dnes je 28.10.2020

Input:

Škody, ktoré sa považujú za daňový výdavok v limitovanej výške

26.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.4.3.2.2 Škody, ktoré sa považujú za daňový výdavok v limitovanej výške

Ing. Marcela Prajová

Za daňový výdavok sa považujú škody do výšky prijatých náhrad. Je jedno, či je náhrada prijatá od poisťovne alebo v rámci zodpovednosti za škodu od osoby, resp. osôb, ktoré škodu spôsobili. V prípade vyradenia hmotného a nehmotného majetku v dôsledku škody je zostatková cena vyradeného majetku daňovým výdavkom do výšky príjmov z náhrad zahrnovaných do základu dane vrátane prijatých úhrad z predaja vyradeného majetku.

V praxi sa môžeme stretnúť s dvomi situáciami, a to:

  • ku vzniku škody aj prijatiu náhrady prichádza v jednom zdaňovacom období;

  • ku vzniku škody prichádza v jednom zdaňovacom období a k prijatiu náhrady až v nasledujúcom zdaňovacom období, resp. v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach.

Vznik škody a prijatie náhrady v jednom zdaňovacom období

Ak príde ku vzniku škody a táto je plne alebo čiastočne krytá prijatou náhradou, škoda do výšky prijatej náhrady je daňovým výdavkom. Na druhej strane prijatá náhrada je zdaniteľným príjmom daňovníka. Ak podnikateľ dostane náhradu škody od poisťovne, resp. od zodpovednej osoby, v zdaňovacom období, v ktorom škoda vznikla, daňovým výdavkom nie je iba škoda prevyšujúca prijaté náhrady. Znamená to, že podnikateľ je povinný v rámci účtovných uzávierkových operácií vykonať storno výdavkov len vo výške presahujúcej prijaté náhrady.


Do zabezpečeného skladu daňovníka vnikol vo februári 2017 zlodej a odcudzil zásoby v hodnote 1 000,00 €. Ukradnuté zásoby vyradil daňovník zo stavu zásob v skladovej evidencii. Polícia páchateľa odhalila, avšak ukradnuté zásoby už nemal. Daňovník bol poistený proti krádeži a poisťovňa mu v septembri 2017 uhradila škodu vo výške 800,00 €. Náhradu škody od poisťovne vo výške 800,00 € zaúčtoval daňovník medzi príjmy ovplyvňujúce základ dane v druhovom členení ostatné. Daňovník neobdržal žiadnu náhradu škody od zlodeja. V rámci účtovných uzávierkových operácií roku 2017 vykonal daňovník storno daňových výdavkov v druhovom členení zásoby vo výške škody prevyšujúcej prijaté náhrady, t.j. vo výške 200,00 €.

V prípade škody na dlhodobom hmotnom majetku sa zničený hmotný majetok vyradí z obchodného majetku tak, že sa v knihe dlhodobého majetku zapíše jeho vyradenie s uvedením dátumu a spôsobu vyradenia. Táto operácia nemá v jednoduchom účtovníctve vplyv na základ dane. Výška škody sa rovná zostatkovej cene hmotného majetku a tá sa podľa § 19 ods. 3 písm. d) ZDP zahrnie do daňových výdavkov v rámci účtovných uzávierkových operácií len do výšky prijatých náhrad zahrňovaných do základu dane vrátane prijatých úhrad z predaja vyradeného majetku. Ak je dlhodobý hmotný majetok plne odpísaný, jeho zostatková cena je nulová, nemožno vykázať škodu.

Ak je náhrada škody vrátane úhrady z predaja vyradeného majetku prijatá v tom istom zdaňovacom období, v ktorom vznikla škoda, potom sa tento príjem zahrnie do zdaniteľných príjmov a oproti tomu sa uplatní ako daňový výdavok zostatková cena majetku vyradeného v dôsledku škody do výšky prijatej náhrady. Rozdiel, t. j. zostatková cena vyššia ako prijatá náhrada, vrátane prijatých úhrad z predaja vyradeného majetku, nesmie ovplyvniť základ dane.


