo výške najmenej 55 % ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 – 12 hodín podľa zákona č.283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení n. p. Okrem toho zamestnávateľ poskytuje príspevok podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č.152/1994 Z. z.o sociálnom fonde v znení n. p.

Tieto príspevky na stravovanie je nutné na daňové účely posúdiť podľa zákona č. 595/2003 Z. z.o dani z príjmov v znení n. p. (ďalej aj „ZDP”)