dnes je 30.9.2020

Input:

Služba prijatá z tretej krajiny z pohľadu DPH v roku 2018

14.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

29.1 Služba prijatá z tretej krajiny z pohľadu DPH v roku 2018

Ing. Ivana Glazelová

Pre správne uplatnenie DPH pri službách  je potrebné určiť miesto dodania, aby bolo zrejmé, daň ktorého štátu sa uplatní. Daň patrí tomu štátu, v ktorom je miesto dodania služby.

Povinnosti pri prijatí služby s miestom dodania v tuzemsku od zahraničných osôb

Ak miesto dodania služby sa v zmysle § 15 a § 16 stanoví v SR a služba je dodaná zahraničnou osobou, tak tuzemská zdaniteľná osoba (platiteľ aj neplatiteľ) je osobou povinnou platiť daň, a to podľa druhu služby buď podľa § 69 ods. 2 alebo § 69 ods. 3 zákona o DPH. V prípade, že tuzemská zdaniteľná osoba je aj platiteľom dane má aj nárok na uplatnenie DPH na vstupe podľa § 49 až § 51 zákona o DPH. V prípade, že službu prijme neplatiteľ DPH, ten je len osobou platiť DPH podľa § 69 ods. 2 alebo 3 zákona o DPH a má povinnosť podať daňové priznanie DPH podľa § 78 ods. 3 zákona o DPH.

Podľa § 69 ods. 2zákona o DPH: Zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň alebo bydlisko v tuzemsku, je povinná platiť daň pri službách uvedených v § 16 ods. 1 až 4, 10 a 11 a pri tovare okrem tovaru dodaného formou zásielkového predaja, ktoré jej dodala zahraničná osoba z iného členského štátu alebo zahraničná osoba z tretieho štátu, ak miesto dodania služby alebo tovaru je v tuzemsku.

Podľa § 69 ods. 3 zákona o DPH: Zdaniteľná osoba a právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobu a je registrovaná pre daň podľa § 7, sú povinné platiť daň pri službe dodanej zahraničnou osobou z iného členského štátu alebo zahraničnou osobou z tretieho štátu, ak je miesto dodania služby podľa § 15 ods. 1 v tuzemsku.


Podľa § 69 ods. 4 zákona o DPH, na účely určenia osoby povinnej platiť daň podľa § 69 sa za zahraničnú osobu považuje aj taká osoba, ktorá má v tuzemsku prevádzkareň, ale táto prevádzkareň sa nezúčastňuje na dodaní tovaru alebo služby v tuzemsku touto osobou.

Povinnosti pri prijatí služby s miestom dodania v tuzemsku od zahraničných osôb

Žiadosť o registráciu podľa § 7a zákona o DPH zdaniteľná osoba, neplatiteľ DPH nepodáva, ak:

- dodá alebo prijme službu, ktorej miesto dodania sa neurčí podľa 15 ods. 1 zákona o DPH (miesto dodania sa určí podľa § 16 zákona o DPH – poznámka: pri službe určenej podľa § 16 zákona o DPH je len osobou povinnou platiť daň podľa § 78 ods. 3 ale nie je tu povinnosť registrácie podľa § 7a zákona o DPH, v § 7a zákona o DPH je väzba na § 15 ods. 1 zákona o DPH),

- už je registrovaná podľa § 7 zákona o DPH z dôvodu nadobudnutia tovaru z iného členského štátu,

- ak dodá službu, ktorá je oslobodená od dane v mieste dodania služby, t. j. v mieste usadenia príjemcu (v inom členskom štáte) alebo prijme službu, ktorá je oslobodená od dane v tuzemsku,

- dodá službu osobe z 3. štátu alebo ak prijme službu od osoby z 3. štátu,

- dodá službu inej ako zdaniteľnej osobe alebo ak prijme službu od osoby inej ako zdaniteľnej osoby.