Daňovník bol v apríli 2017 účastníkom dopravnej nehody, pri ktorej prišlo k totálnemu zničeniu automobilu. Zničený automobil, ktorého zostatková cena k 01. 01. 2017 bola 15 873,00 € vyradil z knihy dlhodobého hmotného majetku. Vrak automobilu predal daňovník na súčiastky za cenu 2 300,00 €. Prijatú úhradu zaúčtoval v peňažnom denníku ako príjem zahrňovaný do základu dane v druhovom členení ostatné príjmy. Automobil bol poistený a poisťovňa vyplatila daňovníkovi v septembri 2017 náhradu škody vo výške 8 500,00 €. Úhradu od poisťovne zaúčtoval daňovník v peňažnom denníku ako príjem zahrňovaný do základu dane v druhovom členení ostatné príjmy. V rámci účtovných uzávierkových operácií roku 2017 zahrnie daňovník do výdavkov ovplyvňujúcich základ dane v druhovom členení ostatné výdavky zostatkovú cenu automobilu vyradeného v dôsledku škody do výšky prijatých náhrad, t. j. v sume 10 800,00 € (2 300,00 € + 8 500,00 €). Zvyšná časť zostatkovej ceny presahujúca prijaté náhrady, t. j. suma 5 073,00 € nie je daňovým výdavkom.

Vznik škody a prijatie náhrady v dvoch, resp. viacerých zdaňovacích obdobiach

Ak podnikateľ prijme náhradu škody vzniknutej na zásobách nie v tom zdaňovacom období, v ktorom škoda vznikla, ale až v nasledujúcom, resp. v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach, v roku vzniku škody táto nie je daňovým výdavkom a podnikateľ je povinný v rámci účtovných uzávierkových operácií vykonať storno výdavku v plnej výške výdavkov uplatnených pri obstaraní zásob.

V roku prijatia náhrady:

- prijatú náhradu škody zahrnie podnikateľ medzi zdaniteľné príjmy, teda zaúčtuje ako príjem zahrňovaný do základu dane v plnej výške a v rámci účtovných uzávierkových operácií zaúčtuje v súlade s ustanovením § 19 ods. 1 ZDP a § 8 ods. 4 písm. a) bod 1c. postupov účtovania škodu ako zvýšenie daňových výdavkov (výdavky stornované v predchádzajúcom zdaňovacom období), ale len do výšky prijatej náhrady.


Pri manipulácii so zásobami v sklade prišlo v októbri 2017 z dôvodu nedbanlivosti zamestnanca ku škode na tovare vo výške 600,00 €. Zamestnávateľ vyvodil hmotnú zodpovednosť voči zodpovednému zamestnancovi vo výške 2/3 vzniknutej škody. Znehodnotený tovar vyradil daňovník zo stavu zásob v skladovej evidencii. Zamestnanec náhradu škody vo výške 400,00 € zaplatil v dvoch splátkach, 200,00 € zaplatil v novembri 2017 a 200,00 € v januári 2018. Platbu prijatú od zamestnanca v novembri 2017 vo výške 200,00 € zaúčtoval daňovník pri úhrade ako príjem ovplyvňujúci základ dane v druhovom členení ostatné. V rámci účtovných uzávierkových operácií roku 2017 vykonal daňovník storno daňových výdavkov v druhovom členení zásoby vo výške škody prevyšujúcej prijaté náhrady, t. j. vo výške 400,00 €. V  januári roku 2018 zaúčtoval daňovník platbu prijatú od zamestnanca vo výške 200,00 € ako príjem ovplyvňujúci základ dane v druhovom členení ostatné. V rámci účtovných uzávierkových operácií roku 2018 zaúčtoval do daňových výdavkov v druhovom členení zásoby škodu do výšky náhrad

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk