dnes je 27.9.2023

Input:

Ručenie za daň

5.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.7.4.7 Ručenie za daň

Ing. Anna Jurišová; Ing. Peter Horniaček

Zavedenie inštitútu ručenia za daň je jedným z opatrení prijatých za účelom eliminácie daňových únikov. Podľa § 69 ods. 14 ZDPH ručí odberateľ za daň uvedenú na faktúre z predchádzajúceho stupňa, ak:

  • dodávateľ túto daň nezaplatil alebo sa stal neschopným zaplatiť daň a

  • odberateľ vedel alebo na základe dostatočných dôvodov vedieť mal, alebo vedieť mohol, že daň nebude zaplatená.

Dostatočnými dôvodmi, že odberateľ vedieť mal alebo vedieť mohol, sú:

  • neprimerane vysoká alebo nízka cena,

  • personálne prepojení dodávateľ a odberateľ (štatutárnymi orgánmi, alebo spoločníkmi).

Procesný postup správcu dane pri uplatnení inštitútu ručenia za daň upravuje § 69b zákona o DPH. Povinnosť uhradiť nezaplatenú daň určí správca dane ručiteľovi rozhodnutím, voči ktorému možno podať odvolanie v 8 dňovej lehote, ktorá nemá odkladný účinok. Ak ručiteľ má