Zdaniteľná osoba registrovaná podľa § 7a zákona o DPH – tzv. neplatiteľ DPH, iba osoba registrovaná pre platenie dane (ak prijala službu z iného  členského štátu podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH, avšak ak sa pred prijatím služby nezaregistruje neznamená to, že jej aj napriek tomu nevzniká povinnosť odviesť DPH v SR) alebo zdaniteľná osoba neregistrovaná podľa § 7a zákona o DPH ( napríklad ak prijala službu z tretieho štátu a preto jej nevzniká povinnosť registrácie podľa § 7a zákona o DPH, alebo prijala službu podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH od zdaniteľnej osoby z iného členského štátu ale nesplnila si registračnú povinnosť podľa § 7a zákona o DPH), ktorej dodá zahraničná osoba z iného členského štátu alebo zahraničná osoba z tretieho štátu službu s miestom dodania podľa § 15 ods. 1, § 16 ods. 1 až 4, 10 a 11 zákona o DPH v tuzemsku je povinná:

- platiť daň podľa § 69 ods. 2 a 3 zákona o DPH, to znamená, že je povinná z prijatej služby odviesť daň - ide o tzv. samozdanenie (s výnimkou prijatej služby oslobodenej od dane),

- odviesť daň aj z preddavku, ktorý zaplatila pred prijatím služieb uvedených v predchádzajúcom bode (s výnimkou preddavku zaplateného na službu oslobodenú od dane),

- podať daňové priznanie k DPH do 25 dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom jej vznikla daňová povinnosť (vyplní riadok 11 a riadok 12, resp. 09 a 10), ak zdaniteľnej osobe v kalendárnom mesiaci nevznikne daňová povinnosť, tzv. ,,nulové daňové priznanie k DPH” nepodáva,

- zaplatiť daň do 25 dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom vznikla daňová povinnosť (nie je povinnosť zaplatiť daň, ak daň na zaplatenie nie je viac ako 5 eur),

- podľa § 70 ods. 4 písm. c) zákona o DPH viesť záznamy o prijatých službách, pri ktorých je povinná platiť daň podľa § 69 ods. 3 zákona o DPH, resp. § 69 ods. 2 zákona o DPH

- neplatiteľ DPH nemá nárok na odpočet dane podľa § 49 až § 51 zákona o DPH, t.j. zdaniteľná osoba, neplatiteľ DPH je len osobou povinnou zaplatiť DPH z vypočítaného samozdanenia

Vznik daňovej povinnosti pri službách

Vznik daňovej povinnosti pri dodaní tovaru a služieb je upravený v § 19 zákona o DPH, kde je v § 19 ods. 2 zákona o DPH uvedené, že daňová povinnosť vzniká dňom dodania služby resp. v § 19 ods. 3 zákona o DPH je upravený vznik daňovej povinnosti pri opakovane poskytovaných dodaniach tovaru alebo služieb.

Daňová povinnosť pri službe prijatej zo zahraničia (služby dodané zahraničnou osobou z tretieho štátu)

Daňová povinnosť pri službách dodaných zahraničnou osobou z iného členského štátu alebo z tretieho štátu, pri ktorých povinnosť platiť daň v tuzemsku sa prenáša na prijímateľa služby podľa zákona o DPH, vzniká dňom dodania takejto služby. Dňom dodania služby sa rozumie deň, keď je služba poskytnutá, resp. keď je poskytovanie služby ukončené.

Prijímateľ služby je povinný platiť daň z prijatej služby, musí službu zdaniť v zdaňovacom období, kedy bola služba dodaná (vykonané tzv. samozdanenie služby – tzn. daň na výstupe), a to aj v prípade, ak o dodaní služby nevyhotovil poskytovateľ služby faktúru a pri vzniku takejto situácie základ dane by mal prijímateľ služby určiť na základe zmluvy.

Následne pri odpočte DPH na vstupe postupuje daňovník v súlade s § 49 až § 51 zákona o DPH (ak je platiteľom DPH v SR), pričom pri uplatňovaní si DPH na vstupe pri službách ktoré sme si tzv. „samozdanili” daňou na výstupe z dôvodu prenosu daňovej povinnosti na nás je v § 49 ods. 2 písm. b) zákona o DPH uvedené, že platiteľ dane môže odpočítať od dane, ktorú je povinný platiť, daň z tovarov a služieb, ktoré použije na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ s výnimkou podľa odsekov 3 a 7 a platiteľ môže odpočítať daň, ak je daň ním uplatnená z tovarov a služieb, pri ktorých je povinný platiť daň podľa § 69 ods. 2 až 4, 7 a 9 až 12 a v nadväznosti na § 51 zákona o DPH (uplatnenie práva na odpočítanie dane) je v § 51 ods. 1 uvedený § 49 ods. 2 písm. b) zákona o DPH kde je uvedené, že právo na tento odpočet podľa § 49 ods. 2 písm. b) je ak je daň uvedená v záznamoch, t.j. v evidencii DPH, zaevidované napríklad cez interný doklad (nie je tu odkaz mať pri uplatňovaní odpočtu faktúru). Neznamená to, že v budúcnosti by sme nemali mať nejaký relevantný podklad ako je faktúra a súpis služieb, zmluva (taktiež podklad pre účtovníctvo a daň z príjmov) atď. len v zákone o DPH je nám umožnené si uplatniť DPH na vstupe zo zdanenej služby aj na základe toho, že ešte fyzicky nám nebola doručená faktúra.


Pozor faktúra je podmienkou napríklad pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu, resp. aj pri dodávkach medzi tuzemskými dodávateľmi.

Pri opakovaných a čiastkových službách dodaných zahraničnou osobou

Dodanie služby zahraničnou osobou alebo osobou z tretieho štátu ak sa uskutočňuje čiastkovo alebo opakovane počas trvania zmluvy uzatvorenej na menej ako 12 kalendárnych mesiacov

Za deň dodania služby zahraničnou osobou alebo osobou z tretieho štátu ak sa uskutočňuje čiastkovo alebo opakovane počas trvania zmluvy uzatvorenej na menej ako 12 kalendárnych mesiacov, sa považuje najneskôr posledný deň obdobia, na ktoré sa platba za opakovane alebo čiastkovo dodanú službu vzťahuje (deň dodania služby je deň vzniku daňovej povinnosti), pričom za čiastkové dodanie služby sa považuje také dodanie služby, ktoré predstavuje časť celkového plnenia, na ktoré je uzavretá zmluva (napr. prenájom hnuteľnej veci, príp. nehnuteľnosti, opakovane dodávané účtovné, právne, ... služby). Z uvedeného vyplýva, že za deň dodania môže byť určený aj skorší deň ako je posledný deň obdobia, na ktoré sa platba za opakovane alebo čiastkovo dodávanú službu vzťahuje, tento deň by však mal byť zrejmý ako deň dodania, napr. z faktúry.

Daňová povinnosť pri opakovane alebo čiastkovo dodávaných službách zahraničnou osobou z iného členského štátu alebo tretieho štátu za obdobie dlhšie ako 12 mesiacov

Pri opakovane alebo čiastkovo dodávaných službách zahraničnou osobou z iného členského štátu alebo tretieho štátu, za ktoré je platba dohodnutá za obdobie dlhšie ako 12 kalendárnych mesiacov a pri ktorých je povinný platiť daň príjemca služby, je deň dodania služby posledný deň každého kalendárneho roka, až kým sa dodanie služby neskončí.

Prijatie služby zo zahraničia (z EÚ, z tretieho štátu)

Podľa § 69 ods. 3 Zákona o DPH, zdaniteľná osoba a právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobu a je registrovaná pre daň podľa § 7, sú povinné platiť daň pri službe dodanej zahraničnou osobou z iného členského štátu alebo zahraničnou osobou z tretieho štátu, ak je miesto dodania služby podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH v tuzemsku.

To znamená, že ak zahraničná osoba (podnikateľ usadený v zahraničí, a to buď v členskom štáte alebo v treťom štáte)  dodá do tuzemska služby slovenskému podnikateľovi, osobe registrovanej pre daň, zdaniteľnej osobe z tuzemska, daň platí tento slovenský zákazník (§ 69 ods. 3 zákona o DPH). Osobou povinnou platiť daň pri prijatí služby je aj zdaniteľná osoba, ktorá si nesplnila registračnú povinnosť (registračná povinnosť podľa § 7a zákona o DPH je iba pri službách podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH, ktoré sú prijaté z EÚ alebo poskytnuté do EÚ, ak už má ale subjekt registráciu podľa § 7 zákona o DPH žiadosť už nepodáva na

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk