dnes je 28.10.2020

Input:

Škody

22.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.4.3.2 Škody

Ing. Marcela Prajová

Poškodenie i škoda vždy predstavujú situáciu, ktorá má negatívny vplyv na majetok podnikateľa a na jeho výsledok hospodárenia. Pri posudzovaní, či je poškodenie, resp. škoda, daňovým výdavkom, je potrebné rozlišovať odstrániteľné poškodenie – opravu, a neodstrániteľné poškodenie – škodu, a v prípade škody tiež skutočnosť, či škodu znáša podnikateľ v plnej výške alebo je čiastočne, resp. plne kompenzovanou prijatou náhradou (od poisťovne alebo od zodpovednej osoby). Pre podnikateľa účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva je prijatá náhrada škody v súlade s § 9 ods. 2 písm. i) ZDP zdaniteľným príjmom, ktorý zahrnie do základu dane v tom zdaňovacom období, v ktorom tento príjem dostane.

Dôležitým faktorom pri posúdení škody ako daňového výdavku je tiež skutočnosť, o akú škodu ide, teda skutočnosť, či ide o tzv. škodu nezavinenú podnikateľom alebo nie.

Odstrániteľné poškodenie majetku nie je škodou

Pojem škoda je definovaný v § 26 ods. 4 ZoÚ. Z tejto definície jednoznačne vyplýva, že škodou je len neodstrániteľné poškodenie alebo zničenie majetku. V zmysle uvedeného sa za škodu nepovažuje také poškodenie majetku, ktoré je možné odstrániť opravou, napr. poškodenie automobilu pri dopravnej nehode, poškodenie stroja v dôsledku nesprávnej manipulácie a pod. Výdavky, ktoré vznikajú v súvislosti s odstránením takéhoto poškodenia, sú jednoznačne považované za výdavky na opravu a sú uznanými daňovými výdavkami za predpokladu, že sú preukázateľne vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov a sú zaúčtované v účtovníctve daňovníka a sú vykonané na obchodnom majetku daňovníka.


Daňovník používa v súvislosti s podnikaním automobil, ktorý vložil do obchodného majetku. V novembri  2017 bol daňovník účastníkom autonehody a jeho automobil bol poškodený. Automobil dal opraviť a v decembri 2017 uhradil faktúru za opravu auta v sume 974,00 €. Zo zákonnej poistky vodiča zodpovedného za nehodu bola daňovníkovi vo februári 2018 vyplatená náhrada od poisťovne vo výške 715,00 €. Úhradu faktúry za opravu automobilu zaúčtoval daňovník v decembri 2017 v plnej výške ako výdavok ovplyvňujúci základ dane v druhovom členení služby. Náhradu škody od poisťovne zaúčtoval vo februári 2018 ako príjem ovplyvňujúci základ dane v druhovom členení ostatné príjmy.

V prípade poškodenia majetku, ktorý nie je zaradený do obchodného majetku daňovníka [§ 2 písm. m) ZDP], opravy nie je možné považovať za daňový výdavok, pretože ide o opravy majetku v osobnom užívaní a ako také sa považujú za výdavky na osobnú potrebu daňovníka, ktoré sú v súlade s ust. § 21 ods. 1 písm. i) ZDP nedaňovým výdavkom. Na uvedené nemá vplyv skutočnosť, že daňovník majetok využíva v súvislosti s podnikaním.


Daňovník používa v súvislosti s výkonom činnosti na inom mieste, ako je táto pravidelne vykonávaná, vlastný osobný automobil, ktorý nemá a nikdy ani nemal vložený do obchodného majetku. V súvislosti s používaním automobilu uplatňuje daňové výdavky v súlade s ust. § 19 ods. 2 písm. e) bod 1.ZDP – základnú kilometrovú náhradu a náhradu za spotrebované pohonné látky. V januári 2018 bol daňovník účastníkom autonehody a jeho automobil bol poškodený. Daňovník nemá uzatvorenú havarijnú poistku a nebola mu vyplatená žiadna náhrada škody. Automobil dal opraviť a autoservis mu vo februári 2018 fakturoval opravu auta v sume 984,15 €. Faktúru uhradil daňovník z podnikateľského účtu a keďže automobil nemá v obchodnom majetku v peňažnom denníku zaúčtoval úhradu ako výdavok neovplyvňujúci základ dane v druhovom členení osobná spotreba.

Zmarená investícia

Zahrňovanie tzv. zmarených investícií do základu dane je závislé od skutočnosti, či k zrušeniu prác a trvalému zastaveniu prác dochádza v dôsledku škody, alebo ide o rozhodnutie daňovníka nespôsobené škodou ako neodstrániteľným poškodením majetku.

Ak v prípade zmarenej investície ide o škodu v zmysle fyzického poškodenia majetku, postupuje sa pri uplatňovaní zmarenej investície do daňových výdavkov rovnako ako pri akejkoľvek inej škode, t. j. postupuje sa v súlade s ust. § 19 ods. 3 písm. d) resp. g) ZDP.

Ak v prípade zmarenej investície nejde o škodu v zmysle fyzického poškodenia majetku, postupuje sa pri zahŕňaní zmarenej investície do základu dane v súlade s ust. § 17 ods. 3 písm. g) ZDP. Suma súvisiaca s obstaraním dlhodobého nehmotného majetku alebo dlhodobého hmotného majetku účtovaná v knihe dlhodobého majetku alebo ak daňovník vedie daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 ZDP, suma súvisiaca s obstaraním dlhodobého nehmotného majetku alebo dlhodobého hmotného majetku evidovaná v evidencii podľa § 6 ods. 11 ZDP sa pri zrušení prác a trvalom zastavení prác zahrnie do základu dane rovnomerne počas 36 mesiacov počnúc mesiacom, v ktorom daňovník o týchto skutočnostiach účtoval alebo ich evidoval v evidencii podľa § 6 ods. 11 ZDP.


Daňovník začal s výstavbou novej výrobnej haly,

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk