dnes je 17.4.2024

Input:

Škody

22.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.4.3.2 Škody

Ing. Marcela Prajová

Poškodenie i škoda vždy predstavujú situáciu, ktorá má negatívny vplyv na majetok podnikateľa a na jeho výsledok hospodárenia. Pri posudzovaní, či je poškodenie, resp. škoda, daňovým výdavkom, je potrebné rozlišovať odstrániteľné poškodenie – opravu, a neodstrániteľné poškodenie – škodu, a v prípade škody tiež skutočnosť, či škodu znáša podnikateľ v plnej výške alebo je čiastočne, resp. plne kompenzovanou prijatou náhradou (od poisťovne alebo od zodpovednej osoby). Pre podnikateľa účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva je prijatá náhrada škody v súlade s § 9 ods. 2 písm. i) ZDP zdaniteľným príjmom, ktorý zahrnie do základu dane v tom zdaňovacom období, v ktorom tento príjem dostane.

Dôležitým faktorom pri posúdení škody ako daňového výdavku je tiež skutočnosť, o akú škodu ide, teda skutočnosť, či ide o tzv. škodu nezavinenú podnikateľom alebo nie.

Odstrániteľné poškodenie majetku nie